Skip to main content
Utrikes assurerad försändelse
Utan avtal

Utrikes assurerad försändelse

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Pengar, värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar och andra värdeföremål ska skickas som assurerade försändelser och då behandlas de i en speciell säkerhetshantering. Försäkringen ersätter verklig och påvisad skada högst till försändelsens assuransvärde.

  • Transporteras med hastigheten för Priority-brev
  • Lämnas på posten
Brev med mottagningsbevis

Man kan använda brev med mottagningsbevis då man behöver ett kvitto på att försändelsen avsänts. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud. I de flesta länder undertecknas intyget av både adressaten och utlämnaren, i vissa länder enbart av utlämnaren.

Mottagningsbevis är endast möjligt koppla till rekommenderat eller assurerat brev. Transporttid, mått och vikt: se rekommenderat brev eller assurerad försändelse.

Märkning och koder Försändelsen förses med ett adresskort för brev med mottagningsbevis. Adresskortet har en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen.

Sändning Lämnas till transport på posten, postterminal eller terminal, inte i brevlåda.

Försändelseuppföljning Kunden kan följa upp transporten av försändelsen med uppföljningsstreckkoden som finns på försändelsen eller dess adresskort i försändelseuppföljning.

Prissättning Priset på brev med mottagningsbevis baserar sig på försändelsens vikt.

Leveransvillkor Leveransvillkor

Innehållsbegränsningar Posten svarar för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som assurerad försändelse. Förbud och begränsningar enligt adressland ska kontrolleras i de landspecifika uppgifterna.

Närmare information och villkor

Adressländer Kontrollera begränsningarna i de landspecifika uppgifterna. Till vissa länder är det helt förbjudet att skicka pengar och värdeföremål per post.

Transporttid Norden 2-3 arbetsdagar, övriga Europa 3-5 arbetsdagar, övriga världen 4-10 arbetsdagar. Tiden för eventuell tullhantering ingår inte i bedömningen av transporttiden.

Assurerade brev till utlandet transporteras med hastigheten för Priority-brev.

Maximivikt 2 kg

Maximimått Längd + bredd + tjocklek 900 mm, längden dock högst 600 mm.Rörformad försändelse: längd + dubbel diameter högst 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Minimimått 90 mm x 140 mm. I rörform: minimilängd 100 mm, längd + dubbel diameter minst 170 mm.

Märkning och koder En "insured"-streckkodsetikett fästs på försändelsen. Sändning Assurerade försändelser lämnas in till transport på posten. Som omslag för försändelsen rekommenderas ett starkt kuvert eller en brevpåse av stark plast. Ett fönsterkuvert får dock inte användas. En lådformad försändelse ska emballeras med starkt pappersomslag, antingen med ett ark alternativt på ett sådant sätt så att försändelsen kan förseglas. Som innerförpackning ska en stadig trä-, metall- eller plastlåda användas, om innehållet kräver detta.

I påskrifterna på omslaget och vid försegling av försändelsen iakttas föreskrifterna för internationell posttrafik och används streckkodsetiketten för assurerad försändelse för internationell trafik. Försändelsens fogar ska förseglas med förseglingstejp

Försändelseuppföljning Utomlands fungerar uppföljningen i Belgien, Danmark, Estland, Irland, Island, Luxemburg, Portugal, Sverige och Schweiz.

Prissättning Priset påverkas av vikt och tilläggstjänster som används.

Leveransvillkor Leveransvillkor Ersättningspraxis

  • Kunden måste ha något intyg på innehållets värde, till exempel ett kvitto, för skadefallet
  • Endast direkta skador på föremålet ersätts
  • Antik-, samlings-, känslo- eller motsvarande särskilda värde ersätts inte. För sådana innehåll måste man höra sig för med försäkringsbolagen hurdana försäkringar de erbjuder.