Sähköisten kuluttajapalveluiden käyttöehdot

1. Sopimuksen kohde ja osapuolet

1.1. Tällä sopimuksella (jäljempänä "Käyttöehdot") Asiakas ja Posti Oy sopivat Posti-konserniin kuuluvien yhtiöiden tuottaman kuluttajille suunnatun verkkopalvelun rekisteröitymistä edellyttävän osuuden käytöstä.

Tässä sopimuksessa Posti-konsernin kuluttajille suunnatun verkkopalvelun rekisteröitymistä edellyttävistä palveluista käytetään nimitystä "Palvelut", Palveluja käyttävästä yksityishenkilöstä käytetään nimitystä "Asiakas" ja Posti Oy:stä käytetään nimitystä "Posti". Asiakkaalla on aina oikeus kääntyä Palveluja koskevissa asioissa Postin puoleen riippumatta siitä mikä Posti-konserniin kuuluva yhtiö on kyseisen palvelun tuottanut.

1.2. Palvelujen sisältö määräytyy näiden Käyttöehtojen ja eräiden palvelujen osalta näitä koskevien erillisten sopimusten (jäljempänä "Palvelusopimus") sekä Postin palvelujen yhteydessä esittämien tietojen mukaisesti.

1.3. Postin yhteystiedot
Käyntiosoite Postintaival 7 A, 00230 HELSINKI. Postiosoite PL 1, 00011 POSTI.
Yhteisötunnus: 0109357-9.
Palvelua koskevat tiedustelut: posti.fi/yhteystiedot

2. Sopimusehdot ja soveltamisjärjestys

2.1. Asiakas sitoutuu lisäksi hyväksymään ja noudattamaan Palvelukohtaisia ehtoja ja ohjeita Käyttöehtoja täydentävin tai niistä poikkeavin erityisehdoin. Mikäli ehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan Palvelusopimusten erityisehtoja ja kyseisen palvelun yhteydessä esitettyjä palvelukohtaisia tietoja.

3. Asiakkaaksi rekisteröityminen ja Palvelujen käyttöönotto

3.1. Palvelujen käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palvelujen käyttäjäksi, henkilöllisyyden tarkistamista ja Käyttöehtojen sekä mahdollisten Palvelusopimusten tai -ehtojen hyväksymistä. Asiakas hyväksyy Käyttöehdot rekisteröityessään. Posti Oy:n kuluttajapalveluihin sovelletaan lisäksi Posti Oy:n Yleisiä toimitusehtoja käteis- ja kuluttaja-asiakkaille ("Yleiset toimitusehdot"). Asiakas käyttää Palveluja rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla. Kulloinkin käytössä olevat rekisteröitymistavat on kuvattu Palvelujen yhteydessä.

3.2. Palvelujen käytön edellytyksenä voi olla tietty ikä tai muu erityisedellytys, kuten suomalainen henkilötunnus. Palvelukohtaiset erityisedellytykset on kerrottu kunkin palvelun yhteydessä. Alle 15-vuotias ei voi omissa nimissään hyväksyä Käyttöehtoja.

4. Asiakkaan henkilötietojen käsittely

4.1. Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Postin asiakasrekisteriin. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään Käyttöehtojen ja Palvelusopimusten sekä henkilötietolain ja sen 10 §:n nojalla tehdyn asiakasrekisterin rekisteriselosteen mukaisesti.

4.2. Henkilötietojen käsittelystä tiedotetaan Asiakkaalle ja Asiakkaan mahdollinen suostumus käsittelylle pyydetään etukäteen Palvelujen yhteydessä, Palvelusopimuksessa tai muulla tavalla, mikäli suostumus on tarpeen Palvelujen toteuttamiseksi.

