Sähköisten kuluttajapalveluiden käyttöehdot

15.3.2021

1 Sopimuksen kohde ja osapuolet ja sopimusehtojen soveltaminen

1.1 Näitä sopimusehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot") sovelletaan Posti Oy:n ja muiden Posti-konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Posti”) tuottamiin kuluttajille (”Asiakas”) suunnattuihin rekisteröitymistä edellyttäviin verkkopalveluihin (jäljempänä ”Palvelut”).

1.2 Palvelujen sisältö määräytyy näiden Käyttöehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen (jäljempänä "Palvelusopimus") sekä Postin palvelujen yhteydessä esittämien tietojen mukaisesti. Posti Oy:n kuluttajapalveluihin sovelletaan lisäksi kulloinkin voimassa olevia Posti Oy:n Yleisiä toimitusehtoja käteis- ja kuluttaja-asiakkaille ("Yleiset toimitusehdot"). Käyttämällä Palveluita tai ottamalla Palveluita käyttöön Asiakas hyväksyy Käyttöehdot ja muut Palveluun kulloinkin sovellettavat sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niiden ehtoja sekä Palveluiden yhteydessä, Postin verkkosivustoilla tai muutoin Postin antamia ohjeita. Mikäli sopimusehdot ovat joltakin osin ristiriidassa keskenään, sovelletaan Palveluiden osalta ensisijaisesti Palvelusopimusten erityisehtoja ja kyseisen Palvelun yhteydessä esitettyjä palvelukohtaisia tietoja.

1.3 Postin yhteystiedot Käyntiosoite: Postintaival 7 A, 00230 HELSINKI. Postiosoite PL 1, 00011 POSTI Yhteisötunnus: 0109357-9 Palvelua koskevat tiedustelut: posti.fi/yhteystiedot

2 Asiakkaaksi rekisteröityminen ja Palvelujen käyttöönotto

2.1 Palvelujen käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palvelujen käyttäjäksi, henkilöllisyyden tarkistamista sekä Käyttöehtojen ja muiden Palveluun sovellettavien ehtojen hyväksymistä. Asiakas käyttää Palveluja rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin annettujen tunnusten avulla. Kulloinkin käytössä olevat rekisteröitymistavat on kuvattu Palvelujen yhteydessä.

2.2 Palvelujen käytön edellytyksenä voi olla tietty ikä tai muu erityisedellytys, kuten suomalainen henkilötunnus. Palvelukohtaiset erityisedellytykset on kerrottu kunkin Palvelun yhteydessä. Asiakkaan on kuitenkin oltava vähintään 15-vuotias luonnollinen henkilö. Alle 15-vuotias ei voi omissa nimissään hyväksyä Palveluun sovellettavia ehtoja.

3 Asiakkaan henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

3.1 Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Postin asiakasrekisteriin. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, Käyttöehtojen ja Palvelusopimusten sekä asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

3.2 Asiakkaan mahdollinen suostumus käsittelylle pyydetään etukäteen Asiakkaan rekisteröityessä Palveluun, Palvelujen yhteydessä, Palvelusopimuksessa tai muulla tavalla, mikäli suostumus on tarpeen käsittelyä varten.

3.3 Palvelujen yhteydessä annettujen henkilötietojen avulla Asiakas voi päästä käyttämään tai tilaamaan myös kolmansien osapuolten tuotteita tai palveluita. Tällöin Asiakkaalle tiedotetaan henkilötietojen siirrosta tai muusta käsittelystä viimeistään tällaisen käsittelyn yhteydessä. Mikäli henkilötietojen siirtämiselle tai muulle käsittelylle tarvitaan Asiakkaan suostumus, pyydetään tämä viimeistään käsittelyn yhteydessä.

3.4 Posti voi antaa Asiakkaalle rekisteröitymisen yhteydessä ikiosoitteen tyyppisen Asiakkaan yksilöivän tunnuksen, "postinimen". Postinimeä voidaan käyttää Asiakkaan yksiselitteisen tunnistamisen varmistamiseksi Palvelujen toteuttamisen yhteydessä Postissa ja Postin ja sen yhteistyökumppaneiden kesken. Postinimeä voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin Asiakkaan suostumuksella.

3.5 Palveluiden tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet ja näihin liittyvät ohjeet on kuvattu Postin sivustoilla.

3.6 Palveluissa saatetaan käsitellä Palveluiden toimittamisen yhteydessä Asiakkaan omistamia henkilötietoja. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi Asiakkaan Osoitekirja-palveluun tallettamat Asiakkaan osoitekirjassa olevat henkilötiedot. Asiakas saa käsitellä tällaisia henkilötietoja yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Posti käsittelee tällaisia henkilötietoja Asiakkaan lukuun em. tarkoituksessa. Mikäli Palvelussa käsitellään Asiakkaan omistamia henkilötietoja, Asiakas valtuuttaa Postin sopimaan puolestaan EU:n mallilausekkeilla Asiakkaan omistamien henkilötietojen siirrosta EU:n ulkopuoliselle alihankkijalle palvelun toteuttamiseksi. EU:n mallilausekkeet takaavat, että henkilötietojen käsittelyyn EU:n ulkopuolella sovelletaan EU:n lainsäädäntöä vastaavia sääntöjä. Siirrolla ei ole vaikutusta tietosuojaan tai tietojen luottamuksellisuuteen.

