Skip to main content
Vanliga frågor om coronaviruset
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Vanliga frågor om coronaviruset

Coronaviruset har väckt många frågor under den senaste tiden, och epidemin har påverkat människors och varors mobilitet ute i världen. På den här sidan har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som kunder ställer oss. Vänligen ta del av dem innan du ringer till vår kundtjänst, där det råder stor rusning just nu.

Svar särskilt till konsumentkunder och företagskunder hittar du längre ned.

Frågor och svar

Ja. För närvarande har coronavirussituationen ingen inverkan på inrikes brev- och paketförsändelser eller frakt. Dessa försändelser befordras således normalt tills vidare. Myndigheterna har inte infört några separata begränsningar för befordringen av dessa försändelser.

Beslutet påverkar inte Postis verksamhet eller tjänster eller försändelsernas gång, utan alla försändelser befordras på normalt sätt i Finland. Även utrikes försändelser befordras så gott som på normalt sätt, även om det kan förekomma dröjsmål.

Olika länder fattar beslut om att stänga sidan gränser och flygbolag ställer in flyg. Detta orsakar dröjsmål för utrikes paket och andra postförsändelser. Däremot går landsvägstransporterna av frakt och paket över landsgränserna tills vidare normalt. När försändelser kommer från utlandet till Finland kan de behandlas och delas ut på normalt sätt. Transporten av försändelser som postats från Finland till utlandet kan begränsas till följd av inställda flyg. Försändelser som beställts från Kina går delvis längs undantagsrutter och särskilt i deras transporter kan det förekomma dröjsmål. Detta beror på de begränsningar som de kinesiska myndigheterna har fastställt och på flygbolagens beslut om att ställa in flygningar till Fastlandskina och andra smittade områden. Närmare landspecifik information finns på vår webbplats.

Ja, vi levererar webbinköp till hemmet och vi har också ökat kapaciteten för hemleveranser i takt med att efterfrågan ökar. Vi har dock preciserat vår verksamhetsmodell för hemleveranser enligt följande:

  • Avvikande från det normala överlämnas inte försändelsen i mottagarens hand, utan Postis förare ringer på dörrklockan och ställer försändelsen framför dörren. Föraren väntar på ett par meters avstånd tills kunden tar emot försändelsen.

  • Föraren ber inte heller om att få mottagarens underskrift, utan föraren registrerar leveransen i Postis system.

  • Om en hemleverans har en postförskottsavgift, styrs försändelsen för uthämtning till Postis serviceställe.

  • Traditionell brevpost och dagstidningar levereras på normalt sätt.

Vi förlängde försändelsernas förvaringstid på uthämtningsställena till 21 dagar. Förändringen omfattar försändelser som lämnats in efter 23.3 och är i kraft fram till beredskapslagens utgång. Om du är förhindrad att hämta en försändelse kan du be att en annan person hämtar ut försändelsen åt dig enligt följande:

  • Om försändelsen finns i Postis paketautomat kan en annan person hämta ut försändelsen med den boxkod som du fått.

  • Om försändelsen finns i Postis eller en partners butik kan en annan person hämta ut försändelsen åt dig med den försändelsekod som du fått med ankomstavin. Personen ska också ha ett ID-bevis med fotografi eller körkort med sig.

  • Om det är fråga om ett paket med tilläggstjänsten rekommenderat, ett rekommenderat brev, en försändelse med mottagningsbevis eller en assurerad försändelse, kan en annan person hämta försändelsen endast med fullmakt och ID-bevis. Mallen för fullmakt finns här.

I postkontor med komplett service är det möjligt att förlänga förvaringstiden. Vänligen observera att det är fråga om en avgiftsbelagd tjänst.

Vi har en aktuell beredskapsplan som uppdateras fortlöpande på adressen posti.fi/korona. Meddelandet finns på svenska på adressen posti.fi/coronaviruset och på engelska posti.fi/corona.

En del automater finns i lokaler som är stängda. Sådana är till exempel automaterna i olika universitets lokaler. En del av våra partner som tillhandahåller Postis tjänster kan bli tvungna att stänga. Vi dirigerar naturligtvis inga paket till dessa verksamhetsställen under stängningen. På den här sidan ser du aktuell information om stängda verksamhetsställen.

Svar till konsumentkunder

Allt arbete utförs i enlighet med anvisningarna på så sätt att våra medarbetare inte sprider viruset eller blir smittade av det. Enligt THL bidrar ytor inte till virusets spridning i betydande mån. Risken för smitta genom ytor är väsentlig främst på sjukhus där det finns många sjuka patienter och personer med symtom. När du hämtar ut försändelser från en automat eller på ett serviceställe är det bra att hålla ett säkert avstånd från andra människor och att allmänt sköta om god handhygien. Vi rekommenderar inte att personer som tillhör en riskgrupp kommer till automaterna, inte heller att de vistas på publika ställen.

För närvarande iakttar vi normala förfaranden. Om försändelsen finns i Postens paketautomat kan du be att en annan person hämtar försändelsen åt dig. Då ska du ge den andra personen den boxkod som du fått i ankomstavin.