4.3. Palvelujen yhteydessä annettujen henkilötietojen avulla Asiakas voi päästä käyttämään tai tilaamaan myös kohdassa 7. määriteltyjen Muiden palveluntarjoajien tuotteita ja palveluja. Tällöin Asiakkaalle tiedotetaan henkilötietojen siirrosta tai muusta käsittelystä viimeistään tällaisen käsittelyn yhteydessä. Mikäli henkilötietojen siirtämiselle tai muulle käsittelylle tarvitaan Asiakkaan suostumus, pyydetään tämä viimeistään käsittelyn yhteydessä.

4.4. Posti voi antaa Asiakkaalle rekisteröitymisen yhteydessä ikiosoitteen tyyppisen Asiakkaan yksilöivän tunnuksen, "postinimen". Postinimeä voidaan käyttää Asiakkaan yksiselitteisen tunnistamisen varmistamiseksi Palvelujen toteuttamisen yhteydessä Postissa ja Postin ja sen yhteistyökumppaneiden kesken. Postinimeä voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin Asiakkaan suostumuksella.

5. Tietosuoja

5.1. Palvelujen tietosuoja ja tietoturvaperiaatteet ja näihin liittyvät ohjeet sekä henkilötietolain mukaisen tarkastusoikeuden toteuttaminen on kuvattu Postin tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa ohjeissa.

6. Palvelujen käyttäminen

6.1. Asiakas sitoutuu käyttämään Palveluja ehtojen, ohjeiden, lakien sekä hyvän tavan mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palveluja kyseisen Palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman oikeudenhaltijan kirjallista lupaa kopioida, levittää, esittää julkisesti tai kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen osia.

6.2. Asiakas vastaa kaikista Palvelujen käytöstä aiheutuneista kustannuksista.

7. Muiden palveluntarjoajien tarjoamat tuotteet ja palvelut

7.1. Palvelun käyttö voi mahdollistaa pääsyn käyttämään tai tilaamaan myös kolmansien osapuolten ("Muu palveluntarjoaja") tuotteita ja palveluita. Posti ei vastaa näiden Muiden palveluntarjoajien tuotteista, palveluista, toiminnasta taikka antamista tiedoista. Sopimus Muun palveluntarjoajan tuotteista ja palveluista tehdään Asiakkaan ja Muun palveluntarjoajan välillä, eikä Posti ole kyseisen sopimuksen osapuoli eikä vastaa siihen liittyvistä velvoitteista. Muu palveluntarjoaja voi rekisteröidä omat asiakkaansa asiakasrekisteriinsä ja vastaa tästä rekisteristä.

8. Hinnat, maksutavat ja maksuajat

8.1. Hinnat
Postin Palveluiden hinnat määräytyvät Postin kulloinkin voimassaolevien hinnastojen mukaisesti. Hinnastot ovat saatavilla Palvelujen yhteydessä. Muut palveluntarjoajat vastaavat omien tuotteidensa ja palveluidensa hinnoittelusta ja hintojen ilmoittamisesta.

8.2. Hintojen muutokset
Asiakkaan valitsemien kestoluonteisten palveluiden hintamuutoksista ilmoitetaan kohdan 11.3. mukaisesti. Muiden palvelujen kulloinenkin hinta ilmoitetaan kunkin palvelun yhteydessä.

8.3. Arvonlisävero
Arvonlisäveron muutokset tai muut lakien, asetusten tai viranomaisten toimenpiteiden vaikutukset hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulohetkestä alkaen, jolloin ne lisätään automaattisesti hintoihin. Näistä ilmoitetaan Palvelujen yhteydessä.

8.4. Maksutavat
Palvelujen maksamiseen voi käyttää Palveluiden yhteydessä kerrottuja maksutapoja. Maksukorttitietojen tallennuksessa kansainvälisten standardien (PCI DSS Card Industry Data Security Standard) mukaisesti hyväksytty kolmas osapuoli rekisteröi ja tallentaa korttitiedot. Posti veloittaa maksukortilta asiakkaan tilausten mukaiset maksut. Posti voi muuttaa käytettävissä olevia maksutapoja. Muutoksesta ilmoitetaan Palvelujen yhteydessä. Posti ei vastaa Muiden palveluntarjoajien tarjoamista maksutavoista tai niiden toimivuudesta.