4 Palveluiden käyttäminen

4.1 Asiakas sitoutuu käyttämään Palveluita ehtojen, ohjeiden, lakien sekä hyvän tavan mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palveluja kyseisen Palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman oikeudenhaltijan kirjallista lupaa kopioida, levittää, esittää julkisesti tai kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen osia. Palvelut on tarkoitettu vain luonnollisille henkilöille yksityiskäyttöön, ja niiden käyttö elinkeinotoiminnassa esimerkiksi markkinoinnin tai elinkeinotoimintaan liittyvän viestinnän lähettämiseksi tai muutoin elinkeinotoiminnassa on kielletty.

4.2 Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa kaikista Palvelujen käytöstä aiheutuneista kustannuksista. Asiakas vastaa Palveluissa tai niiden kautta tehdyistä tilauksista, maksuista ja muista tapahtumista.

4.3 Palvelun käyttö voi mahdollistaa pääsyn käyttämään tai tilaamaan myös kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita. Palveluissa voi lisäksi näkyä Postin tai kolmansien osapuolien mainontaa. Posti ei vastaa kolmannen osapuolen tarjoamista tuotteista, palveluista taikka kolmannen osapuolen tuottamasta aineistosta, tiedoista tai muusta sisällöstä. Mikäli Asiakas hankkii kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun, vastaa kolmas osapuoli Asiakkaalle tällaisesta tuotteesta tai palvelusta. Posti ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen tarjouksista tai niiden sisällöstä. Kolmas osapuoli voi rekisteröidä omat asiakkaansa asiakasrekisteriinsä ja vastaa tästä rekisteristä sekä tietojen käsittelystä.

5 Hinnat, maksutavat ja maksuajat

5.1 Hinnat Postin Palveluiden hinnat määräytyvät Postin kulloinkin voimassaolevien hinnastojen mukaisesti. Hinnastot ovat saatavilla Palvelujen yhteydessä. Kolmannet osapuolet vastaavat omien tuotteidensa ja palveluidensa hinnoittelusta ja hintojen ilmoittamisesta sekä tarvittavien tietojen toimittamisesta Asiakkaalle.

5.2 Hintojen muutokset Asiakkaan valitsemien kestoluonteisten palveluiden hintamuutoksista ilmoitetaan kohdan 8.3. mukaisesti ja laskunmaksupalveluiden hintamuutoksista kohdan 12.26 mukaisesti. Muiden palvelujen kulloinenkin hinta ilmoitetaan kunkin Palvelun yhteydessä.

5.3 Arvonlisävero Arvonlisäveron muutokset tai muut lakien, asetusten tai viranomaisten toimenpiteiden vaikutukset hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulohetkestä alkaen, jolloin ne lisätään automaattisesti hintoihin. Näistä ilmoitetaan Palvelujen yhteydessä.

5.4 Maksutavat Palvelujen maksamiseen voi käyttää Palveluiden yhteydessä kerrottuja maksutapoja. Maksukorttitietojen tallennuksessa kansainvälisten standardien (PCI DSS Card Industry Data Security Standard) mukaisesti hyväksytty kolmas osapuoli rekisteröi ja tallentaa korttitiedot. Posti veloittaa maksukortilta sovitun mukaiset maksut. Käytettävissä olevat maksutavat voivat muuttua. Muutoksista ilmoitetaan Palvelujen yhteydessä.

6 Asiakkaan vastuu

6.1 Tunnukset Tunnusten (esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasana) käyttö vastaa Asiakkaan henkilökohtaista allekirjoitusta maksutapahtuman, tilauksen tekemisen ja muiden tapahtumien yhteydessä. Asiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki toimenpiteet, jotka on tehty Asiakkaan tunnuksella tai Asiakkaan toimesta tai toimeksiannosta. Mikäli Asiakkaan tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Asiakkaan on välittömästi vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä Postille. Asiakkaan vastuu tällaisen tunnuksen käytöstä ja käytön muille mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta päättyy välittömästi Asiakkaan tehtyä tämän ilmoituksen Postin asiakaspalveluun tai Asiakkaan vaihdettua tunnuksensa. Tunnusten käsittelyä koskevia lisätietoja on Postin tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa ohjeissa. Posti voi luovuttaa Asiakkaan tunnukset muille kuin Asiakkaalle ainoastaan Asiakkaan valtuutuksella tai lain nojalla.

6.2 Laitteet ja ohjelmistot Asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä tietokone ja muut laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet ovat Postin ilmoittamia vaatimuksia vastaavat. Asiakas vastaa itse Palvelujen käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta sekä niiden asianmukaisesta ja riittävästä suojaamisesta ja tietoturvasta. Asiakas on velvollinen noudattamaan Palvelujen käytössä Postin kulloinkin voimassa olevia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeita. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Postin tietosuojaa ja tietoturvaa koskevista ohjeista.

6.3 Tiedot Asiakkaan on annettava Palveluja varten tarvittavat tiedot. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Asiakas vastaa Palveluihin antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Posti tarkistaa ainoastaan Asiakkaan henkilöllisyyden. Posti ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan muita tietoja, jotka Asiakas antaa Palvelujen yhteydessä.

