Instruktioner för fyllning av försändelseförteckning för tidningar

1. POSTNINGSDAG

Skriv dag respektive månad med två och årtal med fyra siffror. Uppgift om postningsdag ska alltid finnas med på listan. 2. UTGIVNINGSDATUM (Utdelningsdag)

Skriv dag respektive månad med två och årtal med fyra siffror. Prissättningen bygger på utgivningsdatum. Uppgift om utgivningsdatum (utdelningsdag) ska alltid finnas med på listan. 3. TIDNINGENS NAMN

Skriv tidningens fullständiga namn. Skriv kundens fullständiga namn om det kundnummer som du använder skiljer sig från tidningens kundnummer. 4. TIDNINGSNUMMER

Tidningsnumret skrivs utan årtal. För specialnummer skrivs bokstaven, t.ex. "B" skrivs efter det ordinarie numret. Exempel: Ordinarie 6 Dubbelnummer 6-7Specialnummer 6B Specialdubbelnummer 6B-7B 5. KUNDNUMMER

Uppgift om kundnummer ska alltid antecknas på blanketten. Kundnumret är i regel tidningens beställningskundnummer som börjar med 88 Kundnumret kan också vara betalarens kundnummer 6. FAKTURERINGSADRESSENS NUMMER

Denna punkt ska endast ifyllas om faktureringsadressen skiljer sig från standardfaktureringsadressen i tidningens produktavtal eller kundavtal. Om kunden behöver använda en annan faktureringsadress än standardfaktureringsadressen, ska kunden avtala om användning av adressen i fråga med Postis kundtjänst. 7. TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänsteförteckning med beteckningsnummer finns här. Läs mer om tjänsterna under Tilläggstjänster för adresserad grundutdelning: Om ett tidningsparti om minst 1 000 tidningar inte har buntats tillämpas tilläggstjänsten Extra hantering av tidning (beteckning 17014) tillsammans med tjänsten för motsvarande partistorlek. 8. IFYLLNADSMODELL FÖR NUMMER

Numren ska märkas tydligt på listan enligt modellen, antingen maskinellt eller omsorgsfullt med penna. 9. BETECKNINGSNUMMER

Beteckningsnumren och tjänstebenämningarna återfinns i tjänsteförteckningen till den utskrivbara försändelseförteckningen. Beteckningarna på tidningstjänster hittar du här. Uppgift om beteckningsnummer ska alltid finnas med på listan. 10. STYCKEANTAL

Styckeantal för postningstjänsten antecknas här. Uppgift om antalet buntar ska framgå när det rör sig om en buntförsändelse (produktnummer 1007 och 1008). 11. OMRÅDE

inrikesområden märks med FI = Fastlandsfinland och AH = Åland utrikesområden märks med: EU = EU - Europa, EU2 = ej EU - Europa och MUU = övriga länder. En förteckning över vilka länder som ingår i vilka områden återfinns i den aktuella prislistan. 12. ENHETSVIKT

I fältet anges vikten för en försändelse i gram för de försändelser som meddelas på raden. Med undantag av Buntförsändelser (produktnummer 1007 och 1008). Tjänstespecifika anvisningar för märkning av enhetsvikt: Ett personligt meddelande bifogas till en tidning (bl.a. medlemskort eller faktura) Economy-brevbilagor (beteckningsnummer 1028) antecknas i försändelseförteckningen utan enhetsvikt. Dessutom antecknas på en separat rad i försändelseförteckningen beteckningsnumret för den adresserade tidningstjänst som tidningen använder. Tidningens enhetsvikt antecknas på raden för den valda tidningstjänsten med den gemensamma enhetsvikten för tidningen + bilagan. 13. TOTALVIKT

Här antecknas leveranspartiets totalvikt. Vid postning av Buntförsändelser (beteckningsnummer 1007 och 1008) antecknas alltid totalvikt istället för enhetsvikt. 14. INFOKOD ELLER UTDELNINGSKOD

Infokoden är avsedd för kunden för att göra det lättare att kontrollera fakturor. Infokoden är radspecifik. Infokoden kan högst bestå av 15 tecken, både siffror och bokstäver. Infokoden kopieras till fakturan utan ändringar och Posti vet inte vad koden står för. 15. ANVÄNDNINGSKOD

Användning av detta fält avtalas separat med Posti. Kontakta Postis försäljning. Kontaktpersonen på Posti ger närmare anvisningar om det är nödvändigt att använda fältet. 16. IFYLLS AV CHAUFFÖREN

Postningsföretaget för tidningen fyller ej i detta fält 17. AVSÄNDARENS STÄMPEL ELLER NAMN

I detta fält antecknas avsändarens namn (utgivare, tryckeri eller postningsföretag) 18. FÖRBEHÅLL

Fältet förbehåll är avsett för övrig information om leveranspartiet 19. UNDERSKRIFT OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE

Underskrift och namnförtydligande är obligatoriska uppgifter. Även telefonnummer antecknas på listan. 20. GRANSKNING VID MOTTAGNING

Detta fält fylls i på Posti 21. POSTNUMMER

Detta fält fylls i på Posti