9. Asiakkaan vastuu

9.1. Tunnukset
Tunnusten (esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasana) käyttö vastaa Asiakkaan henkilökohtaista allekirjoitusta maksutapahtuman, tilauksen tekemisen ja muiden tapahtumien yhteydessä. Asiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki toimenpiteet, jotka on tehty Asiakkaan tunnuksella tai Asiakkaan toimesta tai toimeksiannosta.

Mikäli Asiakkaan tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Asiakkaan on välittömästi vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä Postille. Asiakkaan vastuu tällaisen tunnuksen käytöstä ja käytön muille mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta päättyy välittömästi Asiakkaan tehtyä tämän ilmoituksen Postin asiakaspalveluun tai Asiakkaan vaihdettua tunnuksensa. Tunnusten käsittelyä koskevia lisätietoja on Postin tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa ohjeissa. Posti voi luovuttaa Asiakkaan tunnukset muille kuin Asiakkaalle ainoastaan Asiakkaan valtuutuksella tai lain nojalla.

9.2. Laitteet
Asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä tietokone ja muut laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet ovat Postin ilmoittamia vaatimuksia vastaavat. Asiakas vastaa itse Palvelujen käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta. Asiakas on velvollinen noudattamaan Palvelujen käytössä Postin kulloinkin voimassa olevia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeita. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Postin tietosuojaa ja tietoturvaa koskevista ohjeista.

9.3. Tiedot
Asiakkaan on annettava Palveluja varten tarvittavat tiedot. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Asiakas vastaa Palveluihin antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Posti tarkistaa ainoastaan Asiakkaan henkilöllisyyden. Posti ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan muita tietoja, jotka Asiakas antaa Palvelujen yhteydessä.

9.4. Aineisto
Posti ei valvo Palveluja hyväksikäyttäen tuotettua, lähetettyä, välitettyä tai muuten käsiteltyä aineistoa eikä Posti vastaa tällaisen aineiston lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Asiakas vastaa siitä, ettei hän Palveluja käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Loukkaaminen voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan aineistoonsa mahdollisesti liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista mahdollisista oikeudenkäynti- ym. kustannuksista, vahingonkorvauksista ja muista mahdollisista korvausvelvoitteista.

Asiakas vastaa Palvelujen avulla tai kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta. Jos Asiakas voi lisätä Palveluihin omaa aineistoaan, Asiakkaan tulee ennen tämän aineiston käyttöä varmistaa, ettei aineisto ole Käyttöehtojen, Palvelusopimusten taikka Postin antamien ohjeiden vastainen ja ettei aineisto sisällä tietokoneviruksia tai muita sellaisia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa. Asiakas vastaa siitä, ettei hän tuo Palveluihin aineistoa joka sisältää viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia sekä ettei hän levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa.

Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palveluja haittaa aiheuttavien tai häiritsevien viestien, kuten ns. spam-postin, ketjukirjeiden ja tilaamattomien massapostitusten, lähettämiseen.

9.5. Seuraukset
Mikäli Asiakkaan Postille antamien tietojen tai toimittaman aineiston sisältö on Käyttöehtojen, Palvelusopimusten tai Postin antamien ohjeiden vastainen, Posti ei ole velvollinen toteuttamaan Palveluja mainittujen sopimusten tai Postin Palveluista antamien tietojen mukaisesti.

Mikäli ilmenee, että Asiakkaan Palvelujen avulla käsittelemä aineisto on sisällöltään loukkaavaa, loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Käyttöehtojen tai Palvelusopimusten ehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, on Postilla oikeus poistaa kyseinen aineisto. Lisäksi Postilla on oikeus väärinkäytösten vuoksi purkaa Käyttöehdot ja/tai Palvelusopimus ja keskeyttää Palvelujen käyttö kohtien 12.2., 12.3. ja 12.4. mukaisesti.