6.4 Aineisto Posti ei valvo Palveluja hyväksikäyttäen tuotettua, lähetettyä, välitettyä tai muuten käsiteltyä aineistoa eikä Posti vastaa tällaisen aineiston lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Asiakas vastaa siitä, ettei hän Palveluja käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa yksityisyyden suojaa, tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä ja että Asiakas on hankkinut tarvittavat luvat ja suostumukset aineiston käyttöön esimerkiksi siinä esiintyviltä yksityishenkilöiltä, aineiston oikeudenhaltijoita ja muilta kolmansilta osapuolilta etukäteen. Loukkaaminen voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan aineistoonsa mahdollisesti liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista mahdollisista oikeudenkäynti- ym. kustannuksista, vahingonkorvauksista ja muista mahdollisista korvausvelvoitteista. Asiakas vastaa Palvelujen avulla tai kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta. Jos Asiakas voi lisätä Palveluihin omaa aineistoaan, Asiakkaan tulee ennen tämän aineiston käyttöä varmistaa, ettei aineisto ole Käyttöehtojen, Palvelusopimusten taikka Postin antamien ohjeiden vastainen ja ettei aineisto sisällä tietokoneviruksia tai muita sellaisia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa. Asiakas vastaa siitä, ettei hän tuo Palveluihin aineistoa joka sisältää viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia sekä ettei hän levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palveluja haittaa aiheuttavien tai häiritsevien viestien, kuten ns. spam-postin, ketjukirjeiden ja tilaamattomien massapostitusten, lähettämiseen.

6.5 Seuraukset Mikäli Asiakkaan Postille antamien tietojen tai toimittaman aineiston sisältö on Käyttöehtojen, Palvelusopimusten tai Postin antamien ohjeiden vastainen, Posti ei ole velvollinen toteuttamaan Palveluja mainittujen sopimusten tai Postin Palveluista antamien tietojen mukaisesti. Mikäli ilmenee, että Asiakkaan Palvelujen avulla käsittelemä aineisto on sisällöltään loukkaavaa, loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Käyttöehtojen tai Palvelusopimusten ehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, on Postilla oikeus poistaa kyseinen aineisto. Lisäksi Postilla on oikeus väärinkäytösten vuoksi purkaa sopimus ja/tai keskeyttää Palvelujen käyttö kohtien 9.1, 9.2 ja 9.3 mukaisesti.

7 Postin vastuu ja korvausvelvollisuus

7.1 Postin vastuu Palveluista on määritelty näissä Käyttöehdoissa, ja sen lisäksi tai siitä poikkeavasti Palvelusopimuksissa ja Palvelujen yhteydessä.

7.2 Posti vastaa siitä, että Palveluihin liittyvässä tiedonsiirrossa ja käsittelyssä käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset ja turvaavat lain edellyttämän luottamuksellisen viestin suojan Palvelujen käytön yhteydessä. Posti ylläpitää Palveluja niin, että ne ovat pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Posti voi tilapäisesti keskeyttää Palvelut esimerkiksi muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Posti ei takaa Palveluiden jatkuvaa tai virheetöntä saatavuutta.

7.3 Postin välittämien sähköisten ja fyysisten viestien ja muun aineiston sisällöstä ja muodosta vastaa lähettäjä. Lähettäjä vastaa myös siitä, että kaikki vastaanottajalta tarvittavat suostumukset ja luvat ovat olemassa ja että viestien lähettäminen vastaanottajalle on voimassaolevan lainsäädännön mukaan oikeutettua. Posti ei vastaa myöskään muusta muiden kuin Postin tuottamasta sisällöstä.

7.4 Postin vahingonkorvausvastuu määräytyy Palveluun sovellettavan lainsäädännön ja ehtojen mukaan. Lisäksi sovelletaan Posti Oy:n Yleisissä toimitusehdoissa määriteltyjä vastuu- ja korvausperiaatteita.

7.5 Posti vastaa ainoastaan välittömistä vahingoista korkeintaan Asiakkaan kyseisestä palvelusta maksamalla määrällä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7.6 Asiakkaan tulee huomauttaa Postille Palvelussa havaitsemastaan virheestä mahdollisimman pian. Huomautus on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun kuluttaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Kuljetuspalveluissa on alakohtaisia sääntöjä muistutuksista ja vanhentumisesta, jotka ilmenevät Yleisistä toimitusehdoista.

8 Sopimusehtojen muuttaminen

8.1 Asiakas on tietoinen siitä, että Posti kehittää Palveluja jatkuvasti, mistä johtuen käytössä olevien Palvelujen valikoima ja sisältö voivat muuttua. Postilla on oikeus lopettaa Palvelujen tai niiden osan tuottaminen. Postilla on tällöin oikeus irtisanoa Palvelua koskeva sopimus Palveluja tai niiden lopetettua osaa koskevin osin kohdan 9.1. mukaisesti.

8.2 Jos Käyttöehtojen tai Palvelusopimuksen muutos ei lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai jos sopimusmuutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Postilla on oikeus ilmoittaa muutoksesta Palvelujen yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Postin ilmoittamana ajankohtana.

8.3 Jos sopimusmuutos lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Posti ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle fyysisellä tai sähköisellä kirjeellä tai muulla henkilökohtaisella tavalla Palvelujen välityksellä tai muutoin. Muutos tulee voimaan Postin ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun Posti on ilmoittanut muutoksesta.

