Posti har förberett sig på att coronaviruset sprids (UPPDATERAT 31.3.)

28.02.2020

Vanliga frågor om coronaviruset

Beredskap för olika undantagssituationer hör till normala rutiner hos Posti, för närvarande har beredskapen höjts i fråga om coronaviruset.

Posten följer de finska myndigheternas (THL, SHM) anvisningar och skyddar sin personals och sina kunders hälsa i enlighet med instruktionerna.

Uppdaterad information 31.3

Paketen befordras normalt, även om det kan förekomma dröjsmål i utdelningen av en liten del av paketen. Läs mer om undantagen i fråga om paket på vår webbplats.

De övriga uppgifterna i detta dokument som uppdaterades 30.3 gäller fortfarande.

På vår webbplats finns sidan Vanliga frågor om coronaviruset.

Uppdaterad information 30.3

Begränsningarna av trafiken till och från Nyland har tills vidare inte påverkat Postis tjänster. På grund av att trafiken stannar vid kontrollpunkterna reserveras mer tid i tidtabellerna i den mån det är möjligt. Godstrafik har förtur i anslutning till isoleringen av Nyland. 

Frakttjänsterna fungerar tills vidare normalt. I fråga om försörjningsberedskapen sköter Posti alltid viktiga försändelser som är av kritisk betydelse för samhällets funktion först.

I huvudstadsregionen förekommer det små dröjsmål i fråga om tidsfönstren för leveranserna av Hempaket, dvs. paket som levereras hem till kunden. Efterfrågan på Hempaket har ökat till det flerfaldiga från det normala. Dessutom orsakar kampanjer inom webbhandeln tidvis rusning.

Dagstidnings-, tidskrifts- och brevtjänsterna fungerar tills vidare normalt i Finland.

Trots att Finlands gränser är stängda befordras varor fortsättningsvis till utlandet och från utlandet till Finland. Försändelserna går emellertid delvis längs undantagsrätter, och därför förekommer det dröjsmål i deras transporter. I fråga om vissa länder förekommer det undantag för brev- och paketförsändelser. Uppdaterade landspecifika uppgifter om transporten av dessa försändelser finns på vår webbplats.

Det har varit nödvändigt att stänga enstaka Postis serviceställen och brevlådor eftersom de fastigheter i vilka de finns är stängda på grund av coronaviruset. En förteckning över serviceställen som är ur bruk tills vidare finns på vår webbplats.

På vår webbplats finns sidan Vanliga frågor om coronaviruset.

Uppdaterad information 27.3

Beslutet av landets regering att begränsa trafiken till och från Nyland kommer enligt aktuell bedömning inte att påverka Postis verksamhet eller tjänster. Det kan ändå förekomma förseningar i tidtabellerna på grund av de kontroller som polisen utför. Enligt regeringens lägesöversikt i dag har godstrafiken dock förtur medan landskapet Nyland är avspärrat. 

Enligt kommunikationsministeriet är det tillåtet att röra sig i myndighetsverksamhet, för att arbeta, idka näring eller fullgöra förtroendeuppdrag eller uppfylla lagstadgad skyldighet. Detta innebär att begränsningarna inte har betydelse för Postis personals resor till och från jobbet. Posti spelar en viktig roll som en aktör som bidrar till försörjningsberedskapen (på finska).

Postis personal tackar kunderna för att de iakttar säkerhetsavstånden. Posti ber att kunderna även i fortsättningen håller ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd (ca 2 meter) när de uträttar ärenden på serviceställen. Postutdelaren lägger posten i postlådan eller postinkastet. Den ges inte till kunden från hand till hand. Vi iakttar säkerhetsavståndet även i fråga om leverans av paket och andra varuförsändelser. När paketet har utlämnats till kunden, utför föraren kvitteringen. På detta sätt är det möjligt att säkerställa att vi gör allt som vi kan för att minimera smittkedjorna.

Inrikes tjänsterna, dvs. frakt-, paket-, dagstidnings-, tidskrifts- och brevtjänsterna fungerar tills vidare normalt. Trots att Finlands gränser är stängda befordras varor fortsättningsvis till utlandet och från utlandet till Finland. Försändelserna går emellertid delvis längs undantagsrätter, och därför förekommer det dröjsmål i deras transporter. Mer information finns i de uppgifter som uppdaterades 26.3.