10. Postin vastuu ja korvausvelvollisuus

10.1. Postin vastuu Palveluista on määritelty näissä Käyttöehdoissa, ja sen lisäksi tai siitä poikkeavasti Palvelusopimuksissa ja Palvelujen yhteydessä.

10.2. Posti vastaa siitä, että Palveluihin liittyvässä tiedonsiirrossa ja käsittelyssä käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset ja turvaavat lain edellyttämän luottamuksellisen viestin suojan Palvelujen käytön yhteydessä. Posti ylläpitää Palveluja niin, että ne ovat pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Posti voi tilapäisesti keskeyttää Palvelut esim. muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Posti ei takaa Palvelujen jatkuvaa tai virheetöntä saatavuutta.

10.3. Postin välittämien sähköisten ja fyysisten viestien ja muun aineiston sisällöstä ja muodosta vastaa lähettäjä. Lähettäjä vastaa myös siitä että kaikki vastaanottajalta tarvittavat suostumukset ja luvat ovat olemassa ja että viestien lähettäminen vastaanottajalle on voimassaolevan lainsäädännön mukaan oikeutettua. Posti ei vastaa myöskään muusta muiden kuin Postin tuottamasta sisällöstä.

10.4. Postin vahingonkorvausvastuu määräytyy Palveluun sovellettavan lainsäädännön ja ehtojen mukaan. Lisäksi sovelletaan Posti Oy:n Yleisissä toimitusehdoissa määriteltyjä vastuu- ja korvausperiaatteita.

10.5. Mikäli Asiakas käyttää Palveluja muuhun kuin kuluttajansuojalain 1 luvussa määriteltyyn tarkoitukseen, Posti vastaa ainoastaan välittömistä vahingoista korkeintaan Asiakkaan kyseisestä palvelusta maksamalla määrällä.

10.6. Asiakkaan tulee huomauttaa Postille Palvelussa havaitsemastaan virheestä mahdollisimman pian. Huomautus on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun kuluttaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Kuljetuspalveluissa on alakohtaisia sääntöjä muistutuksista ja vanhentumisesta, jotka ilmenevät Yleisistä toimitusehdoista.

11. Sopimusehtojen muuttaminen

11.1. Asiakas on tietoinen siitä, että Posti kehittää Palveluja jatkuvasti, mistä johtuen käytössä olevien Palvelujen valikoima ja sisältö voivat muuttua. Postilla on myös oikeus lopettaa Palvelujen tuottaminen. Postilla on tällöin oikeus irtisanoa Käyttöehdot ja/tai Palvelusopimus Palveluja tai niiden lopetettua osaa koskevin osin kohtien 12.1. ja 12.3. mukaisesti.

11.2. Jos Käyttöehtojen tai Palvelusopimuksen muutos ei lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai jos sopimusmuutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Postilla on oikeus ilmoittaa muutoksesta Palvelujen yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Postin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksesta.

11.3. Jos sopimusmuutos lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Posti ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle fyysisellä tai sähköisellä kirjeellä tai muulla henkilökohtaisella tavalla Palvelujen välityksellä tai muutoin. Muutos tulee voimaan Postin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun Posti on ilmoittanut muutoksesta.

11.4. Mikäli Asiakas ei hyväksy uusia sopimusehtoja Postin ilmoitettua sopimusmuutoksesta kohdan 11.2. tai 11.3. mukaisesti, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus. Jos Asiakas toimittaa irtisanomisilmoituksen Postille kohdan 12.1. tai 12.3. mukaisella tavalla vähintään 7 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa, eivät uudet ehdot sido Asiakasta. Asiakas on tällöin uusien ehtojen voimaantuloon asti sidottu vanhoihin ehtoihin. Asiakkaan sopimussuhde päättyy viimeistään uusien ehtojen tullessa voimaan.