8.4 Mikäli Asiakas ei hyväksy uusia sopimusehtoja Postin ilmoitettua sopimusmuutoksesta kohdan 8.3. mukaisesti, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus. Jos Asiakas toimittaa irtisanomisilmoituksen Postille kohdan 9.1. mukaisella tavalla vähintään 7 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa, eivät uudet ehdot sido Asiakasta. Asiakas on tällöin uusien ehtojen voimaantuloon asti sidottu vanhoihin ehtoihin. Asiakkaan sopimussuhde päättyy viimeistään uusien ehtojen tullessa voimaan.

8.5 Laskunmaksupalveluissa noudatetaan kohtien 12.35-12.36 mukaisia määräaikoja ja menettelyjä.

9 Sopimusten voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen ja Palveluiden sulkeminen

9.1 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Sopimus tulee voimaan Asiakkaan hyväksyttyä Palvelun ehdot rekisteröitymällä Palveluun tai muutoin. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen tehtyään Asiakkaalla on neljätoista vuorokautta aikaa peruuttaa sopimus. Peruutusoikeutta ei kuitenkaan ole sen jälkeen, kun Asiakas on aloittanut Palvelujen käytön. Palveluissa voi olla kuluttajansuojalain mukaisilla perusteilla poikkeuksia peruutusoikeudesta. Näistä on kerrottu Palvelun yhteydessä. Posti voi irtisanoa Palvelua koskevan sopimuksen 30 päivän irtisanomisajalla. Asiakas voi irtisanoa Palvelua koskevan sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan ilmoituksen tekemisestä. Asiakas voi irtisanoa Palvelua koskevan sopimuksen Palveluiden yhteydessä tai soittamalla Postin asiakaspalveluun. Laskunmaksupalveluissa noudatetaan kohtien 12.35-12.36 mukaisia irtisanomisaikoja ja menettelyjä.

9.2 Sopimuksen purkaminen Posti voi purkaa Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas käyttää Palveluja näiden Käyttöehtojen, Palvelusopimusten tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, antaa Palveluihin vääriä tietoja, tai käyttää tai yrittää käyttää Palveluita niiden toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla. Posti purkaa Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen ilman irtisanomisaikaa saatuaan tiedon Asiakkaan kuolemasta. Palveluissa voidaan määritellä palvelukohtaisia menettelytapoja Asiakkaan kuoleman johdosta.

9.3 Palvelujen sulkeminen Posti voi sulkea Palvelut kokonaan tai osittain, jos on perusteltua syytä epäillä väärinkäyttöä, sopimuksen- tai lainvastaista käyttöä, Palvelut tai niiden osa on tietoturvahyökkäyksen kohteena tai Postilla on muu edellisiin verrattava perusteltu syy Palvelujen sulkemiseen. Asiakas voi, irtisanomatta sopimusta, pyytää Postia sulkemaan hänen tunnuksensa määräajaksi tai toistaiseksi.

9.4 Palvelua koskevan sopimuksen päättyessä irtisanomisen tai muun syyn johdosta, päättyy myös Asiakkaan pääsy Palveluun ja siellä olevaan aineistoon, kuten esimerkiksi Asiakkaan Palveluun tallentamiin tietoihin, sisältöihin tai aineistoihin.

10 Muut ehdot

10.1 Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluihin ja niihin liittyvään Postin tarjoamaan aineistoon ovat Postilla tai sen lisenssinantajilla. Oikeudet Muiden Palveluntarjoajien tuotteisiin ja palveluihin sekä niihin liittyvään aineistoon ovat kyseisillä palveluntarjoajilla tai niiden lisenssinantajilla.

10.2 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan niin halutessa hänen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ellei Asiakkaalla ole kotipaikkaa Suomessa, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi saattaa erimielisyyden myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

10.3 Asiakkaan viestejä tai muuta aineistoa säilytetään Palveluissa Palvelusopimuksissa tai Palvelujen yhteydessä kerrotun ajan. Palvelujen käytön päättyessä Asiakkaan on itse huolehdittava tarvitsemiensa viestin ja muun aineiston tallentamisesta tai tulostamisesta.

10.4 Postilla on oikeus siirtää Asiakkaan sopimukset toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

10.5 Sopimuksen mukaiset velvoitteet eivät sido osapuolia, jos niiden noudattaminen estyy ylivoimaisesta esteestä.

11 Sähköiset viestit

11.1 Asiakas voi vastaanottaa Palvelun sähköiseen postilaatikkoon viestejä sähköisessä muodossa sekä lukea, säilyttää ja poistaa viestejä. Palvelun käyttämiseksi Asiakkaalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja Asiakkaan yhteystietojen on löydyttävä Postin osoitetietojärjestelmästä. Viestin perille toimittamisessa voidaan käyttää Postin osoitetietojärjestelmässä olevia Asiakkaan osoitetietoja.

11.2 Asiakas valitsee Palveluun liittyneistä Lähettäjistä, minkä Lähettäjien viestit hän haluaa sähköiseen postilaatikkoonsa, jolloin viestiä ei toimiteta paperisena. Sen lisäksi sähköiseen postilaatikkoon voidaan Lähettäjän toimeksiannosta toimittaa Asiakkaalle sähköinen kopio kirjeestä tai muusta viestistä, joka on toimitettu hänelle myös paperisena. Viesti toimitetaan Asiakkaan sähköiseen postilaatikkoon vain, mikäli Palvelussa käytettävät Asiakkaan yksilöivät tiedot ja Lähettäjän viestiin merkitsemät vastaanottajatiedot täsmäävät ja yksilöivät vastaanottajan. Kirjettä ei kuitenkaan toimiteta paperisena, jos Lähettäjä on valinnut ainoastaan sähköisen toimitustavan.

