Skip to main content
Utan avtal

Postpaket till utlandet

Postpaket till utlandet är ett kostnadseffektivt och tillförlitligt transportsätt över hela världen.

  • Kan lämnas in på alla Postens serviceställen och automater
Närmare information och villkor

Transporttid Baltikum 1-2 arbetsdagar, Norden 2-5 arbetsdagar, övriga Europa 3-7 arbetsdagar och övriga världen 6-14 arbetsdagar.

Transporttiderna är ungefärliga. Postningsdagen är inte inräknad. Posten ansvarar ej för förseningar orsakade av mottagarlandets tullverksamhet.

Maximivikt 30 kg / paket ( (landspecifika begränsningar).

Maximimått Maximilängd 2 m, längd + omkrets max 3 m (landspecifika begränsningar).

Minimimått 18 cm x 27 cm.

Märkning och koder Adresskortet med beteckningen Priority finns att få på posten.

VIKTIGT: Vänligen fyll i mottagarens e-post adress eller telefonnummer i adresskortet, om informationen är tillgänglig. Tilläggsinformationen underlättar att nå mottagaren in destinationslandet, och säkerställer att mottagaren kan anträffas vid behov.

Till EU-länder behövs ingen tulldeklaration. När det gäller försändelser som är adresserade till länder utanför EU måste de dokument som tullen kräver bifogas. Om adresslandet kräver fler än ett exemplar av tulldeklarationen, skall man fylla i det antal tulldeklarationer (CN 23) som saknas. Om adresslandet kräver fler än ett exemplar av tulldeklarationen, ska man fylla i det antal tulldeklarationer (C23) som saknas.

När varor sänds i kommersiellt syfte behövs en handels- eller proformafaktura.

Sändning Kan lämnas in på alla Postens serviceställen.

Försändelseuppföljning Försändelserna kan följas upp utifrån försändelsekoden på adresskortet.

Mottagning Postpaket till utlandet levereras till mottagarens adress: Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland (endast till företagsadress), Litauen(endast till företagsadress), Luxemburg, Norge, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike. I andra länder till adressatens adresspost. Adressaten aviseras om försändelsens ankomst. En postboxadress får inte användas.

Prissättning Prissättning enligt adresslandets avgiftszon och vikt. Prislista

Leveransvillkor Leveransvillkor

Grunder för ersättning av postförsändelser och maximiersättningsbelopp

Innehållsbegränsningar Försändelsen får inte innehålla ämnen och produkter som är förbjudna av Världspostföreningen (UPU), inom flygtrafik eller i Postens allmänna leveransvillkor. Kontrollera adresslandets förbud och begränsningar i de landspecifika uppgifterna.

Skicka alltid pengar, värdepapper i fri omsättning, ädelmetaller, ädelstenar eller andra värdeföremål som assurerad försändelse.