12. Sopimusten ja Palveluiden voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

12.1. Käyttöehtojen voimassaolo ja irtisanominen
Käyttöehdot tulevat voimaan heti kun Asiakas on hyväksynyt ne rekisteröitymällä tai muutoin ja ovat voimassa toistaiseksi. Sopimuksen tehtyään Asiakkaalla on neljätoista vuorokautta aikaa peruuttaa sopimus. Peruutusoikeutta ei kuitenkaan ole sen jälkeen kun Asiakas on aloittanut Palvelujen käytön. Palveluissa voi olla kuluttajansuojalain mukaisilla perusteilla poikkeuksia peruutusoikeudesta. Näistä on kerrottu palvelun yhteydessä.

Posti voi irtisanoa Käyttöehdot 30 päivän irtisanomisajalla. Asiakas voi irtisanoa Käyttöehdot 14 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan ilmoituksen tekemisestä. Asiakas voi irtisanoa Käyttöehdot Palvelujen yhteydessä tai soittamalla Postin asiakaspalveluun.

12.2. Käyttöehtojen purkaminen
Posti voi purkaa Asiakkaan Käyttöehdot ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas käyttää Palveluja näiden Käyttöehtojen, Palvelusopimusten tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, antaa Palveluihin vääriä tietoja, tai käyttää tai yrittää käyttää Palveluita niiden toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla. Posti purkaa Käyttöehdot ilman irtisanomisaikaa saatuaan tiedon Asiakkaan kuolemasta. Palveluissa voidaan määritellä palvelukohtaisia menettelytapoja Asiakkaan kuoleman johdosta.

12.3. Palvelusopimusten voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen
Palvelusopimusten voimassaolon, irtisanomisen ja purkamisen suhteen noudatetaan soveltuvin osin mitä Käyttöehtojen voimassaolosta, irtisanomisesta ja purkamisesta on todettu kohdissa 12.1. ja 12.2. Käyttöehtojen irtisanomisen tai purun yhteydessä Palvelusopimukset päättyvät automaattisesti samalla. Palvelusopimukset voidaan irtisanoa tai purkaa myös yksitellen.

12.4. Palvelujen sulkeminen
Posti voi sulkea Palvelut kokonaan tai osittain, jos on perusteltua syytä epäillä väärinkäyttöä on perusteltua syytä epäillä sopimuksen- tai lainvastaista käyttöä Palvelut tai niiden osa on tietoturvahyökkäyksen kohteena. Postilla on muu edellisiin verrattava perusteltu syy Palvelujen sulkemiseen. Asiakas voi, irtisanomatta sopimusta, pyytää Postia sulkemaan hänen tunnuksensa määräajaksi tai toistaiseksi.

13. Muut ehdot

13.1. Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluihin ja niihin liittyvään Postin tarjoamaan aineistoon ovat Postilla tai sen lisenssinantajilla. Oikeudet Muiden palveluntarjoajien tuotteisiin ja palveluihin sekä niihin liittyvään aineistoon ovat kyseisillä palveluntarjoajilla tai niiden lisenssinantajilla.

13.2. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan niin halutessa hänen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ellei Asiakkaalla ole kotipaikkaa Suomessa, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi saattaa erimielisyyden myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

13.3. Asiakkaan viestejä tai muuta aineistoa säilytetään Palveluissa Palvelusopimuksissa tai Palvelujen yhteydessä kerrotun ajan. Palvelujen käytön päättyessä Asiakkaan on itse huolehdittava tarvitsemiensa viestin ja muun aineiston tallentamisesta tai tulostamisesta.

13.4. Postilla on oikeus siirtää Asiakkaan sopimukset toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

13.5. Sopimuksen mukaiset velvoitteet eivät sido osapuolia, jos niiden noudattaminen estyy ylivoimaisesta esteestä.