Skip to main content
Postilaatikoiden sijoittaminen
Huomio

Asiakaspalvelumme on tällä hetkellä ruuhkautunut. Jos asiasi koskee vallitsevaa koronatilannetta, löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin täältä.

Postilaatikoiden sijoittaminen ja ryhmittely

Uuden postilaatikon sijoittaminen ja asennus

Ennen postilaatikon sijoittamista ota yhteyttä Postin asiakaspalveluun. Postin paikallinen edustaja ottaa sen jälkeen sinuun yhteyttä ja kertoo osoitteen mukaisen postilaatikon paikan. Posti määrittää postilaatikon paikan postilain ja Viestintäviraston määräyksen mukaisesti. Postilaatikko on sijoitettava Postin määrittelemään paikkaan.

Pientalojen postilaatikot sijoitetaan ensisijaisesti yhtenäisiin ryhmiin. Postilaatikot sijoitetaan ryhmään oikealta katsottuna numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan.

Taajaman katualueella ja yleisen tien alueella postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan vähintään 50 cm:n etäisyydelle jalkakäytävän tai ajoradan piennaralueen reunasta.

Haja-asutusalueella postilaatikot tai laatikkoryhmät sijoitetaan tien poikkisuunnassa noin 50-70 cm:n etäisyydelle pientareen tai levennyksen ulkoreunasta ja noin yhden metrin etäisyydelle ajoradan reunasta. Jos tien luiskat ovat hyvin jyrkät tai postilaatikoita varten on rakennettu levennys, voidaan laatikot sijoittaa lähemmäksi tietä.

Postilaatikon tai laatikkoryhmätelineen jalat upotetaan ja tuetaan hyvin maan sisään, vähintään 40 cm syvyydelle. Postilaatikon täyttöaukon suosituskorkeus tienpinnasta on 100 cm.

Postinsaaja voi sopia maksullisesta postinjakelusta haluamaansa paikkaan sijoitettuun postilaatikkoon.

Liikuntaesteisyyden tai yli 75 vuoden iän perusteella palvelun saa maksutta, jos kaikki talouden postinsaajat täyttävät maksuttoman palvelun edellytykset.

Postilaatikoiden hankinnasta, asennuksesta ja kunnossapidosta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa postinsaaja. Postilaatikkoa hankittaessa kannattaa lähetysmäärien lisäksi huomioida käyttömukavuus, turvallisuus ja toimivuus eri sääolosuhteissa.

Postinjakajan työtä helpottaa, kun postilaatikon suuaukko aukeaa riittävästi niin, että postit on helppo sujauttaa laatikkoon. Laatikon täyttöaukossa ei saa olla teräviä reunoja, joihin jakaja voi loukata kätensä.

Postinsaajat huolehtivat siitä, että postinjakajalla on esteetön kulku postilaatikolle tai laatikkoryhmälle. Jos postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan yleiselle alueelle tai toisen postinsaajan tontille sopivat postinsaajat keskenään ajo- tai kulkuyhteyden ylläpidosta postilaatikolle tai laatikkoryhmälle.

Jos postilaatikot on sijoitettu ryhmään, postinsaajat voivat sijoittaa laatikot ryhmät yksittäin tai vaihtoehtoisesti samaan ryhmään kuuluvien laatikkojen omistajat voivat keskenään sopia laatikkotelineen rakentamisesta. Postilaatikkoteline voi olla esimerkiksi metallia tai puuta. Laatikoiden kiinnittämisessä tulee myös ottaa huomioon kestävyysvaatimukset, kuten talvella auraussuihkun paine.

Postilaatikko tai laatikkoteline pystytetään välttäen rautakangen käyttöä. Lapiolla varovasti kaivaminen on turvallista, sillä maapohjassa saattaa olla vaurioituvaa kunnallistekniikkaa. Paikalliselta sähkö-, puhelin- ja kaukolämpöyhtiöltä saa yleensä tietoa kaapeleiden tarkasta sijoituksesta.

Posti vastaa niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka aiheutuvat yleisen ajo- tai kulkuväylän normaalista kunnossapidosta laatikolle tai laatikkoryhmälle.

Kunnalla on erilaisia rooleja postilaatikkojen sijaintia koskevissa asioissa. Postilaatikoiden sijoittamisesta säädetään Postilaissa (415/2011). Yksittäisten pientalojen postilaatikot sijoitetaan pääasiassa yhtenäisiin ryhmiin katujen varsille. Kunnalla on velvollisuus sallia postilaatikkojen tai muiden kirjelähetysten keräilyssä ja jakelussa tarvittavien laitteiden ja vähäisten rakennelmien sijoittaminen yleiselle alueelle (postilaki 45 §).

Postilla puolestaan on velvollisuus määrittää postilaatikon paikka (postilaki 44 §). Postilaatikon paikkaan tyytymätön voi saattaa asian kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi.

Asia ratkaistaan postilain säännösten mukaisesti. Viestintävirasto on antanut määräyksen postilain nojalla postilaatikkojen sijoittamisesta.

Asian ratkaisee aina monijäseninen rakennusvalvontaviranomainen, eikä ratkaisuvaltaa voi delegoida yksittäiselle viranhaltijalle. Päätökseen voi hakea muutosta hallintolainkäyttölain mukaisesti hallinto-oikeudesta (postilaki 80 §).

Ryhmittely vanhoilla asuinalueilla

Pientalojen postilaatikoita siirretään ryhmiin eli ryhmitellään alue kerrallaan. Ennen alueella alkavaa ryhmittelyä Postin edustajat ovat yhteydessä kuntaan. Postilaatikoiden sijainti ei saa aiheuttaa haittaa katujen- ja teiden kunnossapidolle eikä aiheuttaa tarpeetonta vaaraa liikenteelle. Kunnan asiantuntemus on ensiarvoisen tärkeää postilaatikon paikkoja suunniteltaessa. Hyvästä yhteistyöstä hyötyvät niin asukkaat, kunta kuin Postikin.

Uudet asuinalueet ja täydennysrakentaminen

Uusia pientaloalueita kaavoitettaessa Posti toimii mielellään yhteistyössä kunnan kanssa jo suunnitteluvaiheessa. Postilaatikon paikkojen suunnittelu ennalta auttaa saavuttamaan yhtenäisen ja toimivan ympäristön. Lisäksi etukäteinen suunnittelu ja tiedotus rakentajille ehkäisee postilaatikon paikasta syntyviä erimielisyyksiä ja vähentää kunnan tarvetta ratkaista asioita jälkikäteen. Mikäli asia on ajankohtainen kunnassanne, voitte jättää yhteydenottopyynnön Postin asiakaspalvelun välityksellä.

Yksittäisen omakotitalon rakentajalla on monta asiaa selvitettävänään. Kunnan rakennusvalvonta voi ohjata rakentajaa ennalta kysymään postilaatikon sijainnin Postilta. Näin vältytään siltä, että postilaatikko tai muu postinvastaanottoon tarkoitettu rakennelma tehtäisiin sopimattomaan paikkaan.