Uppdaterad information 26.3

Beslutet av landets regering att begränsa trafiken till och från Nyland kommer enligt aktuell bedömning inte att påverka Postis verksamhet eller tjänster, när begränsningen träder i kraft. Enligt kommunikationsministeriets meddelande (25.3) kommer godstransporterna inte att förhindras under de nya begränsningarna. Begränsningarna gäller inte heller trafik inom Nyland. Det är tillåtet att röra sig i myndighetsverksamhet, för att arbeta, idka näring eller fullgöra förtroendeuppdrag eller uppfylla lagstadgad skyldighet. Posti spelar en viktig roll som en aktör som bidrar till försörjningsberedskapen (på finska).

Inrikes tjänsterna, dvs. frakt-, paket- och brevtjänsterna fungerar normalt. Även den internationella trafiken löper så gott som normalt. Försändelserna kan transporteras till Finland och från Finland till utlandet på normalt sätt.  I fråga om vissa länder förekommer det undantag för brev- och paketförsändelser. Uppdaterade landspecifika uppgifter om transporten av dessa försändelser finns på vår webbplats.

Det har varit nödvändigt att stänga enstaka Postis serviceställen och brevlådor eftersom de fastigheter i vilka de finns är stängda på grund av coronaviruset. En förteckning över serviceställen som är ur bruk tills vidare finns på vår webbplats.

På vår webbplats finns sidan Vanliga frågor om coronaviruset.

Uppdaterad information 25.3.

Inga ändringar i det som meddelats tidigare.

Uppdaterad information 24.3.

Inga ändringar i det som meddelats tidigare.

Uppdaterad information 23.3

Förvaringstiden för alla försändelser som ska hämtas ut på Postis serviceställen (posten, automater) dvs. brev och paket, har förlängts till 21 dagar, så att kunderna får mer tid att hämta ut försändelserna. Förändringen är i kraft fram till dess att beredskapslagen slutar gälla, och den omfattar försändelser som lämnats till uthämtningsställena efter 23.3. Förfarandet omfattar således inte försändelser som redan lämnats till Posti och som är färdiga att hämtas ut. Postmottagare får på sin beställning en ankomstavi där förvaringstidens längd anges.

Coronaviruset har inte påverkat Postis tjänster i Finland. Alla försändelser och all frakt kan behandlas och levereras till mottagarna. Även Postis övriga tjänster är i drift. De uppgifter i detta dokument som uppdaterades 19.3 är i kraft även till övriga delar.

På vår webbplats finns sidan Vanliga frågor om coronaviruset.

Uppdaterad information 20.3.

Inga ändringar i det som meddelats tidigare.

Uppdaterad information 19.3

Coronaviruset har inte påverkat Postis tjänster i Finland. Alla försändelser och all frakt kan behandlas och levereras till mottagarna. Även Postis övriga tjänster är i drift.

Måltidstransporterna och hemtjänsterna fungerar på normalt sätt. Eventuella avvikelser avtalas separat med tjänstens beställare. 

Stängningen av gränserna förhindrar inte landsvägstransport av försändelser och frakt, men det kan förekomma dröjsmål i transporterna. Alla försändelser och all frakt kan dock transporteras med undantagsarrangemang, om det blir aktuellt.

Landspecifika begränsningar som gäller transporten av brevpost och paket har uppdaterats. De aktuella uppgifterna finns också på vår webbplats.

I Baltikum levereras en del av pakettjänsterna med hjälp av specialarrangemang, då en del av uthämtningsställena i Lettland och Litauen är stängda på grund av coronaviruset. Utdelningarna fungerar efter den fastställda tidtabellen.  

Serviceställena och brevlådorna är öppna med undantag av enstaka ställen. Enstaka Postis automater, serviceställen och brevlådor i Finland har stängts tills vidare eftersom de fastigheter i vilka de finns är stängda på grund av coronaviruset. En förteckning över serviceställen som tills vidare är ur bruk vinns på vår webbplats.

Uppdaterad information 18.3.

Postis tjänster löper på normalt sätt. Alla försändelser och all frakt kan behandlas och levereras till mottagarna. Även Postis övriga tjänster är i drift. Till exempel måltidstransporterna och hemtjänsterna fungerar på normalt sätt. Serviceställena är öppna med undantag av enstaka ställen.

