Fullmakt för upphämtning av annan person

Fullmakt för upphämtning av annan person

Överlämning av värdepostförsändelser (Rekommenderat brev, rekommenderat paket, Brev med mottagningsbevis, Assurerad försändelse) till någon annan än adressaten kan göras endast med fullmakt från adressaten. Vi är skyldiga att säkerställa att försändelsen lämnas ut till rätt adressat.

Fyll i och skriv ut fullmakten och leverera den till den post där försändelser som mottas med fullmakt hämtas.

Fullmakt PDF

Den fullmakt som lämnas till Posti ska uttryckligen gälla mottagning av post och den eller de befullmäktigade ska anges med namn. Blankofullmakter godkänns inte. Vi rekommenderar användning av Postis färdiga fullmaktsblankett.

Följande uppgifter ska anges i fullmakten:

  • till vem fullmakten ges (fullmaktstagarens namn och personbeteckning*)

  • vem som ger fullmakten (namn och personbeteckning* eller företagets namn, FO-nummer och person med rätt att teckna bolagets firma)

  • fullmaktens giltighetstid

  • om du ger en engångsfullmakt för en enskild försändelse, ange försändelsekod för den försändelse som hämtas ut med fullmakten

  • datum och underskrift av den som utfärdar fullmakten

  • Komplett personbeteckning är obligatorisk

Dessutom kan försändelser hämtas för en annan persons räkning med stöd av ett beslut om intressebevakning som utfärdats av en myndighet eller domstol. Såväl adressatens som fullmaktstagarens namn och personbeteckning ska framgå av handlingen.

Om den adressat som står på försändelsen är ett företag eller ett annat samfund, ska den som hämtar ut försändelsen ha en utredning om rätten att representera det mottagande samfundet. I fråga om företag bevisas firmateckningsrätt med ett högst tre månader gammalt handelsregisterutdrag. Den som har rätt att teckna företagets/samfundets firma kan befullmäktiga en annan person att ta emot post. Befullmäktigandet kan ges försändelsespecifikt med en engångsfullmakt eller tidsbestämt som en fullmakt som gäller alla försändelser.

Vi godkänner fullmakter för högst tre år och meddelar inte separat om att befullmäktigandet gått ut. Fullmaktsgivaren ska själv spara uppgiften om de befullmäktiganden han eller hon gett och vid behov se till att fullmakterna återkallas eller förnyas. Befullmäktigandet förnyas med en ny fullmakt och återkallas med ett fritt formulerat skriftligt meddelande till den post där fullmakten lämnats.

När du säger upp en giltig fullmakt som lämnats tidigare, ange i blanketten:

  • fullmaktstagarens namn och personbeteckning (komplett personbeteckning obligatorisk)

  • uppsägningsdatum

  • ange datum och underteckna fullmakten enligt uppgifterna i kolumnerna i blanketten.