Användningsvillkor för elektroniska konsumenttjänster

15.3.2021

1 Avtalsobjekt, avtalsparter och tillämpningen av avtalsvillkor

1.1 Dessa avtalsvillkor (nedan kallade ”Användningsvillkoren”) tillämpas på de nättjänster (”Servicen”) för konsumenter (”Kunden”) som Posti Ab och de övriga bolagen i Posti-koncernen (nedan tillsammans kallade ”Posti”) tillhandahåller och som kräver registrering.

1.2 Servicens innehåll bestäms enligt Användningsvillkoren och de servicespecifika villkoren (”Serviceavtalet”) samt de uppgifter som Posti uppger i samband med Servicen. På Posti Ab:s konsumenttjänster tillämpas dessutom Posti Ab:s gällande Allmänna leveransvillkor för kontant- och konsumentkunder ("Allmänna leveransvillkor"). Genom att använda eller börja använda Servicen godkänner Kunden Användningsvillkoren och de övriga avtalsvillkoren som tillämpas på Servicen och förbinder sig till att följa dessa villkor samt övriga anvisningar som ges av Posti i samband med Servicen, på Postis webbplats eller på annat sätt. Om avtalsvillkoren står i strid sinsemellan, tillämpas i första hand specialvillkoren för Serviceavtalen och de servicespecifika uppgifter som framförts i samband med Servicen i fråga.

1.3 Postis kontaktuppgifter Besöksadress: Postrutten 7 A, 00230 HELSINGFORS. Postadress: PB 1, 00011 POSTI FO-nummer: 0109357-9 Förfrågningar om Servicen: posti.fi/kontaktuppgifter

2 Hur man registrerar sig som kund och börjar använda Servicen

2.1 Användningen av Servicen förutsätter registrering som användare av Servicen, kontroll av identiteten samt godkännande av Användningsvillkoren och andra villkor som tillämpas på Servicen. Kunden använder Servicen med hjälp av de koder som han eller hon fått i samband med registreringen eller på annat sätt. De olika sätt att registrera sig som gäller har beskrivits i samband med Servicen.

2.2 En förutsättning för att använda Servicen kan vara en viss ålder eller annan särskild förutsättning, såsom finländsk personbeteckning. Specialvillkoren för varje service har angetts i samband med Servicen. Kunden måste dock vara en minst 15 år gammal fysisk person. En person under 15 år kan inte godkänna villkoren för Servicen i eget namn.

3 Behandlingen av kundens personuppgifter och dataskydd

3.1 I samband med registreringen sparas Kundens personuppgifter i Postis kundregister. Kundens personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande lagstiftningen, Användningsvillkoren och Serviceavtalen samt dataskyddsbeskrivningen för kundregistret.

3.2 Kundens eventuella samtycke till behandlingen begärs i förväg när Kunden registrerar sig för Servicen, i samband med Servicen, i Serviceavtalet eller på annat sätt, om samtycket är nödvändigt för behandlingen.

3.3 Med hjälp av de personuppgifter som lämnats i samband med Servicen kan Kunden även få möjlighet att utnyttja eller beställa produkter och tjänster av tredje parter. Då informeras kunden om överföringen av personuppgifter eller annan behandling senast i samband med sådan behandling. Om Kundens samtycke behövs för överföring av personuppgifter eller annan behandling, inhämtas samtycket senast i samband med behandlingen.

3.4 Posti kan i samband med registreringen ge kunden en särskild kod, ett ”postnamn”, för identifiering av Kunden. Postnamnet kan användas för att entydigt säkerställa identifieringen av Kunden i samband med att Servicen genomförs i Posti samt mellan Posti och dess samarbetspartner. Postnamnet kan med Kundens samtycke även användas för andra syften.

3.5 Principerna för dataskyddet och informationssäkerheten i Servicen samt de därtill relaterade anvisningarna anges på Postis webbplats.

3.6 Personuppgifter som tillhör Kunden kan behandlas i samband med tillhandahållandet av Servicen. Sådana uppgifter kan exempelvis vara personuppgifter som Kunden har sparat i sin adressbok i tjänsten Adressboken. Kunden får hantera personuppgifterna uteslutande för personliga eller därmed jämförbara sedvanliga privata ändamål. Posti behandlar personuppgifterna för Kundens räkning i ovannämnda syfte. Om personuppgifter som ägs av Kunden behandlas i Servicen, befullmäktigar Kunden Posti att för Kundens räkning genom EU:s modellklausuler avtala om överföring av personuppgifter som ägs av Kunden till en underleverantör utanför EU för tillhandahållande av Servicen. EU:s modellklausuler garanterar att regler som motsvarar EU:s lagstiftning tillämpas på behandlingen av personuppgifter utanför EU. Överföringen inverkar inte på dataskyddet eller uppgifternas konfidentialitet.

