Skip to main content
Elektronisk försändelseförteckning

Elektronisk försändelseförteckning

Med den elektroniska försändelseförteckningen lämnar Postis avtalskunder information om brev-, direktmarknadsförings- och tidningsförsändelser till Posti.

Skicka oss alltid en försändelseförteckning om dina brev-, direktutskicks- och tidningsförsändelser. Med försändelseförteckningen samlar vi in uppgifter för fakturering, dvs. kundnummer, uppgifter om betalaren, antalet försändelser och servicenivå.

Användning av försändelseförteckning

  • Försändelserna i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckning enligt Postis instruktioner.

  • Det är enkelt, snabbt och förmånligt att fylla i försändelseförteckningen.

  • Uppgifterna blir mer korrekta, eftersom systemet anmärker till exempel om felaktigt kundnummer.

  • Du kan spara och arkivera försändelseförteckningarna och gå igenom dem senare.

  • Skriv ut färdiga kontrollappar ur systemet. Samtidigt överförs uppgifterna om försändelsepartiet till oss.

  • Du kan ansluta uppgifter som matats in i systemet till dina egna eller din kunds uppgifter till exempel för rapportering. Det är lätt att upprätthålla en kundförteckning.

Utskrivbar försändelseförteckning

Den utskrivbara försändelseförteckningen är ett reservsystem för den elektroniska försändelseförteckningen. Den är avgiftsfri om den elektroniska försändelseförteckningen är ur funktion på grund av systemstörningar.

Utskrift av försändelseförteckning

Anvisning för ifyllning

Consignment

Fyll alltid i Consignment-försändelseförteckningen leveranspartispecifikt och en egen lista för varje parti som skickas till olika länder. Anteckna i förteckningen alla försändelseslag som partiet innehåller, deras stycketal och -vikt samt totalvikt per försändelseslag.

1.POSTNINGSDAG Postningsdagen måste alltid antecknas på förteckningen. Dagen och månaden antecknas med två siffror, årtalet med fyra.

2.UPPGIFTER OM KUNDEN Med kund avses avsändaren eller betalaren.

3.KUNDNUMMER Avsändarens eller betalarens kundnummer är obligatoriska uppgifter.

4.FAKTURERINGSADRESSENS NUMMER Om man inte anger någon siffra för faktureringsadressen, sänds fakturan till den faktureringsadress som anges i kundavtalet.

5. PRODUKTLISTA Produktlistan inklusive produktnummer finns här(På finska)

6.MODELL FÖR SIFFROR Skriv siffrorna klart och tydligt på försändelseförteckningen enligt modellen, använd maskin eller texta.

7.UPPGIFTER OM SÄNDNINGEN Anteckna produktnummer (obligatorisk uppgift), antal, zon och enhetsvikt eller totalvikt på försändelseförteckningen. Anteckna vikten i gram med tre siffror i kolumnerna för totalvikten. Zonerna som står till förfogande och deras förklaringar finns i produktlistan. Om användning av zoner som avviker från dessa avtalas separat med Posti. Om en tilläggstjänst fogas till produkten, antecknas den under den valda produktraden. Tilläggstjänstens stycketal ska överensstämma med produkten som tilläggstjänsten hänför sig till.

I inrikes trafik kan till Expressbrev (19227) fogas

  • lördagsutdelning (6845) I inrikes trafik kan till Kunddirekt, maskinell sortering (19224) fogas

  • extra hantering för kunddirekt (17018) I inrikes trafik kan till Kunddirekt, manuell sortering (19225) fogas

  • extra hantering för kunddirekt (17018) Tilläggstjänst för utrikes Priority-brev (1659)

  • Express, internationell (7400) Om en produkt på försändelseförteckningen inte uppfyller villkoren för den aktuella produkten (vikt, mått), kanPosti ändra försändelsen till en brev- eller paketprodukt som närmast motsvarar försändelsen. Om det är frågan om ett utrikes brev, återsänds det tillsammans med ett följebrev till avsändaren och försändelsen stryks från försändelseförteckningen.

8.INFOKOD Infokoden gör det lättare för kunden att rikta fakturan till de rätta kostnadsenheterna. Infokoden är radspecifik. Den får ha högst 15 tecken och kan bestå av både siffror och bokstäver. Infokoden kopieras på fakturan som sådan ochPosti känner inte till kodens innehåll.

9.BRUKSKOD Om användning av fältet avtalas separat med Posti. Normalt ifylls detta fält inte alls. Er kontaktperson hosPosti ger närmare information om det blir nödvändigt att använda fältet.

10.SÄNDNINGSBETECKNING Sändningsbeteckningens längd är två tecken. Beteckningen kan väljas fritt.

11.CHAUFFÖREN FYLLER I Posti fyller i denna punkt.

12.FÖRBEHÅLL I förbehåll antecknas särskilda tilläggsuppgifter om sändningen.

13.AVSÄNDARENS STÄMPEL ELLER NAMN Här antecknas eller stämplas avsändarens namn (utgivare, tryckeri eller leverantör av postningstjänster).

14.UNDERSKRIFT OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE Underskrift och namnförtydligande är obligatoriska uppgifter. Det är bra att även anteckna telefonnumret. Anteckna postningsdagen i fältet som reserverats för uppgiften uppe på försändelseförteckningen.

