Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Placering och gruppering av postlådor

Placering och installering av en ny postlåda

Kontakta Postis kundtjänst före placeringen av postlådan. Postis lokala företrädare tar därefter kontakt med dig och berättar var postlådan för adressen i fråga ska placeras. Posti fastställer postlådans placering i enlighet med postlagen och Kommunikationsverkets bestämmelse. Postlådan ska placeras på den plats som Posti fastställer.

Småhusens postlådor placeras i första hand i enhetliga grupper. Postlådorna i en grupp ska placeras i nummerordning med det lägsta numret längst till höger.

På gatuområden eller allmänna vägar i tätorter ska postlådor eller lådgrupper placeras minst 50 cm från trottoarkanten eller körbanans vägren.

I glesbygd ska postlådor eller lådgrupper placeras 50–70 cm från vägrenens eller vägbreddningens yttre kant, i vägens tvärriktning och cirka en meter från körbanans kant. Om vägrenarna är mycket branta eller om en breddning av vägen gjorts för postlådorna, kan lådorna placeras närmare vägen. Postlådans eller lådgruppställningens ben ska grävas ned till ett djup på minst 40 cm och stödjas ordentligt. Den rekommenderade höjden på postlådans öppning är 100 cm från marken.

En postmottagare kan avtala om avgiftsbelagd postutdelning till en postlåda som är placerad där han eller hon vill.

Tjänsten är gratis för personer med rörelsehinder eller som är över 75 års ålder, om hushållets alla postmottagare uppfyller kraven för den kostnadsfria tjänsten. Postmottagaren svarar för att anskaffa, installera och underhålla postlådan samt för alla kostnader i samband med detta. När man skaffar en postlåda gör man klokt i att förutom postmängden beakta bekvämligheten, säkerheten och funktionaliteten i olika väderförhållanden. Postutdelarens arbete underlättas om postlådans lucka öppnas tillräckligt så att det är lätt att lägga i försändelserna. Lådans öppning får inte ha vassa kanter som postutdelaren kan skada sig på.

Postmottagarna ser till så att postutdelaren har obehindrat tillträde till postlådan eller lådgruppen. Om en postlåda eller lådgrupp placeras på ett allmänt område eller på en tomt som hör till en annan postmottagare, avtalar postmottagarna sinsemellan om underhållet av kör- eller gångförbindelsen till postlådan eller lådgruppen.

Om postlådorna har placerats i en grupp kan postmottagarna placera lådgrupperna separat eller alternativt kan ägare till lådor i samma grupp sinsemellan komma överens om att bygga en ställning för postlådorna. Postlådeställningen kan vara till exempel av metall eller trä. Vid uppsättningen av postlådor ska man också observera kraven på att lådan är hållbar och kan till exempel på vintern stå emot trycket från sprutande snö vid snöplogning.

Undvik att använda järnspett när postlådan eller lådstativet sätts upp. Tryggast är det att gräva försiktigt med en spade, för att undvika skador på eventuella kommunala teknikinstallationer. De lokala el-, telefon- och fjärrvärmebolagen ger vanligen information om kablarnas exakta placering.

Posti ersätter de skador som normalt underhåll av allmänna kör- eller gångförbindelser orsakar på lådor eller lådgrupper.

Kommunen har olika roller i frågor som berör placeringen av postlådor. Placeringen av postlådor fastställs i Postlagen (415/2011). Postlådor till enskilda småhus placeras i första hand i enhetliga grupper längs vägarna. Kommunen är skyldig att tillåta att postlådor eller anordningar och mindre konstruktioner som behövs för insamling och utdelning av brevförsändelser placeras på allmänna områden (Postlagen 45 §).

Posti har däremot skyldigheten att fastställa placeringen av postlådor (Postlagen 44 §). En part som är missnöjd med platsen för postlådan, kan föra ärendet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet för avgörande.

Ärendet avgörs i enlighet med postlagen. Kommunikationsverket har utfärdat en bestämmelse om placeringen av postlådor i enlighet med postlagen.

Ärendet avgörs alltid av en byggnadstillsynsmyndighet med flera medlemmar och beslutanderätten kan inte tilldelas en enskild befattningshavare. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (Postlagen 80 §).

Gruppering på gamla bostadsområden

Småhusens postlådor flyttas till grupper, dvs. de grupperas ett område i taget. Innan grupperingen börjar på området kontaktar Postis representanter kommunen. Placeringen av postlådorna får inte orsaka hinder för underhållet av gator och vägar eller orsaka onödig fara för trafiken. Kommunens sakkunskap är av största vikt när placeringen av postlådor planeras. Såväl invånarna, kommunen som Posti har nytta av ett gott samarbete. Nya bostadsområden och kompletteringsbyggande

Posti samarbetar gärna med kommunen redan i planeringsskedet när nya områden för småhus planeras. Att planera platser för postlådor på förhand bidrar till att uppnå en enhetlig och fungerande omgivning. Att planera och meddela byggarna på förhand förebygger dessutom oenigheter gällande placeringen av postlådor och minskar kommunens behov av att lösa ärenden i efterskott. Om ärendet är aktuellt i er kommun kan ni lämna en kontaktbegäran via Postis kundtjänst.

En person som bygger ett enskilt friliggande småhus har mycket att ta reda på. Kommunens byggnadstillsyn kan på förhand styra personen till Posti för att fråga om postlådans placering. Därmed undviker man att postlådan eller en annan konstruktion ämnad för mottagning av post skulle placeras på en olämplig plats.