4 Användning av Servicen

4.1 Kunden förbinder sig till att använda Servicen i enlighet med villkoren, anvisningarna, lagstiftningen och god sed. Kunden har rätt att använda Servicen i enlighet med syftet för Servicen. Kunden har utan skriftligt tillstånd från rättsinnehavaren inte rätt att kopiera, sprida, offentligt framföra eller kommersiellt utnyttja Servicen eller delar av densamma. Servicen är endast avsedd för fysiska personer och för privat bruk. Servicen får inte användas i näringsverksamhet, till exempel för att skicka reklam eller annan information som hänför sig till näringsverksamhet.

4.2 Kunden tar emot Servicen och använder den på eget ansvar. Kunden svarar för alla kostnader för användningen av Servicen. Kunden ansvarar för beställningar och andra transaktioner som gjorts i eller via Servicen samt för avgifterna för Servicen.

4.3 Användningen av Servicen kan även göra det möjligt att nyttja eller beställa produkter och tjänster av tredje part (”Andra tjänsteleverantörer"). I Servicen kan dessutom finnas Postis eller Andra tjänsteleverantörers reklam. Posti ansvarar inte för produkter, tjänster, material, information eller annat innehåll som erbjuds av Andra tjänsteleverantörer. Om Kunden köper produkter eller tjänster av Andra tjänsteleverantörer ansvarar dessa tjänsteleverantörer för produkterna eller tjänsterna gentemot Kunden. Posti ansvarar inte heller för Andra tjänsteleverantörers erbjudanden eller innehållet i dessa. Andra tjänsteleverantörer kan registrera sina kunder i sitt kundregister och ansvarar då för registret samt behandlingen av uppgifterna i det.

5 Priser, betalningssätt och betalningstider

5.1 Priser Priserna för Postis Service bestäms i enlighet med Postis gällande prislistor. Prislistorna finns tillgängliga i samband med Servicen. Tredje parter ansvarar för prissättningen av sina produkter och tjänster samt för att meddela dessa priser och lämna nödvändiga uppgifter till Kunden.

5.2 Prisändringar Prisändringar för de tjänster av varaktig karaktär som Kunden valt meddelas i enlighet med punkt 8.3 och prisändringar för fakturabetalningstjänsterna meddelas i enlighet med punkt 12.26. Det gällande priset för andra tjänster meddelas i samband med tjänsten.

5.3 Mervärdesskatt Ändringarna av mervärdesskatten samt lagarnas, förordningarnas och myndighetsåtgärdernas effekter på priserna för Servicen beaktas i omedelbart från den tidpunkt då de trätt i kraft, och priserna ändras automatiskt. Dessa ändringar meddelas i samband med Servicen.

5.4 Betalningssätt För betalning av Servicen kan de betalningssätt som angetts i samband med Servicen användas. Betalkortsuppgifterna registreras och sparas av en tredje part som godkänts i enlighet med internationella standarder (PCI DSS Card Industry Data Security Standard). Posti debiterar de överenskomna betalningarna på betalkortet. De tillgängliga betalningssätten kan ändras. Ändringar meddelas i samband med Servicen.

6 Kundens ansvar

6.1 Koder Användningen av koderna (till exempel användarnamn och lösenord) motsvarar Kundens personliga underskrift i samband med en betalningstransaktion, beställning och andra transaktioner. Kunden godkänner som bindande alla åtgärder som vidtagits av Kunden själv, på uppdrag av Kunden eller genom att använda Kundens användarkoder. Om Kundens användarkod kommer i en utomståendes besittning eller förkommer, ska Kunden omedelbart byta sin kod eller meddela detta till Posti. Kundens ansvar för användningen av koden och för den skada som detta misstag eventuellt vållat andra upphör omedelbart efter att Kunden har gjort ovannämnda anmälan till Postis kundtjänst eller efter att Kunden har bytt sin användarkod. Ytterligare information om behandlingen av användarkoderna finns i Postis anvisningar om dataskydd och informationssäkerhet. Posti kan endast lämna ut Kundens användarnamn och lösenord till någon annan än Kunden med fullmakt av Kunden eller med stöd av lag.

6.2 Utrustning och programvaror Kunden ansvarar själv för att den dator och annan utrustning samt de programvaror och dataförbindelser som han eller hon använder motsvarar de krav som Posti fastställt. Kunden ansvarar själv för kostnaderna för och funktionen hos den utrustning, de programvaror samt kommunikations- och dataförbindelser som användningen av Servicen förutsätter samt för att de är försedda med adekvata och tillräckliga skydds- och datasäkerhetsarrangemang. Kunden är skyldig att vid användningen av Servicen iaktta Postis gällande anvisningar om användning och säkerhet samt andra anvisningar. Detaljerade uppgifter finns i Postis anvisningar om dataskydd och informationssäkerhet.

6.3 Uppgifter Kunden ska lämna för Servicen nödvändiga uppgifter. Kunden ska utan dröjsmål meddela eventuella ändringar i uppgifterna. Kunden ansvarar för att de uppgifter han eller hon lämnat är korrekta. Posti kontrollerar endast Kundens identitet. Posti är inte skyldig att kontrollera eller korrigera andra uppgifter som Kunden lämnar i samband med Servicen.

