Ersättningsgrunder

Ansvaret för transportören av en försändelse föreskrivs i lag (postlagen, bestämmelserna i Världspostkonventionen eller lagen om vägbefordringsavtal).

Kontrollera alltid försändelsen när du tar emot den

Om en försändelse är skadad, anteckna genast skadan i leveransdokumenten tillsammans med föraren.

Om en försändelse har försvunnit gör den som betalar transporten en ansökan om skadestånd.

Skadefall

Se villkor

Läs instruktionerna

Ersättningsförfarande varierar efter den bestämmelse som tillämpas på den aktuella försändelsen. Transportörens, dvs. Postis, ansvar är begränsat i fråga om alla transporter. Bestämmelserna definierar också vem som är berättigad till ersättning. I fråga om internationella försändelser är det i allmänhet avsändaren som är berättigad till ersättning, och avsändaren måste söka ersättning hos sin avtalspartner, dvs. av den från vilken avsändaren köpt transporten.

Postis begränsade ansvar påverkar inte ansvaret mellan avsändaren och adressaten. Vid distansförsäljning i enlighet med konsumentskyddslagen är säljaren alltid ansvarig för produktens transport.

Förutsättningen för skadestånd är att vi kan konstatera att skadan har skett när försändelsen varit på vårt ansvar. En skada bekräftas med verifikationer.

Ersättningsbara är:

  • Föremålsskada

  • Sändningskostnader delvis eller helt

  • Kostnader för förhindrande och utredning av skada (t.ex. reparationskostnad).