11.3 Postilla on oikeus poistaa Asiakkaan tekemiä valintoja sähköiseen postilaatikkoon välitettävien viestien Lähettäjistä seuraavilla edellytyksillä:

  • Asiakas ei ole viimeiseen kolmeen (3) kuukauteen kirjautunut Palveluun ja Asiakkaan sähköisessä postilaatikossa on sähköisiä laskuja lukematta;

  • Asiakas ei ole viimeiseen kahteentoista (12) kuukauteen kirjautunut Palveluun, Asiakas on valinnut Lähettäjiltä viestejä vain sähköisesti ja Asiakkaalla on yli kaksi kuukautta vanhoja sähköisiä kirjeitä lukematta; tai

  • Posti on saanut tiedon Asiakkaan kuolemasta.

Posti ilmoittaa lähettäjävalintojen poistamisesta Asiakkaalle 14 päivää ennen muutoksen toteuttamista sähköisellä kirjeellä tai sähköpostiviestillä Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lähettäjien uudet viestit toimitetaan tämän jälkeen paperikirjeenä ja sähköisenä kopiona kohdan 11.2. mukaisesti.

Posti tunnistaa laskuiksi ainoastaan sellaiset sähköiset viestit, joissa on maksamisessa käytettävä viivakoodi.

11.4 Sähköinen viesti katsotaan luovutetuksi Asiakkaalle, kun se on toimitettu Asiakkaan sähköiseen postilaatikkoon odottamaan Asiakkaan käyntiä/lukua.

11.5 Palveluun voidaan myös välittää toisten yksityishenkilöiden Palvelussa lähettämiä tai Postin lähettämiä viestejä ilman, että Asiakas on erikseen hyväksynyt kyseistä lähettäjää.

11.6 Asiakkaan tilaaman aineiston välittäminen Asiakkaalle voidaan toimittaa ilman kohdan 11.2 mukaista lähettäjävalintaa aineistoa myös suoraan Asiakkaan kolmannelle tekemän tilauksen perusteella. Tilattu aineisto voi olla esimerkiksi sähköinen lehti, mutta myös esimerkiksi tietty viesti, jonka lähettämisestä Palveluun Asiakas on sopinut Lähettäjän kanssa. Tilatun aineiston arkistointiaika, käsittely ja muut ehdot voivat poiketa Käyttöehdoissa määritellystä. Tilatun aineiston kopioiminen ja tallentaminen voi olla rajoitettua. Tilatun aineiston aineistokohtaiset arkistointiajat ja muut ehdot on ilmoitettu Palvelussa.

11.7 Palvelun toteuttamiseksi henkilötietoja voidaan luovuttaa kaikille Palveluun liittyneille Lähettäjille tai muille viestien välittämiseksi tarpeellisille tahoille.

11.8 Posti voi toimittaa Lähettäjälle kuitin sähköisten viestien luovutusajasta ja listauksen kyseisen Lähettäjän viestit sähköisesti valinneista/saaneista sekä kohdan 11.3 tarkoittamissa tilanteissa myös lukemattomista viesteistä.

11.9 Sähköinen saantitodistuskirje Lähettäjä voi pyytää, että sähköinen kirje luovutetaan vastaanottaja-asiakkaalle saantitodistusta vastaan. Tällöin Asiakasta pyydetään kuittaamaan kirje vastaanotetuksi ennen avaamista. Posti toimittaa Lähettäjälle todistuksen vastaanottajan kuittauksesta ja luovutusajasta. Kuittaamatonta sähköistä saantitodistuskirjettä säilytetään sähköisessä postilaatikossa Palvelun yhteydessä määritellyn ajan. Jos Asiakas ei tässä ajassa kuittaa sähköistä saantitodistuskirjettä vastaanotetuksi, kirje vanhenee ja sitä ei voi enää avata. Sähköisen saantitodistuskirjeen Lähettäjälle annetaan edellä mainitun todistuksen lisäksi kuitti kirjeen lähettämisestä. Kuitissa on tieto sähköisen kirjeen toimitusajankohdasta ja vastaanottajasta. Sähköinen saantitodistuskirje on luovutettu Asiakkaalle, kun Asiakas on kuitannut kirjeen vastaanotetuksi.

11.10 Posti ei valvo sähköiseen postilaatikkoon välittämiensä viestien sisältöä. Viestien sekä niiden mahdollisesti sisältämien linkkien muodosta ja sisällöstä sekä tietojen oikeellisuudesta (esim. laskun viivakoodi) vastaa Lähettäjä. Lähettäjien lähettämät viestit voivat olla esimerkiksi laskuja, palkkalaskelmia, sopimuksia, markkinointi- tai muita viestejä.

11.11 Arkistointi ja pääsy sähköiseen postilaatikkoon Asiakas voi säilyttää saamansa viestit sähköisessä postilaatikossaan Palvelusopimuksen voimassa ollessa. Kun Palvelusopimus päättyy, Asiakkaalla ei ole enää pääsyä sähköiseen postilaatikkoonsa. Postilla on oikeus ilmoittaa lähettäjille Palvelusopimuksen päättymisestä. Posti voi Palvelusopimuksen päättyessä muuttaa toimitustapaa siten, että viestit toimitetaan fyysisessä muodossa, mikäli lähettäjä on sopinut asiasta Postin kanssa.