6.4 Material Posti övervakar inte material som producerats, skickats, förmedlats eller på annat sätt behandlats genom Servicen och ansvarar inte heller för lagstridigt eller kränkande innehåll i detta material. Kunden ansvarar för att han eller hon inte genom Servicen producerar, sänder, förvarar eller på annat sätt behandlar material som kränker integritetsskyddet, upphovsrätt eller andra rättigheter, god sed, lag eller myndighetsbestämmelser och att Kunden i förväg har skaffat nödvändiga tillstånd och samtycken för användning av materialet från exempelvis privatpersoner som förekommer i materialet, upphovsrättsinnehavare och andra tredje parter. Sådan kränkning kan medföra skyldighet att ersätta den vållade skadan och leda till straffrättsliga påföljder. Kunden ansvarar på egen bekostnad för de eventuella tvister som uppstår med anledning av materialet och för de eventuella rättegångskostnader och andra kostnader, skadeersättningar och andra eventuella ersättningsskyldigheter som dessa tvister ger upphov till. Kunden ansvarar för innehållet i och framställningssättet av det material som Kunden sänt eller på annat sätt hanterat med hjälp av Servicen. Om Kunden kan lägga till eget material i Servicen, ska Kunden innan detta material används säkerställa att materialet inte står i strid med Användningsvillkoren, Serviceavtalen eller de av Posti utfärdade anvisningarna och att materialet inte innehåller datavirus eller andra egenskaper som kan vålla skada. Kunden ansvarar för att han eller hon inte lägger till material som innehåller virus eller andra skadliga egenskaper i Servicen eller sprider eller på ett annat skadligt sätt hanterar sådant material. Kunden förbinder sig till att inte använda Servicen för att sända meddelanden som medför olägenhet eller som är störande, såsom s.k. skräppost, kedjebrev och obeställda massutskick.

6.5 Påföljder Om innehållet i de uppgifter som kunden lämnat till Posti eller det material som Kunden levererat till Posti står i strid med Användningsvillkoren, Serviceavtalen eller de anvisningar som Posti gett, är Posti inte skyldig att fullfölja Servicen i enlighet med nämnda avtal eller de uppgifter som Posti lämnat om Servicen.Om det framgår att innehållet i det material som Kunden hanterat med hjälp av Servicen är kränkande, kränker någon annans upphovsrätt eller andra rättigheter, strider mot lagen, Användningsvillkoren eller villkoren i Serviceavtalen eller kan vålla skada, har Posti rätt att ta bort materialet. Dessutom har Posti rätt att på grund av missbruk häva avtalet och/eller avbryta användningen av Servicen i enlighet med punkterna 9.1, 9.2 och 9.3.

7 Postis ansvar och ersättningsskyldighet

7.1 Postis ansvar för Servicen har fastställts i dessa Användningsvillkor och därutöver eller avvikande från detta i samband med Serviceavtalen och Servicen.

7.2 Posti ansvarar för att de krypterings- och skyddsmetoder som tillämpas vid överföring och behandling av data i anslutning till Servicen är ändamålsenliga och tryggar den kommunikationshemlighet vid användning av Servicen som lagen förutsätter. Posti upprätthåller Servicen så att den i regel är tillgänglig 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan. Posti kan tillfälligt avbryta Servicen till exempel på grund av ändrings- och reparationsarbeten eller de åtgärder som underhållet av systemet medför. Posti garanterar inte oavbruten och felfri tillgång till Servicen.

7.3 Avsändaren ansvarar för innehållet och formen i de elektroniska och fysiska meddelanden och annat material som Posti förmedlar. Avsändaren ansvarar även för inhämtandet av alla nödvändiga samtycken och tillstånd från mottagaren samt för att de meddelanden som sänds till mottagaren är tillåtna enligt gällande lagstiftning. Posti ansvarar inte heller för annat innehåll som skapats av annan part än Posti.

7.4 Postis skadeståndsansvar bestäms enligt de lagar och villkor som tillämpas på Servicen. Dessutom gäller de ansvars- och ersättningsprinciper som fastställts i Posti Ab:s Allmänna leveransvillkor.

7.5 Postis ansvar begränsas endast till direkta skador och till det belopp som Kunden har betalat för tjänsten, om inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning.

7.6 Kunden ska så snart som möjligt informera Posti om eventuella fel i Servicen. Detta ska göras inom skälig tid från det att Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Inom transporttjänster gäller branschspecifika regler om anmärkningar och förfallotider, vilka framgår av de Allmänna leveransvillkoren.

8 Ändring av avtalsvillkoren

8.1 Kunden ska vara medveten om att Posti kontinuerligt utvecklar Servicen och att urvalet och innehållet i Servicen därför kan förändras. Posti har rätt att upphöra med att producera Servicen eller en del av Servicen. Posti har då rätt att i enlighet med punkt 9.1 säga upp avtalet gällande Servicen eller den del därav som upphört.

