Skip to main content
Utan avtal

Maxibrev till utlandet

I ett Maxibrev kan du behändigt sända utomlands sådana dokument, föremål, varor eller trycksaker som inte ryms i ett brev av normal storlek.

  • Samtliga länder
  • Ord "Priority" på kuvertet
  • Lämna in det i servicestället
Närmare information och villkor

Adressländer Samtliga länder

Transporttid Transporttiden är densamma som för Priority-brev.

Maximivikt 2 kg

Maximimått Längd + bredd + tjocklek 900 mm, längden dock högst 600 mm, eller i form av ett rör, längd + dubbel diameter högst 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Minimimått Om någon av bredd-, längd- eller tjockleksdimensionerna överskrider storleken 250 mm x 353 mm x 30 mm eller i rörform längd minst 100 mm, längd + dubbel diameter minst 170 mm.

Märkning och koder På Priority-brev en blå Priority-etikett eller ordet "Priority" skrivet, tryckt eller stämplat på kuvertet.

Sändning Till EU-länder behövs ingen separat tulldeklaration.

På postförsändelser adresserade till länder utanför EU samt till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde används den lilla tulldeklarationen med streckkod CN 22. Om försändelsens värde överskrider 300 €, bifogas ett nödvändigt antal stora tulldeklarationer CN 23 som är ifyllda på ett språk som förstås i destinationslandet.

Mottagning Beroende på adresslandet delas Maxibrev ut till adressaten i grundutdelningen utan kvittering, alternativt lämnas en ankomstavi och försändelsen kan hämtas på det lokala postkontoret.

Villkor Leveransvillkor

Förvaring Om försändelsen inte kan levereras, lämnas en ankomstavi. Förvaringstiden på postkontoret, Poste restante eller i postbox varierar beroende på adressland från 2 veckor till 2 månader. Obeställbara försändelser returneras till avsändaren. Orsaken till obeställbarhet antecknas på försändelsens omslag.

Innehållsbegränsningar Försändelsen får inte innehålla ämnen eller produkter som är förbjudna enligt Världspostföreningen (UPU), som är förbjudna vid flygtransport eller förbjudna enligt Postis allmänna leveransvillkor.

Förbud och begränsningar enligt adressland ska kontrolleras i de landspecifika uppgifterna. Pengar, fritt konvertibla värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar eller andra särskilt värdefulla föremål ska alltid skickas assurerade.

Annat att beakta Ingen ersättning utbetalas vid försvinnande, skada eller dröjsmål.

Pris på Maxibrev

Du kan betala för Maxibrev med frimärken eller på postkontor. Frimärken kan vara vilken som helst (inklusive inhemsk fixvärdemärken) så länge som deras kombinerade värde täcker porto efter vikt.

Vikt Till Europa Övriga länder
250 g8,50 €12,50 €
500 13,50 €22,50 €
1000 g19,50 €36,50 €
1500 g27,50 €49,50 €
2000 g37,50 €69,50 €