12 Laskunmaksupalvelut

12.1 Palvelun kuvaus ja tiedot palveluntarjoajasta Palvelu on maksupalvelu, jonka kautta Asiakas pystyy maksamaan laskujaan. Postin tuottama palvelu huolehtii Asiakkaan toimeksiannon mukaan laskujen maksamisesta. Palvelussa Asiakas antaa Postille oikeuden tallentaa itsestään mm. henkilö-, osoite- ja maksukortin tietoja mahdollistaakseen laskujen hallinnoin ja maksuprosessit.

12.2 Palvelun kautta Asiakas voi myös ottaa käyttöön muiden kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita niihin kulloinkin soveltuvien kolmannen osapuolen ehtojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kolmannen osapuolen palveluiden käyttöönotto edellyttää, että Asiakas tekee erillisen sopimuksen kyseisen kolmannen osapuolen kanssa joko Postin palvelun kautta tai suoraan kolmannen osapuolen kanssa. Posti ei miltään osin vastaa tällaisista kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista. Ottaessaan Palvelun kautta tällaisia kolmannen osapuolen palveluita käyttöön Asiakas hyväksyy ja tiedostaa, että Posti voi luovuttaa sopimuksen tekemiseen tarvittavat tiedot Asiakkaasta kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

12.3 Palvelun palveluntarjoajana toimii Posti Oy Käyntiosoite: Postintaival 7 A, 00230 HELSINKI Postiosoite PL 1, 00011 POSTI Yhteisötunnus: 0109357-9 Kotipaikka: Helsinki Yhteystiedot: posti.fi/yhteystiedot

12.4 Posti Oy tarjoaa Palvelua maksulaitoslain 2 §:n mukaisesti ilman toimilupaa.

12.5 Asiakkaalla on mahdollisuus ilmoittaa Postin menettelystä tai erimielisyydestä Postin kanssa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, www.kkv.fi).

12.6 Palvelussa on käytettävissä kulloinkin tarjolla olevat maksutavat.

12.7 Palvelun käyttöönotto ja Palvelun käyttö Palvelu on käytettävissä Postin sähköisten verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröityneille kuluttaja-asiakkaille, jotka on tunnistettu vahvalla sähköisellä tunnistamisella. Laskunmaksupalvelua käyttävän Asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias, eikä alle 18-vuotias ei voi ilman huoltajan hyväksyntää tehdä Palvelun kautta maksutoimeksiantoa taikka muutoin käyttää Palvelua. Asiakkaan käyttäessä kolmannen osapuolen palveluita voivat nämä lisäksi asettaa sopimuksen syntymiselle tai palvelunsa käytölle myös muita edellytyksiä, kuten vähimmäisikä tai luottokelpoisuuden tarkistaminen. Asiakkaan on annettava Postille Palvelun käyttöönoton yhteydessä tai muuten pyydetyt tarvittavat tiedot, joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Tiedot ovat tarpeellisia, jotta Posti pystyy täyttämään vaatimukset tunnistaa ja yksilöidä Asiakas rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annettujen sääntöjen mukaisesti. Asiakas vastaa siitä, että ilmoitetut tiedot, kuten yhteystiedot tai maksukortin yksilöintitiedot, ovat oikeita ja ajan tasalla.

12.8 Asiakkaan tulee valita Palvelun käyttämistä varten henkilökohtainen PIN-koodi tai muu Palvelun käytön edellyttämä tunniste. Kulloinkin Palvelun käyttämiseksi vaadittavat tunnisteet ilmoitetaan Palvelun yhteydessä. Kaikki Palvelun käyttämiseksi tarvittavat tunnisteet ovat asiakaskohtaisia. Asiakas vastaa tunnisteiden säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa henkilökohtaisesti kaikesta hänen tunnisteillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista täysimääräisesti. Tunnisteen joutuessa ulkopuolisen tietoon tai haltuun tai mikäli tunniste on muutoin hävinnyt tai sitä käytetään luvattomasti, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä viipymättä Postille.

12.9 Postilla on oikeus kieltäytyä myöntämästä käyttöoikeutta Asiakkaalle, joka ei ole antanut kaikkia Palvelun käyttämiseksi vaadittuja tietoja tai jos Asiakkaan tiedoissa on puutteita tai virheitä tai mikäli Asiakas ei muutoin Postin harkinnan mukaan täytä edellytyksiä käyttöoikeuden myöntämiselle. Käyttöoikeus voidaan vastaavista syistä myös peruuttaa tai keskeyttää.

12.10 Korttimaksuissa Palvelu toimii Euroopan maissa myönnetyillä ja maksupalveluntarjoajan tukemilla maksukorteilla. Palvelun kautta voi maksaa laskuja ainoastaan suomalaiselle pankkitilille. Palvelun kautta maksettavissa olevien laskujen määrää voi olla rajoitettu esimerkiksi vuorokausikohtaisella kappalemäärällä tai enimmäissummalla. Palvelussa voi olla muita kulloinkin voimassa olevia rajoitteita maksutoimeksiantojen tekemiselle. Kulloinkin sovellettavien rajoitteiden vuoksi maksutapahtumia voidaan evätä.