8.2 Om en ändring i Användningsvillkoren eller Serviceavtalet inte ökar Kundens skyldigheter eller minskar hans eller hennes rättigheter eller om avtalsändringen beror på en ändring av lagen eller ett myndighetsbeslut, har Posti rätt att meddela ändringen i samband med Servicen. En ändring som beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut träder i kraft omedelbart. Övriga ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som Posti meddelar.

8.3 Om en avtalsändring ökar Kundens skyldigheter eller minskar hans eller hennes rättigheter och om ändringen inte beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut, informerar Posti Kunden om ändringen genom ett fysiskt eller elektroniskt brev eller på ett annat personligt sätt, antingen via Servicen eller på annat sätt. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som Posti meddelar, dock tidigast 30 dagar efter Postis meddelande om ändringen.

8.4 Om Kunden inte godkänner de nya avtalsvillkoren efter att Posti meddelat avtalsändringen i enlighet med punkt 8.3, har Kunden rätt att säga upp avtalet. Om Kunden tillställer Posti meddelandet om uppsägningen på det sätt som anges i punkt 9.1, minst sju dagar innan de nya villkoren träder i kraft, binder de nya villkoren inte Kunden. Kunden är då bunden av de gamla villkoren tills de nya villkoren träder i kraft. Kundens avtalsförhållande upphör senast när de nya villkoren träder i kraft.

8.5 I fakturabetalningstjänsterna iakttas de utsatta tiderna och tillvägagångssätten i punkterna 12.35–12.36.

9 Avtalens giltighet, uppsägning och hävande samt stängning av Servicen

9.1 Avtalets giltighet och uppsägning Avtalet träder i kraft när Kunden har godkänt villkoren för Servicen genom registrering eller på annat sätt. Avtalet gäller tills vidare. Efter att avtalet ingåtts har Kunden rätt att annullera avtalet inom 14 dygn. Annulleringsrätten gäller dock inte efter att Kunden har börjat använda Servicen. I vissa tjänster kan det med stöd av konsumentskyddslagen finnas undantag från annulleringsrätten. Dessa beskrivs i samband med Servicen. Posti kan säga upp avtalet gällande Servicen med 30 dagars uppsägningstid. Kunden kan säga upp avtalet gällande Servicen med 14 dagars uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas från det att meddelandet om uppsägningen lämnats. Kunden kan säga upp avtalet gällande Servicen i samband med Servicen eller genom att ringa Postis kundtjänst. I fakturabetalningstjänsterna iakttas uppsägningstiderna och tillvägagångssätten i punkterna 12.35–12.36.

9.2 Hävande av avtalet Posti kan häva avtalet utan uppsägningstid om Kunden använder Servicen i strid med dessa Användningsvillkor, Serviceavtalen eller lag eller god sed, lämnar felaktiga uppgifter via Servicen eller använder eller försöker använda Servicen på ett sätt som äventyrar Servicens funktion eller informationssäkerhetsarrangemangen. Posti häver avtalet utan uppsägningstid efter att ha fått kännedom om att Kunden avlidit. I Servicen kan det i dylika fall fastställas servicespecifika förfaringssätt.

9.3 Stängning av Servicen Posti kan stänga Servicen helt eller delvis om det finns rimliga skäl att misstänka missbruk eller avtals- eller lagstridig användning, om Servicen eller en del av den är föremål för en IT-attack eller om Posti har en annan motsvarande anledning att stänga Servicen. Kunden kan utan att säga upp avtalet be Posti att stänga av Kundens koder för viss tid eller tills vidare.

9.4 Om avtalet om Servicen upphör på grund av uppsägning eller någon annan orsak upphör även Kundens tillgång till Servicen och dess innehåll, såsom de uppgifter, innehåll och material som Kunden har sparat i Servicen.

10 Övriga villkor

10.1 Alla rättigheter (äganderätt, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter) till Servicen och det material som Posti tillhandahåller i anslutning till Servicen innehas av Posti eller dess licensgivare. Rättigheterna till produkter och tjänster av Andra tjänsteleverantörer samt det material som hänför sig till dessa innehas av tjänsteleverantörerna i fråga eller deras licensgivare.

10.2 På avtalet tillämpas finsk lag. Tvister avgörs vid Helsingfors tingsrätt eller, om en konsumentkund så önskar, vid tingsrätten på Kundens hemort. Om Kunden inte har hemort i Finland, avgörs tvisterna vid Helsingfors tingsrätt. En konsumentkund kan även föra en tvist till Konsumenttvistenämnden för avgörande.

10.3 Kundens meddelanden eller annat material förvaras i Servicen under den tid som anges i Serviceavtalen eller i samband med Servicen. Kunden ska själv spara eller skriva ut de meddelanden och annat material som Kunden behöver när användningen av Servicen upphör.

10.4 Posti har rätt att överlåta Kundens avtal till ett annat bolag inom samma koncern.

10.5 Skyldigheterna enligt avtalet är inte bindande för parterna vid force majeure.

11 Elektroniska meddelanden

11.1 Kunden kan ta emot meddelanden i elektroniskt format i Servicens elektroniska postlåda samt läsa, förvara och ta bort meddelanden. Kunden ska även ha en finsk personbeteckning och Kundens kontaktuppgifter ska finnas i Postis adressuppgiftssystem. Vid sändning av meddelanden kan Kundens adressuppgifter som finns i Postis adressuppgiftssystem användas.