Om försändelsen finns i Postis eller en partners butik kan en annan person hämta ut försändelsen åt dig med den förändelsekod som finns på ankomstavin. Personen ska ha sitt eget identitetskort med foto eller körkort med sig.

En annan person kan hämta ut ett rekommenderat brev, brev med mottagningsbevis och assurerat brev åt en annan person endast med fullmakt och identitetskort. Mallen för fullmakt finns här.

Postis personal kvitterar försändelsen åt kunden. Identiteten hos den som hämtar ut en försändelse kontrolleras. Personalen gör kvitteringen i formen ”Posti + säljarens förnamn och efternamn”. Personalen kvitterar också mottagningsbevis på samma sätt.

Nej, det behöver du inte göra. Försändelsens hyllposition står på din ankomstavi. Berätta hyllpositionen till säljaren, så att han eller hon hittar försändelsen i apparaten. Du kan hålla identitetskortet eller körkortet i din egen hand på så sätt att säljaren kan avläsa streckkoden från den. Streckkoden behövs för uthämtning av försändelser som ska kvitteras.

Vi försöker genomföra alla tjänster i enlighet med tjänstelöftena under pandemin. Tyvärr kan pandemin ge upphov till force majeure-situationer på grund av vilka dröjsmål inte ersätts.

Handspritprodukter är i allmänhet alkoholbaserade. Alkohol är en brännbar vätska som vid transport klassificeras som farligt ämne. Av denna orsak är det inte tillåtet att skicka handsprit i normala paket.

Om du företräder ett företag som har avtal med Posti, kan du skicka handsprit via Posti som Expresspaket, Hempaket, Expressfrakt och frakt. Som tilläggstjänst ska du välja antingen LQ (små mängder farligt ämne, innerförpackning högst 500 ml) eller TFÄ (större mängder farligt ämne) beroende på hur mycket handsprit du vill skicka i ett paket.

Om du inte är avtalskund hos Posti ännu, kan du kontakta vår kundservice i avtalsärenden.

Största delen av våra verksamhetsställen håller öppet på normalt sätt och du hittar verksamhetsställena och deras normala öppettider på den här sidan.

Om ett verksamhetsställe finns i en partners lokaler som har avvikande öppettider, har vi inte alltid aktuell information om öppettiderna. I sådana fall rekommenderar vi att du kontrollerar öppettiderna på webbplatsen för partnern i fråga.

Svar till företagskunder

Hempaket är för närvarande ett efterfrågat alternativ, och vår kapacitet räcker till för alla leveranser. Vi kan också öka kapaciteten för hemleveranser till och med snabbt, om det skulle behövas. Vi har redan förberett oss på detta genom att reservera mer transportfordon och personal.

Enligt THL bidrar ytor enligt aktuell information inte till virusets spridning i betydande mån. Därför är även våra automater, som har långa öppettider, tillgängliga för personer som inte är förhindrade att röra sig.

Vi kommer att förbereda oss på de ökande behoven inom distribution av livsmedel från webbutiker och försöker i den mån det är möjligt tillhandahålla skräddarsydda transport- och insamlingstjänster för aktörer inom detaljhandeln.

Vi strävar överallt i vår verksamhet efter att omsorgsfullt förbereda oss och att förhindra att viruset sprids. Därför levererar vi tills vidare inte till mottagare sådana försändelser som normalt ska betalas vid utlämningen och vilka därför skulle förutsätta användning av betalterminal. Avtalskunders beställningar som debiteras på faktura kan registreras (med undantag av postförskottsförsändelser).

När vi avtalar om leveranstiden med kunden kontrollerar vi att objektet är tryggt. Om objektet är tryggt utförs installationer och leveranser på normalt sätt. Om det finns orsak att misstänka att det finns risk för exponering för coronaviruset i objektet, avtalar vi om att leveransen utförs efter karantänen. När föraren kommer till platsen håller han eller hon två meters avstånd till kunden. Föraren ger inte avläsaren till kunden, och vid betalning använder föraren närbetalningsegenskapen vid behov.

Hämtnings- och utdelningstjänsten för företag kan inte flyttas tidsbestämt till en annan adress. I en sådan situation lönar det sig att avbryta tjänsten eller ordna att någon är på plats för att ta emot posten. Du kan också ändra avtalet på så sätt att posten levereras till exempel på en viss veckodag.

Ja. Vi försöker sätta tidsbestämda avbrott i kraft omedelbart på kundens anmälan. Detta har dock ingen inverkan på användningen av krediteringar, dvs. vi kan inte göra några krediteringar för avbrottstiden. Avvikande från produktvillkoren kan avbrottet vara längre än 2 mån. Du kan beställa ett avbrott i tjänsten här.

Avvikande från det normala överlämnas inte försändelsen i mottagarens hand, utan Postis förare ringer på dörrklockan och ställer försändelsen framför dörren. Föraren väntar på ett par meters avstånd tills kunden tar emot försändelsen. Föraren ber inte heller om att få mottagarens underskrift, utan registrerar leveransen i Postis system själv.