12.11 Palvelussa ei voi sopia Asiakkaan maksukortin tai muun maksuvälineen käyttörajoitteista tai muista ehdoista. Maksukorttien ja muiden maksuvälineiden käyttöehdot määräytyvät Asiakkaan ja kyseisen maksuvälineen tarjoajan (esimerkiksi luottokorttiyhtiö) välisellä sopimuksella.

12.12 Laskujen toimittaminen Palveluun, maksutoimeksiannon antaminen ja välittäminen Asiakas ymmärtää, että laskujen lähettäminen ja toimittaminen Asiakkaalle on laskuttajan vastuulla. Laskuttaja vastaa Palveluun toimitetun laskun sisällöstä, oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta.

12.13 Vastuu laskujen vahvistamisesta maksua varten on Asiakkaalla. Asiakkaan tulee aina tarkastaa saapuneiden laskujen sisältö, oikeellisuus ja aiheellisuus ennen maksutoimeksiannon antamista. Laskuja koskevat huomautukset Asiakkaan tulee aina kohdistaa laskuttajaan.

12.14 Korttimaksuissa maksutoimeksianto katsotaan annetuksi ja vastaanotetuksi, kun Asiakas tekee maksuvarauksen Palvelun kautta hyväksymällä maksun, jolloin toimeksianto välittyy Postille. Hyväksyttyjen laskujen perusteella Asiakkaan maksukortilla tehdään laskujen määrää vastaava maksuvaraus. Maksuvaraus on suositeltavaa tehdä viimeistään kaksi (2) pankkipäivää ennen laskun eräpäivää. Asiakkaan ilmoittaman varausajan kuluttua laskua vastaava määrä veloitetaan Asiakkaan maksukortilta. Maksutoimeksiantoa ei voi peruuttaa toimeksiannon antamisen jälkeen.

12.15 Laskun määrä siirretään Postin asiakasvaratilille edelleenvälitettäväksi laskuttajalle viimeistään seuraavana pankkipäivänä siitä, kun varat ovat saapuneet Postin asiakasvaratilille.

12.16 Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan ilmoittamalla maksukortilla tai muulla maksuvälineellä on riittävä kate laskujen maksua varten. Posti jättää maksutoimeksiannon toteuttamatta, mikäli Asiakkaan maksukortin tai muun maksuvälineen kate ei riitä toimeksiannon suorittamiseksi tai maksukortin saldoraja on ylittynyt tai maksua ei vastaavasta syystä voida suorittaa. Posti toimittaa Asiakkaalle Palvelun kautta viestin maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä.

12.17 Posti välittää maksutoimeksiannon laskuttajalle tai laskuttajan palveluntarjoajalle. Maksu toteutetaan ja laskuttaja yksilöidään Asiakkaan Palveluun ilmoittamien yksilöintitietojen perusteella. Asiakas hyväksyy, että maksutoimeksiannon toteuttamisen yhteydessä Postilla on oikeus luovuttaa laskuttajalle tai tämän palveluntarjoajalle kaikki tarvittavat Asiakasta, laskua ja maksua koskevat yksilöintitiedot.

12.18 Asiakas vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Posti ei pysty välittämään maksutoimeksiantoa Asiakkaan maksukortin katteen puuttumisen tai saldorajan ylittymisen johdosta tai mikäli maksutoimeksiantoa ei muusta vastaavasta syystä voida välittää.

12.19 Maksutoimeksiannon antaminen edellyttää, että Asiakkaan mobiililaite tai muu päätelaite ja sovellukset ja muut ohjelmistot kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan maksun käynnistämiseksi, toteuttamiseksi ja varmistamiseksi tarvittavat tiedot, sekä sovelluksen ja muiden ohjelmistojen osalta, että ne toimivat laitteissa. Maksutoimeksianto edellyttää lisäksi toimivaa tietoliikenneyhteyttä ja sitä, että viestintää Asiakkaan puhelinnumeroon tai laitteeseen ei ole estetty tai se ei ole estynyt.

12.20 Posti ei koskaan vastaa laskuttajan toimittamien laskujen sisällöstä, oikeellisuudesta tai aiheellisuudesta taikka laskujen oikea-aikaisesta, oikeamääräisestä tai maksusuunnitelman mukaisesta maksusta. Posti ei vastaa siitä, jos Asiakkaan toimeksiannosta on maksettu valelasku tai puutteellinen maksuerä tai jos Asiakas on päättänyt hyödyntää mahdollisuutta maksaa laskun erissä.

12.21 Asiakas vastaa laskun tiedoissa tehtyjen muutosten kuten eräpäivän muutoksen johdosta laskuttajan mahdollisesti perimistä maksuista.

12.22 Mikäli Asiakas maksutoimeksiannon hyväksymisen jälkeen huomaa, että hän on vahvistanut virheellisen, puutteellisen tai aiheettoman laskun, Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa asiasta Postille. Asiakkaan pyynnöstä Posti avustaa Asiakasta tilanteen korjaamiseksi kulloinkin voimassa olevasta hinnastostansa ilmenevää palvelumaksua vastaan.

12.23 Erittely Palvelun kautta toteutuneista maksutapahtumista on saatavissa sähköisesti Palvelussa. Erittelystä ilmenevät laskuttaja, maksutapahtuman ajankohta ja maksun määrä.

12.24 Posti välittää maksuja vain Asiakkaan antaman toimeksiannon perusteella. Tästä syystä Asiakkaalla ei ole oikeutta maksupalvelulain mukaiseen maksupalautukseen toimeksiannon mukaisesti välitettyjen maksujen osalta.