11.2 Bland de Avsändare som anslutit sig till Servicen väljer Kunden de Avsändare av vilka Kunden vill ta emot meddelanden i sin elektroniska postlåda, varvid meddelandena inte levereras i pappersformat. Dessutom kan Kunden i sin elektroniska postlåda på uppdrag av Avsändaren få en elektronisk kopia av ett brev eller annat meddelande som även skickats till Kunden i pappersformat. Meddelandet förmedlas till Kundens elektroniska postlåda endast om de i Servicen angivna uppgifter som identifierar Kunden och mottagaruppgifterna i Avsändarens meddelande stämmer överens och identifierar mottagaren. Ett brev levereras dock inte i pappersformat om Avsändaren har valt enbart elektronisk leverans.

11.3 Posti har rätt att ta bort val som Kunden har gjort gällande Avsändare av de brev som förmedlas till den elektroniska postlådan under följande förutsättningar:

  • Kunden har inte under de tre (3) senaste månaderna loggat in i Servicen och i Kundens elektroniska postlåda finns olästa elektroniska fakturor;

  • Kunden har inte under de senaste tolv (12) månaderna loggat in i Servicen, Kunden har valt att endast ta emot brev från Avsändarna elektroniskt och Kunden har över två månader gamla olästa elektroniska brev; eller

  • Posti har fått kännedom om att Kunden är avliden.

Posti informerar Kunden om att avsändarvalen tas bort per e-brev eller e-postmeddelande 14 dagar innan ändringen genomförs. Meddelandet skickas till den e-postadress som Kunden har uppgett. Avsändarens nya brev levereras därefter som pappersbrev och en elektronisk kopia i enlighet med punkt 11.2.

Posti identifierar som fakturor endast de elektroniska meddelanden som har en streckkod för betalningen.

11.4 Ett meddelande anses ha lämnats till Kunden när det har levererats till Kundens elektroniska postlåda och väntar på Kundens besök/läsning.

11.5 Till Servicen kan även förmedlas meddelanden som andra privatpersoner eller Posti skickat via Servicen utan att Kunden separat har godkänt avsändaren i fråga.

11.6 Förmedling av material som Kunden har beställt Material kan även förmedlas till Kunden utan ett avsändarval enligt punkt 11.2 utifrån en beställning som Kunden har gjort hos tredje part. Det beställda materialet kan till exempel vara en digital tidning, men även till exempel ett visst meddelande, om Kunden har avtalat med Avsändaren om sändningen av meddelandet till Servicen. Arkiveringstiden för det beställda materialet, hanteringen och de övriga villkoren kan skilja sig från det som fastställs i Användningsvillkoren. Kopiering och lagring av det beställda materialet kan vara begränsad. De materialspecifika arkiveringstiderna och andra villkor för det beställda materialet anges i Servicen.

11.7 För att tillhandahålla Servicen kan personuppgifter lämnas ut till alla Avsändare som är anslutna till Servicen eller till andra aktörer som är nödvändiga för förmedling av meddelanden.

11.8 Posti kan skicka Avsändaren ett kvitto på leveranstiden för ett elektroniskt meddelande, en lista över de mottagare som valt/tagit emot Avsändarens meddelanden samt, i de situationer som avses i punkt 11.3, även en lista över olästa meddelanden.

11.9 Elektroniskt brev med mottagningsbevis Avsändaren kan be att ett elektroniskt brev utlämnas till mottagarkunden mot ett mottagningsbevis. Kunden ombeds då kvittera brevet som mottaget innan det öppnas. Posti levererar ett bevis på mottagarens kvittering och utlämningsdatumet till Avsändaren. Ett elektroniskt brev med mottagningsbevis som inte kvitterats förvaras i den elektroniska postlådan under den tid som fastställts i samband med Servicen. Om Kunden inom denna tid inte kvitterar det elektroniska brevet med mottagningsbevis som mottaget, kan brevet inte längre öppnas. Förutom ovannämnda bevis får Avsändaren till ett elektroniskt brev med mottagningsbevis ett kvitto på att brevet skickats. Kvittot innehåller information om leveranstidpunkten och mottagaren för det elektroniska brevet. Det elektroniska brevet med mottagningsbevis har utlämnats till Kunden när Kunden har kvitterat brevet som mottaget.

11.10 Posti övervakar inte innehållet i de meddelanden som förmedlas till den elektroniska postlådan. Avsändaren ansvarar för meddelandena, för formen och innehållet i eventuella länkar i meddelandena samt för uppgifternas riktighet (till exempel en streckkod på en faktura). Avsändarnas meddelanden kan till exempel vara fakturor, lönespecifikationer, avtal, reklam eller andra meddelanden.