Enstaka Postis automater och serviceställen i Finland har stängts tillsvidare eftersom de fastigheter i vilka de finns är stängda på grund av coronaviruset. Paket som beställts till dessa automater eller serviceställen har flyttats till ett annat uthämtningsställe nära kunden, och kunderna har underrättats om detta per textmeddelande.

En förteckning över serviceställen som tills vidare är ur bruk vinns på vår webbplats.

Landspecifika begränsningar som gäller transporten av brevpost och paket har uppdaterats. De aktuella uppgifterna finns också på vår webbplats.

Uppdaterad information 17.3.

Inga ändringar i det som meddelats tidigare.

Uppdaterad information 16.3.

Coronaviruset har tills vidare inte påverkat Postis tjänster, utan alla Postis tjänster i Finland fungerar normalt.

Även försändelser som kommer från utlandet kan behandlas och delas ut på normalt sätt, när de kommer till Finland. Transporten av försändelser som postats från Finland till utlandet kan begränsas till följd av inställda flyg. Landsvägstransporterna fungerar normalt, om inga nationella begränsningar av införseln av försändelser till Finland har införts.

Landspecifika uppgifter och information om eventuella begränsningar finns på vår webbplats.

Posti har vidtagit extra försiktighetsåtgärder i anslutning till tjänster som anknyter till transporter i syfte att begränsa smittkedjorna till ett minimum. Åtgärderna har ingen inverkan på de tjänster som levereras till kunderna.

Posti Kotipalvelut Oy iakttar THL:s anvisningar och Postis övriga anvisningar. Hemtjänsterna fungerar på normalt sätt och verksamheten är beredd på att epidemin sprids.

Posti följer upp Finlands regerings riktlinjer och deras eventuella inverkan på tjänsterna.

Uppdaterat 13.3.

Posti har preciserat sina anvisningar för möten, sammanträden och besök för att minimera smittkedjorna men så att man trots det kan betjäna kunderna.

De omsorgsfulla åtgärderna för att förhindra virusets spridning föranleder ändringar i verksamhetsmodellerna för en del av Postis tjänster. Personalen har tillgång till anvisningar som bygger på myndigheternas föreskrifter och rekommendationer om tillvägagångssätten. Arbetet utförs i enlighet med anvisningarna på så sätt att våra anställda inte sprider viruset eller blir smittade av det. Enligt THL smittar coronaviruset inte via postförsändelser.

Försändelser som levereras till adressaten, försändelser som kvitteras och följs upp

Avvikande från det normala överlämnas inte försändelsen i mottagarens hand, utan Postis förare ringer på dörrklockan och ställer försändelsen framför dörren. Föraren väntar på ett par meters avstånd tills kunden tar emot försändelsen.

 • Posti ber inte heller om att få mottagarens underskrift, utan föraren registrerar leveransen i Postis system.
 • Om en hemleverans har en postförskottsavgift, styrs försändelsen för uthämtning till Postis serviceställe.
 • Traditionell brevpost och dagstidningar levereras på normalt sätt.

Leverans av hushållsapparater och möbler samt installationstjänster

 • Försändelserna levereras till hemmen på normalt sätt, och installationerna utförs.
 • När Posti kommer överens om leveransen, kontrollerar Posti på förhand med kunden att leveransen kan göras tryggt.
 • Posti ber inte om att få mottagarens underskrift, utan föraren registrerar leveransen i Postis system.

Serviceställen

 • Anställda på Postis service- och uthämtningsställen tar inte kundens personliga föremål i sina händer, till exempel identitetskort eller mobiltelefoner, när anställda avhämtar försändelser.
 • På serviceställen som drivs av Postis partner iakttar personalen serviceleverantörens anvisningar (till den del som de är mer detaljerade än Postis anvisningar).

Uppdaterat 10.3.

 • Besök till Postis produktionsanläggningar, terminaler eller utdelningskontor begränsas. Alla besök som kan flyttas till en senare tidpunkt ställs tills vidare in. Besökare och besöksgrupper kontaktas i samband med denna situation.
 • Vid Posti rekommenderas tills vidare digitala möten.
 • Om arbetet och arbetssituationen så tillåter, rekommenderas distansarbete.
 • Om det är fråga om kundservicearbete, som omfattas av karantänsituationer som fastställts av myndigheterna och hälso- och sjukvården, ska man i fråga om dem iaktta myndigheternas anvisningar och särskild försiktighet samt vid behov förklara situationen för kunderna.