15.MOTTAGNINGSKONTROLL / POSTNUMMER Postifyller i denna punkt.

1.POSTNINGSDAG Skriv dag respektive månad med två och årtal med fyra siffror. Uppgift om postningsdag ska alltid finnas med på listan.

2.UTGIVNINGSDATUM (Utdelningsdag) Skriv dag respektive månad med två och årtal med fyra siffror. Prissättningen bygger på utgivningsdatum. Uppgift om utgivningsdatum (utdelningsdag) ska alltid finnas med på listan.

3.TIDNINGENS NAMN Skriv tidningens fullständiga namn. Skriv kundens fullständiga namn om det kundnummer som du använder skiljer sig från tidningens kundnummer.

4.TIDNINGSNUMMER Tidningsnumret skrivs utan årtal. För specialnummer skrivs bokstaven, t.ex. "B" skrivs efter det ordinarie numret. Exempel: Ordinarie 6 Dubbelnummer 6-7Specialnummer 6B Specialdubbelnummer 6B-7B

5.KUNDNUMMER Uppgift om kundnummer ska alltid antecknas på blanketten. Kundnumret är i regel tidningens beställningskundnummer som börjar med 88 Kundnumret kan också vara betalarens kundnummer

6.FAKTURERINGSADRESSENS NUMMER Denna punkt ska endast ifyllas om faktureringsadressen skiljer sig från standardfaktureringsadressen i tidningens produktavtal eller kundavtal. Om kunden behöver använda en annan faktureringsadress än standardfaktureringsadressen, ska kunden avtala om användning av adressen i fråga med Postis kundtjänst.

7.TJÄNSTEFÖRTECKNING Tjänsteförteckning med beteckningsnummer finns här. Läs mer om tjänsterna under Tilläggstjänster för adresserad grundutdelning: Om ett tidningsparti om minst 1 000 tidningar inte har buntats tillämpas tilläggstjänsten Extra hantering av tidning (beteckning 17014) tillsammans med tjänsten för motsvarande partistorlek.

8.IFYLLNADSMODELL FÖR NUMMER Numren ska märkas tydligt på listan enligt modellen, antingen maskinellt eller omsorgsfullt med penna.

9.BETECKNINGSNUMMER Beteckningsnumren och tjänstebenämningarna återfinns i tjänsteförteckningen till den utskrivbara försändelseförteckningen. Beteckningarna på tidningstjänster hittar du här. Uppgift om beteckningsnummer ska alltid finnas med på listan.

10.STYCKEANTAL Styckeantal för postningstjänsten antecknas här. Uppgift om antalet buntar ska framgå när det rör sig om en buntförsändelse (produktnummer 1007 och 1008).

11.OMRÅDE inrikesområden märks med FI = Fastlandsfinland och AH = Åland utrikesområden märks med: EU = EU - Europa, EU2 = ej EU - Europa och MUU = övriga länder. En förteckning över vilka länder som ingår i vilka områden återfinns i den aktuella prislistan.

12.ENHETSVIKT I fältet anges vikten för en försändelse i gram för de försändelser som meddelas på raden. Med undantag av Buntförsändelser (produktnummer 1007 och 1008).

Tjänstespecifika anvisningar för märkning av enhetsvikt: Ett personligt meddelande bifogas till en tidning (bl.a. medlemskort eller faktura) Economy-brevbilagor (beteckningsnummer 1028) antecknas i försändelseförteckningen utan enhetsvikt. Dessutom antecknas på en separat rad i försändelseförteckningen beteckningsnumret för den adresserade tidningstjänst som tidningen använder. Tidningens enhetsvikt antecknas på raden för den valda tidningstjänsten med den gemensamma enhetsvikten för tidningen + bilagan.

13.TOTALVIKT Här antecknas leveranspartiets totalvikt. Vid postning av Buntförsändelser (beteckningsnummer 1007 och 1008) antecknas alltid totalvikt istället för enhetsvikt.

14.INFOKOD ELLER UTDELNINGSKOD Infokoden är avsedd för kunden för att göra det lättare att kontrollera fakturor. Infokoden är radspecifik. Infokoden kan högst bestå av 15 tecken, både siffror och bokstäver. Infokoden kopieras till fakturan utan ändringar och Posti vet inte vad koden står för.

15.ANVÄNDNINGSKOD Användning av detta fält avtalas separat med Posti. Kontakta Postis försäljning. Kontaktpersonen på Posti ger närmare anvisningar om det är nödvändigt att använda fältet.

16.IFYLLS AV CHAUFFÖREN Postningsföretaget för tidningen fyller ej i detta fält

17.AVSÄNDARENS STÄMPEL ELLER NAMN I detta fält antecknas avsändarens namn (utgivare, tryckeri eller postningsföretag)

18.FÖRBEHÅLL Fältet förbehåll är avsett för övrig information om leveranspartiet

19.UNDERSKRIFT OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE Underskrift och namnförtydligande är obligatoriska uppgifter. Även telefonnummer antecknas på listan.

20.GRANSKNING VID MOTTAGNING Detta fält fylls i på Posti

21.POSTNUMMER Detta fält fylls i på Posti