11.11 Arkivering och tillgång till den elektroniska postlådan Kunden kan förvara de mottagna meddelandena i sin elektroniska postlåda medan Serviceavtalet gäller. När Serviceavtalet upphör har Kunden inte längre tillgång till sin elektroniska postlåda. Posti har rätt att meddela avsändarna att Serviceavtalet upphör. När Serviceavtalet upphör kan Posti ändra leveranssättet så att meddelandena levereras i fysisk form om avsändaren avtalat om detta med Posti.

12 Fakturabetalningstjänster

12.1 Beskrivning av Servicen och information om tjänsteleverantöre Servicen är en betalningstjänst där Kunden kan betala sina fakturor. Posti tillhandahåller Servicen, som sköter betalningen av fakturorna på uppdrag av Kunden. I Servicen ger Kunden Posti rätt att spara bland annat sina person- och adressuppgifter samt uppgifterna för betalkortet för att möjliggöra administrationen av fakturorna och betalningsprocesserna.

12.2 Kunden kan även via Servicen börja använda tjänster som tillhandahålls av tredje part. På dessa tjänster tillämpas den tredje partens villkor och praxis. Användningen av tredje parters tjänster förutsätter att Kunden ingår ett separat avtal med den tredje parten, antingen via Postis Service eller direkt med den tredje parten. Posti ansvarar inte för tjänster som tillhandahålls av tredje part. Genom att börja använda sådana tredje parts tjänster via Servicen godkänner och förstår Kunden att Posti kan lämna ut de uppgifter om Kunden som behövs för ingående av ett avtal till den tredje parten.

12.3 Tjänsteleverantören för Servicen är Posti Ab Besöksadress: Postrutten 7 A, 00230 HELSINGFORS Postadress: PB 1, 00011 POSTI. FO-nummer: 0109357-9 Hemort: Helsingfors Kontaktuppgifter: posti.fi/kontaktuppgifter

12.4 Posti Ab tillhandahåller Servicen i enlighet med 2 § i lagen om betalningsinstitut utan auktorisation.

12.5 Kunden har möjlighet att anmäla Postis förfarande eller en tvist med Posti till Konkurrens- och konsumentverket (Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, www.kkv.fi/sv).

12.6 I Servicen kan de betalsätt användas som vid respektive tidpunkt finns tillgängliga.

12.7 Införande och användning av Servicen Servicen finns tillgänglig för de konsumentkunder som registrerat sig som användare av Postis elektroniska nättjänster och som identifierats med hjälp av stark autentisering. En Kund som använder fakturabetalningstjänsten ska ha fyllt 18 år och en person under 18 år kan inte utan vårdnadshavarens godkännande ge betalningsuppdrag via Servicen eller annars använda Servicen. Om Kunden använder tredjeparts tjänster kan den tredje parten även ställa andra villkor för ingåendet av ett avtal eller användningen av sin tjänst. Ett sådant villkor kan till exempel vara en minimiålder eller kontroll av kreditvärdigheten. Kunden ska ge Posti de uppgifter som begärs vid införande av Servicen eller i ett annat sammanhang och med hjälp av vilka Kunden kan identifieras. Uppgifterna behövs för att Posti ska kunna uppfylla kraven på identifiering av Kunden enligt bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Kunden ansvarar för att de uppgivna uppgifterna, såsom kontaktuppgifter eller uppgifter för ett betalkort, är korrekta och uppdaterade.

12.8 För att kunna använda Servicen ska Kunden välja en personlig PIN-kod eller en annan identifierare. De identifierare som krävs för att kunna använda Servicen meddelas i samband med Servicen. Alla identifierare som behövs är kundspecifika. Kunden ansvarar för förvaringen av identifieringsuppgifterna och för att de inte kommer till utomståendes kännedom eller besittning. Kunden ansvarar personligen för all användning av Servicen som skett med hjälp av hans eller hennes identifieringsuppgifter samt för eventuella kostnader och avgifter för detta till fullt belopp. Om identifieringsuppgifterna kommer till utomståendes kännedom eller besittning eller har försvunnit eller används utan tillstånd, ska Kunden utan dröjsmål informera Posti om detta.

12.9 Posti har rätt att vägra bevilja Kunden användningsrätt om Kunden inte har lämnat alla uppgifter som behövs för användningen av Servicen, om det finns brister eller fel i Kundens uppgifter eller om Posti anser att Kunden i något annat avseende inte uppfyller förutsättningarna för beviljandet av användningsrätten. Av motsvarande skäl kan användningsrätten även återkallas eller avbrytas.

12.10 Servicen fungerar endast med ett betalkort som beviljats av i de europeiska länderna som stöds av betalningsleverantörerna. Via Servicen kan man endast göra betalningar till finska bankkonton. Antalet fakturor som kan betalas via Servicen kan vara begränsat till exempel utifrån antal per dygn eller maximibelopp per dygn. Det kan även finnas andra begränsningar i Servicen gällande betalningsuppdrag. På grund av de gällande begränsningarna kan betalningstransaktioner avvisas.begränsningarna kan betalningstransaktioner avvisas.

