Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Grunder för ersättning

Ansvaret hos transportören av en försändelse begränsas i lag (postlagen, Världspostkonventionen eller lagen om vägbefordringsavtal). Välj rätt sändningssätt med tanke på innehållet i din försändelse och förpacka den omsorgsfullt. Dessa ersättningsgrunder gäller även Assurerade försändelser.

Kontrollera alltid försändelsen i samband med mottagning

Om en försändelse är skadad, anteckna genast skadan i leveransdokumenten tillsammans med föraren.

Om en försändelse har försvunnit gör den som betalar transporten en ansökan om skadestånd. Skadefall

Skadefall

Se villkor

Läs instruktion (Pdf)

Ersättningsprinciperna varierar utifrån vilka av de ovannämnda bestämmelser som tillämpas på den aktuella försändelsen. Ansvaret hos transportören, d.v.s. Posten, är begränsat vid alla transporter. I bestämmelserna definieras också vem som är berättigad till ersättning. I fråga om internationella försändelser är avsändaren berättigad till ersättning och avsändaren måste söka ersättning hos sin avtalspartner.

Postens begränsade ansvar inverkar inte på ansvaret mellan avsändaren och adressaten. Vid distanshandel enligt konsumentskyddslagen ansvarar försäljaren alltid för transporten av produkten.

Förutsättningen för skadeersättning är att man kan konstatera att skadan har förorsakats när försändelsen har varit på Postens ansvar. Kontakta alltid kundtjänsten så snabbt som möjligt i händelse av skada.

Ersättning ges för följande:

 • Sakskada

 • Den andel av försändelsekostnaderna som motsvarar skadan

 • Kostnaderna för förhindrandet av skadan och för den direkta utredningen av skadan när sakskadan har förorsakats direkt av att försändelsen har försenats, skadats eller försvunnit, vilket har skett under den tid Posti har ansvarat för försändelsen.

För att få ersättning krävs

 • Den sökande ska anmälan felet till Posti så snabbt som möjligt och ansöka om skadeersättning inom tidsfristerna. (se Leveransvillkor)

 • En representant för Posti måste kunna konstatera skadan. Förseningar eller försvinnanden upptäcks normalt i försändelseuppföljningen.

 • Den sökande ska bestyrka värdet på försändelsens innehåll. Kvitto duger om det är fråga om en ny vara. I annat fall uppskattas föremålets gängse värde.

 • Normalt kan man inte verifiera i efterhand hur ett vanligt brev kommer in i eller transporteras genom postnätverket eller huruvida det har överlämnats, och därför går det normalt inte att få ersättning för vanliga brev.

Ersättningsbelopp

 • För sakskada betalas vanligen ersättning för kostnaderna för reparationen av föremålet eller ersättning till gängse värde på föremålet.

 • Ersättningsbeloppet uppgår högst till den maximiersättning som fastställs utifrån vikten i den lag som tillämpas på den aktuella försändelsen, även om skadan är större än så.

 • För en Assurerad försändelse är det högsta ersättningsbeloppet dock assuransvärdet.

 • Tilläggstjänsten Ömtåligt inverkar inte på beloppet på maximiersättningen.

 • Ersättningen är inte högre än den konstaterade, direkta sakskadan, även om maximiersättningen i kilo eller assuransvärdet är högre än detta.

Posti ersätter inte

 • Skada som beror på försändelsens egenskaper (dolt fel, naturlig utsatthet).

 • Samlar-, känslo- eller antikvärde eller annat speciellt värde.

 • Skadefall som Posti inte har kunnat undvika och vars följder Posti inte har kunnat förhindra.

 • Skada som förorsakas av att kunden agerar på ett sätt som strider mot villkoren, såsom olämpligt sändningssätt eller bristfällig förpackning.

 • Skador som förorsakas av force majeure (t.ex. strejk).

ProductFörsvinnande/ skadaFörsening
Brev inrikes
Vanliga brev50€50€
Rekommenderat brev och brev med mottagningsbevis340€85€
Expressbrev340€150€
Assurerad försändelseassuransvärde150€
Inrikes paket
Postpaket, Med numret -paket, Paketautomat, Till dörren -paket20€/kgPortot
Utrikes
Vanliga brevErsätts inteErsätts inte
Rekommenderat brev30 sdr eller ca 30€Ersätts inte
Postpaket till utlandet40 sdr. + 4,50 sdr/kgErsätts inte
Expresspaket till utlandet500€Portot för försening påöver 14 dygn.