Skip to main content
Utan avtal

Brev med mottagningsbevis

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Man kan använda brev med mottagningsbevis då man behöver ett kvitto på att försändelsen avsänts. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud.

  Närmare information och villkor

  Transporttid Ett brev med mottagningsbevis kan i regel hämtas på servicestället den andra och senast den tredje arbetsdagen efter inlämningsdagen.

  Maximivikt 2 kg

  Maximimått 250 mm x 353 mm x 30 mm

  Märkning och koder Försändelsen förses med ett adresskort för brev med mottagningsbevis. Adresskortet har en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen.

  Sändning Lämnas till transport på posten, postterminal eller terminal, inte i brevlåda.

  Försändelse­uppföljning Kunden kan följa upp transporten av försändelsen med uppföljningsstreckkoden som finns på försändelsen eller dess adresskort i försändelseuppföljning

  Mottagning Adressaten aviseras med ankomstavi när brevet med mottagningsbevis finns på adressposten. Försändelsen utlämnas på posten till adressaten eller adressatens ombud mot kvittering. Om avsändaren har begränsat kvitteringsrätten så att försändelsen endast får utlämnas till adressaten, utlämnas försändelsen inte mot fullmakt.

  Posti har med stöd av postlagen rätt att i de Brev med mottagningsbevis försändelsernas utlämningshandlingar anteckna den fullständiga personbeteckningen för den person till vilken försändelsen utlämnas. Samt den handling från vilken identiteten har tagits eller kontrollerats. Posti lämnar inte ut personbeteckningarna.

  Prissättning Priset på brev med mottagningsbevis baserar sig på försändelsens vikt.

  Förvaring Försändelser som inte har kunnat överlämnas till mottagaren förvaras på verksamhetsstället 14 dygn. I ankomstavin ges information om inom vilken tid försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället. Endast en ankomstavi skickas. Vidaresändning från ett verksamhetsställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika verksamhetsställena.

  Innehålls­begränsningar Posten svarar för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som assurerad försändelse.

  Överlämning till adressaten personligen

  Märkning och kode I det försändelsespecifika adresskortet som fästs på Brev med mottagningsbevis och Assurerad försändelse väljs Överlämning till adressaten personligen genom att kryssa för överlämningsvillkoret.

  Registrerad försändelse förses på kassan med en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen. Sändningen av brev med adresskort digitaliseras

  Mottagning Med tilläggstjänsten kan överlämningen av en försändelse begränsas till den fysiska person som angetts som adressat. En försändelse som adresserats till ett företag eller samfund kan inte begränsas med tilläggstjänsten

  Prissättning Tilläggstjänsten är avgiftsbelagd i hemlandet. Pris förutom försändelsespecifikt porto