12.11 Det är inte möjligt att via Servicen avtala om begränsning av användningen av Kundens betalkort eller ett annat betalmedel eller om villkoren för dessa. Användningsvillkoren för betalkort och andra betalmedel fastställs genom ett avtal mellan Kunden och den aktör som erbjuder betalmedlet (till exempel ett kreditkortsbolag).

12.12 Sändning av fakturor till Servicen och betalningsuppdrag Kunden ska förstå att det är faktureraren som ansvarar för att skicka och leverera fakturorna till Kunden. Faktureraren ansvarar för innehållet i de fakturor som skickas via Servicen samt för att fakturorna är korrekta och befogade.

12.13 Kunden ansvarar för att bekräfta fakturorna så att de kan överföras till betalning. Kunden ska alltid kontrollera de mottagna fakturornas innehåll samt att de är korrekta och befogade innan Kunden ger ett betalningsuppdrag. Eventuella anmärkningar ska alltid riktas till faktureraren.

12.14 Vid kortbetalning anses ett betalningsuppdrag ha givits och mottagits när Kunden genom att godkänna betalningen gör en reservering via Servicen, varvid uppdraget förmedlas till Posti. Utifrån de godkända fakturorna görs det en reservering på Kundens betalkort, vilken motsvarar beloppet för fakturorna. Det rekommenderas att reserveringen görs senast två (2) bankdagar före förfallodatumet för fakturan. Efter den reserveringstid som Kunden meddelat debiteras beloppet på Kundens betalkort. När betalningsuppdraget väl har givits kan det inte längre återkallas.

12.15 Fakturabeloppet överförs till Postis kundmedelskonto och förmedlas till faktureraren senast följande bankdag från det att medlen överförts till kundmedelskontot.

12.16 Kunden ansvarar för att det betalkort eller andra betalmedel som Kunden meddelat har tillräcklig täckning för betalning av räkningar. Posti utför inte betalningsuppdraget om Kundens betalkort eller andra betalmedel inte har täckning för betalningen eller om saldot på betalkortet har överskridits eller om betalningen inte kan erläggas av motsvarande orsak. Posti skickar via Servicen ett meddelande till Kunden om att betalningsuppdraget inte utförts.

12.17 Posti förmedlar betalningsuppdraget till faktureraren eller fakturerarens tjänsteleverantör. Betalningen utförs och faktureraren identifieras utifrån de identifieringsuppgifter som Kunden meddelat via Servicen. Kunden accepterar att Posti i samband med utförandet av betalningsuppdraget har rätt att lämna ut alla nödvändiga identifieringsuppgifter om Kunden, fakturan och betalningen till faktureraren eller fakturerarens tjänsteleverantör.

12.18 Kunden ansvarar för alla skador som beror på att Posti inte kan förmedla betalningen p.g.a. att betalkortet inte har täckning, att saldot har överskridits eller av andra motsvarande orsaker.

12.19 För att Kunden ska kunna ge ett betalningsuppdrag ska Kundens mobila enhet eller annan enhet samt applikationer och andra program kunna skicka och ta emot de uppgifter som behövs för att starta, genomföra och säkerställa betalningen. Applikationerna och de övriga programmen ska även fungera på enheterna. Dessutom förutsätter betalningsuppdraget att Kunden har en fungerande anslutning och att kommunikationen med Kundens telefonnummer eller enhet inte har förhindrats.

12.20 Posti ansvarar aldrig för innehållet i de fakturor som faktureraren skickar eller för att de är korrekta eller befogade, att de betalas i tid och enligt betalningsplanen eller att det betalade beloppet är korrekt. Posti ansvarar inte heller för eventuella falska fakturor eller bristfälliga betalningar som betalats på uppdrag av Kunden eller för situationer där Kunden bestämt sig för att betala fakturan i poster.

12.21 Kunden svarar för eventuella avgifter som faktureraren debiterar p.g.a. att uppgifterna för fakturan, såsom förfallodatumet, ändras.

12.22 Om Kunden efter att ha godkänt ett betalningsuppdrag märker att han eller hon har bekräftat en felaktig, bristfällig eller obefogad faktura, ska Kunden utan dröjsmål informera Posti om detta. På Kundens begäran hjälper Posti Kunden att åtgärda problemet mot en serviceavgift som framgår av den gällande prislistan.

12.23 En specifikation över de betalningstransaktioner som utförts via Servicen finns tillgänglig i elektroniskt format i Servicen. Specifikationen innehåller fakturerarens namn, tidpunkten för betalningstransaktionen samt det betalade beloppet.

12.24 Posti förmedlar betalningar endast utifrån de uppdrag som Kunden ger. Därför har Kunden inte rätt till återbetalning enligt betaltjänstlagen för de betalningar som förmedlats i enlighet med uppdragen.

12.25 Kunden förbinder sig till att inte i eller via Servicen skicka, förmedla eller spara material som strider mot god sed eller lagen och att inte anstifta sådan verksamhet.