Om en hemleverans har en postförskottsavgift, styrs försändelsen för uthämtning till Postis serviceställe.

Traditionell brevpost och dagstidningar levereras på normalt sätt.

Postis Hemtjänster iakttar myndigheternas, social- och hälsovårdsministeriets och THL:s anvisningar i sina instruktioner. Den viktigaste instruktionen inom hemvård och personlig assistans är att sköta om handhygienen. I hemvården används skyddshandskar på samma sätt som i normala situationer. I specifika fall är det också möjligt att använda skyddsmask. Skötare och assistenter stannar hemma om de känner sig sjuka.

Posti har gått igenom situationen med kommunerna och kartlagt de kunder vilka besök måste tryggas under alla omständigheter. I Postis hemtjänster arbetar sjukskötare, närvårdare och vårdbiträden som genom sina yrken har hög beredskap att handla i krissituationer. Kundernas tillstånd observeras, och i sjukdomsfall handlar personalen i enlighet med kommunens anvisningar.

Postis allmänna instruktioner styr beredskapen också inom Hemtjänsten. Dessutom iakttas social- och hälsovårdsministeriets särskilda anvisningar för branschen.

Om försändelsen inte kan utlämnas, returneras den först till Postens terminal eller till ett uthämtningsställe, beroende på försändelsen. Om försändelsen inte kan levereras inom den aktuella tjänstens leveranstid, returneras försändelsen till avsändaren.

Du kan hämta paketet med ankomstavin och försändelsekoden. Den som hämtar en försändelse ska alltid bevisa sin identitet. Utlämning av värdepostförsändelser på företagets namn (Rekommenderat brev eller paket, Brev med mottagningsbevis, Assurerad försändelse) kräver en fullmakt som företaget utfärdat. Den som kommer för att hämta en försändelse ska ha en utredning över rätten att företräda adressatföretaget. I fråga om företag bevisas firmateckningsrätt med ett högst tre månader gammalt handelsregisterutdrag.

Den som har rätt att teckna företagets/samfundets firma kan befullmäktiga en annan person att ta emot post. Befullmäktigandet kan ges försändelsespecifikt med en engångsfullmakt eller tidsbestämt som en fullmakt som gäller alla försändelser.

Mer information om användningen av fullmakt hittar du här.

Anvisningar och länkar för företagets adressändring finns behändigt på nätet.

Det är inte möjligt att skicka frakt med tilläggstjänster såsom efterkrav eller postförskott under undantagssituationen eftersom vi inte kan lämna ut försändelser till mottagarna tryggt utan användning av betalterminal. Om Posti får en fraktförsändelse med tilläggstjänsten efterkrav för transport, returneras försändelsen till avsändaren. Detsamma gäller Express Frakt-försändelser mot postförskott.

Tills vidare har vår frakttrafik fortsatt på samma sätt som förut. Situationen förändras dock mycket snabbt i Finland i takt med att coronaepidemin sprids. Vi förbereder oss på att försändelsemängderna minskar, men också på att sjukledigheterna ökar. Enligt våra kundkartläggningar kan frakttransporterna minska men flera tiotals procent, när veckorna går.

Finlands regering har gett hela transportbranschen till uppgift att trygga de transporter som är kritiska för försörjningsberedskapen i Finland. När fraktmängderna minskar blir vi tvungna att planera om rutter och tidtabeller särskilt i glesbygder där volymerna är små. Det kan bli nödvändigt att lägga ned en del rutter helt tills vidare. Det kan också ske ändringar i hämtnings- och utdelningsrutterna. Du får mer information av kontaktpersonen i ditt område.

Det är ytterst viktigt för oss att även våra fraktkunder iakttar THL:s allmänna säkerhetsföreskrifter och Postis övriga säkerhetsföreskrifter.

Vi påminner också om att våra förare tills vidare inte tar mottagarens eller avsändarens kvittering i mobilapparater och på fraktsedlar. Föraren gör kvitteringen. Vi strävar även efter att undvika annan kundkontakt vid utlämning av försändelser.

Vi ber att våra sändande fraktkunder säkerställer att försändelsen kan levereras till mottagaren enligt normalt förfarande. Om försändelsen inte kan levereras ända fram på grund av undantagssituationen, blir vi tvungna att returnera försändelsen till avsändaren. Vi strävar dock alltid efter att kontakta mottagaren och avtala om leveransen. Det är inte möjligt att lagra försändelser i våra terminaler på grund av skaderisken och för att lokalerna blir fullsatta.

Vi leder fraktverksamheten aktivt efter situationen och reagerar snabbt på förändringar i läget. Kunderna får information om den dagliga verksamheten inom frakttjänsterna direkt från vår kundtjänst. Vi har ett aktuellt meddelande och en beredskapsplan som uppdateras fortlöpande på Postis webbplats. Du hittar alltid de senaste nyheterna på adressen posti.fi/coronaviruset. I början av meddelandet finns de senaste uppdateringar och i slutet andra viktiga länkar som anknyter till ämnet, tillsammans med svar på vanliga frågor.