Dataskydds­beskrivning för kamera­övervakning

17.5.2021

För behandlingen av personuppgifter i Postis register för kameraövervakning ansvarar Posti Group Abp

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Posti behandlar uppgifterna i registret för kameraövervakning för följande syften:

  • Säkerställa medarbetarnas personliga säkerhet

  • Skydda egendomen

  • Övervaka produktionsprocessens korrekta funktion

  • Förebygga och utreda situationer som hotar säkerheten, egendomen och produktionsprocessen

  • Förebygga och utreda uppenbara faror och hot i anslutning till arbetet

  • Förhindra och utreda brott mot egendomen

  • Säkerställa medarbetarens intressen och rättigheter på medarbetarens begäran (för detta krävs ett avtal om saken).

Vad gäller paketautomattjänsten SmartPOST behandlas uppgifterna även för att övervaka dess korrekta användning samt för att utreda och förebygga skadegörelse och bedrägeriförsök.

Grunden för behandlingen av uppgifterna är Postis berättigade intresse.

Uppgifter som behandlas i registret för kameraövervakning och tiden för deras lagring

Registret för kameraövervakning består av digitala videoinspelningar från övervakningskameror. Utöver bilder sparas uppgiften om det övervakade område eller den automat som kameran är belägen vid samt datumet och klockslaget för händelsen i registret.

Inspelningarna från kameraövervakningen lagras under den tid som syftet för behandlingen av personuppgifter förutsätter. Tiden för lagring varierar beroende på den tekniska lösningen men är högst tremånader från inspelningstidpunkten, om en längre tidsperiod inte är nödvändig med tanke på registrets användningssyfte.

Regelmässiga datakällor

Uppgifterna i registret kommer från Posti Group Abp:s och dess finländska dotterbolags kameraövervakningssystem.

Utlämnande av uppgifter

På grund av det tekniska genomförandet av behandlingen av uppgifterna kan en del av uppgifterna fysiskt finnas på utomstående underleverantörers servrar eller enheter, där de behandlas med hjälp av en teknisk anslutning. Personuppgifterna överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principer för skydd av registret

Åtkomsten till de digitala inspelningarna är begränsad. Bilderna och videoinspelningarna behandlas endast av personer som ansvarar för driften och/eller underhållet av enheterna samt personer som behandlar inspelningar som en del av sina arbetsuppgifter.

Den registrerades rättigheter, kontroll av de egna uppgifterna, rättelse och komplettering av uppgifter, förbud mot användning

Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av sina personuppgifter, kontrollera sina personuppgifter och begära rättelse av en felaktig uppgift samt komplettering av uppgifterna. Den registrerade kan också begära att personuppgifterna raderas eller överförs eller kräva att behandlingen begränsas. När behandlingen grundar sig på samtycke, har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

På adressen www.posti.fi/yhteystietoni kan man som inloggad i tjänsten lämna en begäran om kontroll av personuppgifterna.

Begäran om kontroll, rättelse och komplettering kan också göras genom att personligen besöka Postis Huvudkontoret på Postrutten 7, Helsingfors, eller skicka en färdig begäran blankett till den Posti, PB 8030, 00002 Helsingfors.

Behandlingen varierar från fall till fall, eftersom det kan finnas begränsningar till utövandet av dessa rättigheter beroende på situationen och omständigheterna.

Varje registrerad har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där den registrerade har sin hemvist eller arbetsplats eller där det påstådda intrånget i dataskyddsförordningen begicks (i Finland Dataombudsmannen).

Personuppgiftsansvarig

Posti Group Abp (FO-nummer: 1531864-4) PB 1, 00011 POSTI

Besöksadress: Postrutten 7 A, Helsingfors Tfn 0100 5445 (lna/msa, för kötid också)

kundtjanst@posti.com foretagskundtjanst@posti.com

Dataskyddsombud: tietosuoja@posti.com