12.26 Fakturabetalningstjänsternas priser Priserna på fakturabetalningstjänsterna bestäms i enlighet med Postis gällande prislistor. Prislistorna finns tillgängliga i samband med Servicen. Kunden informeras om prisändringarna för de tjänster av varaktig karaktär som Kunden valt. Informationen skickas via Servicen senast två (2) månader innan ändringen träder i kraft. Det gällande priset för andra tjänster meddelas i samband med Servicen. Tredje parter ansvarar för prissättningen av sina produkter och tjänster samt för informationen om dessa för Kunden.

12.27 Om Kundens betalkort eller andra betalmedel inte har täckning för den serviceavgift som avtalats med Kunden och om betalningen därför försenas, har Posti rätt att skicka Kunden en betalningsuppmaning och debitera Kunden dröjsmålsränta enligt lagen samt en förseningsavgift. Posti kan även överlåta fordran till ett inkassoföretag.

12.28 Postis ansvar Posti ansvarar inte för situationer där Kunden inte betalar fakturan eller betalar fakturan för sent, med ändrade betalningsuppgifter eller utan att kontrollera fakturan. Posti ansvarar inte heller för riktigheten av Kundens uppgifter eller för några skador eller olägenheter som felaktiga eller otillräckliga uppgifter eventuellt förorsakar Kunden eller en tredje part.

12.29 Posti är inte en part i avtalet mellan Kunden och faktureraren. Kunden och faktureraren ansvarar för grunderna för fakturan samt för sändningen och mottagandet av fakturan.

12.30 Posti är skyldig att ersätta Kunden en skada som orsakats av att Posti vid förmedling av betalningen har brutit mot den tillämpliga lagen eller avtalsvillkoren. Posti ansvarar inte för indirekta skador om inte något annat följer av tvingande lagstiftning. Kunden ska lägga fram bevis för den skada som uppstått. Posti ansvarar inte för skador som orsakats av åtgärder som Kunden gjort i annat än privat syfte och inte heller för skador som beror på Kundens egna åtgärder. Ingen ersättning betalas enbart för besvär som orsakats av en skadehändelse, såsom användning av egen tid.

12.31 Kommunikation och reklamationer Vid tillhandahållande av Servicen och kommunikationen med Kunden används finska, svenska eller engelska, beroende på vad Posti och Kunden har avtalat. Posti kan kommunicera med Kunden genom att skicka informationen via Servicen eller skriftligen till en annan adress som Kunden uppgett. Meddelandet anses ha tagits emot senast den sjunde (7:e) dagen från det att meddelandet skickats eller gjorts tillgängligt. Uppgifterna om betalningstransaktioner meddelas Kunden via Servicen.

12.32 Reklamationer som gäller Servicen ska riktas till Postis kundtjänst. Reklamationerna behandlas och besvaras skriftligen så fort som möjligt, dock senast inom 15 bankdagar från det att reklamationen tagits emot. Om reklamationen behandlats per telefon skickas även ett skriftligt meddelande. I exceptionella situationer som beror på förhållanden som Posti inte kan påverka kan svaret lämnas senare, dock senast inom 35 bankdagar. Då ger Posti ett tillfälligt svar på reklamationen inom 15 bankdagar, inklusive en bedömning av när det slutliga svaret kan ges samt en redogörelse för vad som orsakade fördröjningen.

12.33 Informationssäkerhet och säkerhet Posti tar hand om informationssäkerheten för sin verksamhet och Servicen på ett allmänt accepterat och effektivt sätt och strävar efter att genom lämpliga tekniska åtgärder förhindra obehörigt tillträde till Servicen och personuppgifterna.

12.34 Kunden ska förvara sina koder omsorgsfullt och vara särskilt noggrann när han eller hon ger betalningsuppdrag. Kunden ska förhindra användningen av sin mobila enhet genom att skydda enheten med hjälp av ett lösenord. PIN-koden ska inte stängas av. När en ny mobil enhet tas i bruk ska PIN-koden bytas.

12.35 Ändring av villkoren för fakturabetalningstjänsten Posti förbehåller sig rätten att ändra villkoren för fakturabetalningstjänsterna genom att informera Kunden om detta via Servicen. Ändringarna träder i kraft när Kunden godkänner de ändrade villkoren eller senast två (2) månader efter det att meddelandet lämnats om Kunden inte har motsatt sig ändringarna. Kunden godkänner ändringarna i användningsvillkoren genom att använda Servicen. Efter att ha fått vetskap om ändringarna i Servicen kan Kunden säga upp avtalet avgiftsfritt genom att informera Posti om detta innan de nya villkoren träder i kraft. Kunden är då bunden av de gamla villkoren tills de nya villkoren träder i kraft. Kundens avtalsförhållande upphör senast när de nya villkoren träder i kraft.

12.36 I fråga om fakturabetalningstjänsterna kan Posti säga upp avtalet genom att informera Kunden om detta minst två (2) månader i förväg via e-post, ett elektroniskt brev eller på ett annat personligt sätt, antingen via Servicen eller via andra kanaler. Dessutom har Posti rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Kunden på ett väsentligt sätt har brutit mot avtalet. Meddelandet om hävandet lämnas på samma sätt som ett meddelande om uppsägning.