Skip to main content
Utan avtal

Assurerade försändelser

Endast i assurerade försändelser kan du skicka pengar, värdepapper, smycken och andra värdeföremål. Säkerhetsbehandlingen försäkrar försändelsen och assuransen ersätter eventuella skador upp till assuransvärdet.

  Närmare information och villkor

  Transporttid Assurerade försändelser kan i regel hämtas på servicestället den andra och senast den tredje arbetsdagen efter inlämningsdagen.

  Maximivikt 2 kg

  Maximimått Längd + bredd + tjocklek 90 cm, längden dock högst 60 cm. Eller i form av ett rör, längd + dubbel diameter högst 104 cm, längden dock högst 90 cm.

  Minimimått 90 mm x 140 mm.

  Märkning och koder Försändelsen förses med ett adresskort för assurerad försändelse. En ömtåligt försändelse skall förses med etiketten "Ömtåligt". Etiketterna finns att få på posten.

  Sändning Assurerade försändelser lämnas in till transport på posten, postterminal eller terminal.

  Försändelseupp­följning Kunden kan följa upp transporten av försändelsen med uppföljningsstreckkoden som finns på försändelsen eller dess adresskort på försändelseuppföljningen.

  Mottagning Adressaten aviseras med ankomstavi när den assurerade försändelsen finns på adressposten.

  Försändelsen utlämnas på posten till adressaten eller adressatens ombud mot kvittering. Om avsändaren har begränsat kvitteringsrätten så att försändelsen endast får utlämnas till adressaten, utlämnas försändelsen inte mot fullmakt.

  Posti har med stöd av postlagen rätt att i Assurerade försändelsernas utlämningshandlingar anteckna den fullständiga personbeteckningen för den person till vilken försändelsen utlämnas. Samt den handling från vilken identiteten har tagits eller kontrollerats. Posti lämnar inte ut personbeteckningarna.

  Prissättning Priset påverkas av vikt och tilläggstjänster som används. Om du vill kan priset omfatta hantering av försändelsen som ömtåligt gods. En ömtålig försändelse skall förses med etiketten "Ömtåligt". Etiketterna finns att få på posten. Fabriketiketter tvingar inte Posti.

  Pris: maximivikt 250 g 20,90 € / maximivikt 2 kg 30,50 €

  Ersättningspraxis ◦Kunden måste ha något intyg på innehållets värde, till exempel ett kvitto, för skadefallet ◦Endast direkta skador på föremålet ersätts ◦Antik-, samlings-, känslo- eller motsvarande särskilda värde ersätts inte. För sådana innehåll måste man höra sig för med försäkringsbolagen hurdana försäkringar de erbjuder.

  Överlämning till adressaten personligen

  Märkning och kode I det försändelsespecifika adresskortet som fästs på Brev med mottagningsbevis och Assurerad försändelse väljs Överlämning till adressaten personligen genom att kryssa för överlämningsvillkoret.

  Registrerad försändelse förses på kassan med en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen. Sändningen av brev med adresskort digitaliseras

  Mottagning Med tilläggstjänsten kan överlämningen av en försändelse begränsas till den fysiska person som angetts som adressat. En försändelse som adresserats till ett företag eller samfund kan inte begränsas med tilläggstjänsten

  Prissättning Tilläggstjänsten är avgiftsbelagd i hemlandet. Pris förutom försändelsespecifikt porto