12.25 Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan.

12.26 Laskunmaksupalveluiden hinnat Laskunmaksupalveluiden hinnat määräytyvät Postin kulloinkin voimassaolevien hinnastojen mukaisesti. Hinnastot ovat saatavilla Palvelujen yhteydessä. Asiakkaan valitsemien kestoluonteisten palveluiden hintamuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle Palvelun kautta viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Muiden palvelujen kulloinenkin hinta ilmoitetaan Palvelun yhteydessä. Kolmannet osapuolet vastaavat omien tuotteidensa ja palveluidensa hinnoittelusta ja näiden tietojen toimittamisesta Asiakkaalle.

12.27 Mikäli Asiakkaan maksukortilla tai muulla maksuvälineellä ei ole riittävästi katetta Asiakkaan kanssa sovitun palvelumaksun veloittamiseksi ja maksun näin myöhästyessä, Postilla on oikeus lähettää Asiakkaalle maksumuistutus sekä periä Asiakkaalta lainmukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Posti voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi.

12.28 Postin vastuu Posti ei vastaa siitä, jos Asiakas ei maksa laskua tai jos hän maksaa laskunsa myöhässä, muutetuin maksutiedoin tai muutoin tarkastamatta. Posti ei myöskään vastaa Asiakkaan tiedoissa ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta eikä mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät tiedot mahdollisesti aiheuttavat Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille.

12.29 Posti ei ole Asiakkaan ja laskuttajan välisen sopimuksen osapuoli. Laskujen perusteet, laskujen toimittaminen ja laskujen vastaanottaminen tapahtuu Asiakkaan ja laskuttajan välillä ja heidän vastuullaan.

12.30 Posti on velvollinen korvaamaan vahingon, joka sen soveltuvan lain tai sopimusehtojen vastaisesta menettelystä on aiheutunut Asiakkaalle maksutoimeksiantoa välittäessä. Posti ei vastaa välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakkaan on esitettävä näyttö aiheutuneesta vahingosta. Posti ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta toimissa, joita ei ole tehty yksityiskäytössä, eikä myöskään vahingoista, jotka johtuvat Asiakkaan omista toimenpiteistä. Korvausta ei makseta yksinomaan vahinkotapahtumasta aiheutuneesta vaivannäöstä kuten oman ajan käytöstä.

12.31 Viestintä, asiakasvalitukset Palvelun toimittamisessa ja viestinnässä Asiakkaan kanssa käytetään suomen, ruotsin tai englannin kieltä siten kuin on Asiakkaan ja Postin välillä on sovittu. Posti voi viestiä Asiakkaalle lähettämällä tiedon Palvelun kautta tai kirjallisesti muuhun Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä ilmoituksen lähettämisen tai saataville asettamisen jälkeen. Tiedot maksutapahtumista ilmoitetaan Asiakkaalle Palvelun kautta.

12.32 Palveluun liittyvät valitukset on osoitettava Postin asiakaspalvelulle. Valitukset käsitellään ja niihin vastataan kirjallisesti niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 15 pankkipäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Puhelimella käsiteltyjen valitusten lisäksi lähetetään kirjallinen ilmoitus. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka johtuvat olosuhteista, johon Posti ei voi vaikuttaa, vastaus voidaan antaa myöhemmin, mutta viimeistään 35 pankkipäivän sisällä. Tällöin Posti antaa väliaikaisen vastauksen valitukseen 15 pankkipäivän kuluessa, mukaan lukien arvio siitä, milloin lopullinen vastaus voidaan antaa ja selvitys siitä, mikä aiheutti viivästymisen.

12.33 Tietoturva ja turvallisuus Posti järjestää toimintansa ja Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattoman pääsyyn Palveluun ja henkilötietoihin.

12.34 Asiakkaan on säilytettävä tunnuksensa huolellisesti ja noudatettava maksutoimeksiantojen antamisessa korostettua huolellisuutta. Mobiililaitteen käyttö on estettävä suojaamalla laite avauskoodilla eikä PIN-koodikyselyä tulee poistaa. Otettaessa mobiililaite käyttöön PIN-koodi tulee vaihtaa.

12.35 Laskunmaksupalvelun ehtojen muuttaminen Posti pidättää oikeuden muuttaa laskunmaksupalveluita koskevia ehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan Asiakkaan hyväksyessä muutetut ehdot tai viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä, mikäli Asiakas ei ole vastustanut muutosta. Asiakas hyväksyy käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua. Saatuaan tiedon Palvelun muutoksesta Asiakas voi irtisanoa sopimuksen maksutta ilmoittamalla siitä Postille ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Asiakas on tällöin uusien ehtojen voimaantuloon asti sidottu vanhoihin ehtoihin. Asiakkaan sopimussuhde päättyy viimeistään uusien ehtojen tullessa voimaan.

12.36 Laskunmaksupalveluissa Posti voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä Asiakkaalle viimeistään kaksi (2) kuukautta etukäteen sähköpostitse, sähköisellä kirjeellä tai muulla henkilökohtaisella tavalla Palvelujen välityksellä tai muutoin. Postilla on lisäksi oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusta. Ilmoitus purkamisesta annetaan vastaavalla tavalla kuin irtisanomisilmoitus.