Coronaviruset orsakar dröjsmål i utrikes paketförsändelser och andra postförsändelser

 • De försändelser som beställts från Kina går delvis längs undantagsrutter och kan fördröjas. Detta beror på de begränsningar som de kinesiska myndigheterna har fastställt och flygbolagens beslut om att ställa in flygningar till Fastlandskina och andra smittade områden. De övriga transporterna går normalt.
 • Flygbolagens beslut om att ställa in flygningar till infektionsområden påverkar försändelser som transporteras per flyg. Detta gäller såväl paket som andra postförsändelser.
 • Närmare landspecifik information finns på vår webbplats posti.fi.
 • För närvarande har coronavirussituationen ingen inverkan på de inhemska försändelserna.

Fakta om Postens beredskap och åtgärder

1. Posti följer upp situationen dagligen - gruppen för undantagssituationer är i arbete 24/7/365

Posti har en multiprofessionell uppföljningsgrupp som dagligen följer coronavirussituationen vid sidan av sitt eget arbete. Uppföljningsgruppen får och inhämtar aktuell information av myndigheter och ansvariga personer inom hälso- och sjukvården. Uppföljningsgruppen informerar internt och externt om situationen.

Postis multiprofessionella grupp för undantagssituationer är beredd att agera 24/7/365, om situationen kräver det. Gruppen leds av chefen för undantagssituationer. Gruppen för undantagssituationer har till uppgift att säkerställa Postis operativa verksamhet och betjäning av kunderna med de medel som står till buds samt att kommunicera om situationen internt och externt. Gruppen för undantagssituationer inleder sin verksamhet med en riksomfattande grupp som kan stödjas med regionala grupper för undantagssituationer.

Posti har lagstadgade skyldigheter i anslutning till nationella undantagssituationer. Gruppen/grupperna för undantagssituationer har till uppgift att säkerställa att:

 

 • Skyldigheter som hänför sig till den allmänna säkerheten prioriteras; blodförsändelser och laboratorieprov, myndighetsmeddelanden, andra tjänster som fastställs av myndigheterna.
 • Posti kan verkställa eventuella nya föreskrifter och uppdrag från myndigheterna.
 • Posttjänsterna enligt skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster kan produceras för Postis kunder i undantagssituationer.
 • Om situationen kräver det kan verksamheten prioriteras så att servicen kan upprätthållas så länge som möjligt på det sätt som både myndigheterna och andra kunder förväntar sig.

Vid eventuell force majeure kontaktar Posti myndigheterna och sina andra kunder. Detta kan vara fallet till exempel om antalet insjuknade på nationell eller regional nivå blir så stort att inte ens de resurser som planerats för undantagssituationer står till förfogande eller myndigheternas instruktioner begränsar människors rörlighet.

2. Posti informerar sina kunder på sina webbplatser posti.com och posti.fi

Posti informerar sina kunder om situationen på sina webbplatser posti.fi och posti.com. Information ges dagligen eller vid behov flera gånger per dag, om situationen kräver det.

Postis utsedda kundkontaktpersoner avtalar med kunderna om ett gemensamt tillvägagångssätt i anslutning till informationsutbytet.

Om coronaviruset orsakar situationer där postgången störs, finns meddelandena på sidan posti.fi under Störningsmeddelanden.

3. Enligt nuvarande kunskap smittar coronaviruset inte via postförsändelser

Enligt THL, Institutet för hälsa och välfärd, finns det med nuvarande kunskap i Finland inte heller någon smittorisk i anslutning till användning och hantering av varor och livsmedel som importerats eller sänts från ett epidemiområde. Om det enligt myndigheternas uppgifter sker förändringar i situationen, har Posten möjlighet att reagera mycket snabbt på situationen.

4. Personalen har instruerats om god hand- och hosthygien samt om resor

Posti har gett instruktioner om god hand- och hosthygien till hela sin personal och betonar dess betydelse.

Postis personal har också fått instruktioner om resor i enlighet med Utrikesministeriets anvisningar. Som arbetsgivare rekommenderar Posti att resor till vissa områden begränsas och att man även i övrigt överväger nödvändigheten av arbetsresor till utlandet.

Personalen har också fått instruktioner för situationer där det finns skäl att misstänka smitta. Då agerar man vid situationen i enlighet med företagshälsovårdens instruktioner.