Genom reformen av postlagen säkerställs samhällsomfattande tjänster i hela landet

15.09.2016

Posti anser att postlagen måste reformeras så snart som möjligt så att posttjänster för medborgare kan säkerställas i hela landet under de kommande åren.

– Digitaliseringen förändrar kundernas kommunikationsbehov och minskar markant mängden post som ska delas ut. Detta hotar att göra utdelningen allt för dyr för kunderna. Därför måste regleringen förnyas så snart som möjligt och en samhällsomfattande tjänst till skäliga kostnader för konsumenter och företag tryggas, säger Postis verkställande direktör Heikki Malinen.

Kommunikationsministeriet bereder för närvarande reformen av postlagen för samhällsomfattande tjänster. Posti har i dag lämnat sitt yttrande om detta till ministeriet. Huvudmålet med reformen ska enligt Posti vara att trygga samhällsomfattande tjänster till medborgare i den digitaliserande världen. I reformen ska hänsyn tas till den kraftiga ökningen av elektronisk kommunikation och de ändrade behoven hos kunderna.

Postis samhällsomfattande tjänster gäller i dag en mycket liten del av postförsändelser. I praktiken handlar det endast om brev och kort som är försedda med frimärken. Regleringen gäller mindre än fem procent av all post som delas ut.

– De samhällsomfattande tjänsterna kräver femdagarsutdelning av brev av Posti trots att finländare i genomsnitt endast får cirka elva brev eller kort om året som omfattas av samhällsomfattande tjänster. Traditionellt brev är som fast telefon för några år sedan, användningen av dessa minskar gradvis, säger Malinen.

Digitaliseringen minskar mängden post och hotar existensen av samhällsomfattande tjänster för hela landet

Till följd av digitaliseringen genomgår postbranschen enligt Malinen den mest dramatiska förändringen i sin historia, och den kraftiga minskningen av antalet postförsändelser på cirka tio procent per år hotar upprätthållandet av hela den nuvarande samhällsomfattande tjänsten. Utan den kostnadseffektivitet som lättnaderna i regleringen innebär riskerar enhetskostnaderna för de brev och tidskrifter som ska delas ut att nå en ohållbar nivå i och med att volymerna minskar.

– Kunderna önskar posttjänster till rimliga priser. Genom lättnader i de samhällsomfattande tjänsterna kan utdelningskostnaderna för alla försändelser, inklusive tidningar, hållas nere. På detta sätt säkerställs fortsatt utdelning i hela landet, säger Malinen.

Utan förnyelser i de samhällsomfattande tjänsterna hotas den ekonomiska hållbarheten, vilket kan leda till ett stort statligt finansieringsbehov. Enligt den uppskattning som Etla genomförde 2013 uppgår nettokostnaderna för produktionen av samhällsomfattande tjänster till cirka 76 miljoner euro per år.

Posti stödjer det alternativ som presenterats i ministeriets promemoria, enligt vilket man avstår från femdagarsutdelning inom samhällsomfattande tjänster och gör det möjligt att vid behov i stället övergå till tredagarsutdelning av försändelser inom samhällsomfattande tjänster.

Tidningarna vill ha russinen ur kakan

I och med den reform av postlagen som trädde i kraft i juni kan tidningsföretagens egna distributionsbolag fritt dela ut brev var och när som helst utan någon som helst skyldighet när det gäller utdelningsdag. Trots detta kräver de att Posti ska ha skyldighet med femdagarsutdelning för att distribuera tidningar och till och att regleringen för Posti skärps.

Direktör Kaj Kulp som ansvarar för Postis brevtjänster påpekar att tidningsbolagen, om de ville, skulle kunna utvidga sin egen utdelning. Men i sin tidiga utdelning har de fokuserat på lönsamma tätorter. Utdelningen till glesbebyggda områden, där utdelningskostnaderna kan vara till och med tiofaldiga, har fallit på Postis lott.

– De tidningsbolag som delar ut brev får nu plocka russinen ur kakan. I en fri konkurrens måste villkoren för regleringar vara lika för alla aktörer, betonar Kulp.

Distributionen av tidningar har aldrig ingått i samhällsomfattande tjänster, utan deras utdelning har skötts av kommersiella aktörer. Pudelns kärna i tvisten om utdelningen är enligt Kulp det allt högre utdelningspriset. Tidningarnas Förbund kräver med hjälp av regleringen att Postis största brevsändare finansierar femdagarsutdelningen av tidningar.

Enligt Kulp löser inte postlagen problemet med papperstidningar.

– Postlagen upprätthåller inte brevvolymen eller tidningsupplagor. När brev- och tidningsvolymerna minskar ökar enhetskostnaderna, och utdelningen blir allt dyrare, även om femdagarsutdelningen av samhällsomfattande tjänster bibehålls.

Posti stödjer sammanfogning av tjänster i glesbebyggda områden

Utgångspunkten för Posti är att utdelningen av tidningar även fortsättningsvis sköts av kommersiella aktörer. Om staten anser det vara nödvändigt att stödja utdelningen av de tidningar som inte ingår i samhällsomfattande tjänster ska problemet lösas separat och skilt från postlagen. I många EU-länder har stödåtgärder vidtagits som en väg mot den digitala tjänsten av tidningar.

– Utdelningen av tidningar kunde även förnyas genom en sammanfogning av post- och godsdistribution och övrig service till hemmen i glesbebyggda områden. Här kunde man anlita lokala aktörer, till exempel lokala distributionsbolag, taxibolag eller andra företagare. En sammanfogning av tjänsterna skulle även trygga service för den åldrande befolkningen, föreslår Kulp.

  • Dela