Skip to main content
Instruktioner för postningsföretag

Instruktioner för postningsföretag

På denna sida hittar du en sammanställning av instruktionerna och verktygen för stora eller regelbundna direktreklampartier.

Den senaste instruktionerna: Guide för maskinellt sorterbara försändelser 2020 Postningsanvisningar för Kunddirekt 2020 Postningsanvisning för Economy-standardbrev Pro 2020 Postningsanvisning för Priority-standardbrev Pro 2020

Övriga instruktioner Guide för sändningssorterade försändelser 2019 Postningsanvisning för Hemdirekt

Verktyg för postningsföretag

Verktygen för postningsföretag, de elektroniska beställningskanalerna, har samlats på Postis servicekanaler. Du loggar in på alla beställningskanaler med samma ärendekod. Koden får du av administratören på ditt företag. Om ni ännu inte har någon administratör på företaget, beställ en ärendekod.

Elektronisk försändelseförteckning

Med den elektroniska försändelseförteckningen lämnar Postis avtalskunder information om brev-, direktmarknadsförings- och tidningsförsändelser till Posti. Försändelseförteckningen utgör underlag för faktureringen. I extraordinära situationer används en utskrivbar försändelseförteckning som reservsystem.

Obs! Om du använder Planeringsapplikationen för postning (PTP) eller Kontakti, skapas en elektronisk försändelseförteckning för ditt leveransparti automatiskt. Då behöver du inte fylla i en separat sådan.

Läs även Mer information och bruksanvisning för försändelseförteckningen Logga in på den elektroniska försändelseförteckningen

PTP (Planeringsapplikation för postning)

Planeringsapplikation för postning (PTP) är ett verktyg som är avsett för regelbunden och återkommande postning av tidnings- och Hemdirekt-försändelser. Med PTP sköter du års- och förhandsbeställningar av utdelningarna samt postningsplaner i anslutning till dessa. Utifrån de lämnade uppgifterna skapas en elektronisk försändelseförteckning och postningsföretaget kan skriva ut de nödvändiga postningsanvisningarna och -dokumenten.

Om du vill göra sista minuten-ändringar i postinlämningstider eller -ställen för ett leveransparti, lämna in en ändringsbegäran med denna blankett. Ändringarna är avgiftsbelagda.

Läs även Prislista för avtalstjänster Detaljerade instruktioner för PTP Logga in på PTP

Kontakti – för direktmarknadsföring

Kontakti är ett mångsidigt online-verktyg för planering och genomförande av direktmarknadsföring. Du kan sköta all planering av Hemdirekt-utdelningar samt inköps- och postningskedjan i Kontakti.

 1. Kunden gör sin beställning i Kontakti och överför den till postningsföretaget.

 2. Kontakti ger anvisningar för lastning i lastbärare och förmedlar försändelseuppgifterna till den elektroniska försändelseförteckningen.

 3. Som postningsföretag kan ni använda systemet för att skriva ut styrlappar och buntlappar för lastbärare.

Läs även Postningsanvisning för Hemdirekt Hemdirekt-tips till beställare och postningsföretag (på finska) Mer information om Kontakti (på finska) Logga in på Kontakti

Sorteringstjänst garanterar kvaliteten

Sorteringstjänst är ett verktyg som integreras i postningsföretagets sorteringssystem och stöder förarbetet för postningen på ett automatiserat och partispecifikt sätt. Verktyget säkrar leveransen ända fram, minskar postningarnas kvalitetsfel och ger en transparent leveranskedja.

Användningen av Sorteringstjänsten är avgiftsfri för både kunden och postningsföretaget. Den lämpar sig för postning av brev, tidningar och direktmarknadsföringsförsändelser.

 1. Genom att använda Sorteringstjänsten och uppfylla sändningsvillkoren går det att påskynda leveransen av försändelsen med en vardag.

 2. Sorteringstjänsten producerar innehållet i koderna.

 3. Sorteringstjänsten ger dig tydliga och aktuella instruktioner för postning.

 4. Sorteringstjänsten skapar automatiskt bunt- och lastbärarlappar samt en elektronisk försändelseförteckning.

Bekanta dig närmare med Sorteringstjänsten

Partisortering och buntning

Partisortering, dvs. buntning och lastning i lastbärare, behövs för stora leveranspartier. Försändelserna sorteras i postnummerordning. De buntas enligt instruktionerna i Postis Guide för adressering, buntning och lastning i lastbärare av partisorterade försändelser. Om instruktionerna i guiden inte följs kan en tilläggshanteringsavgift eventuellt tas ut.

Nedan har man samlat instruktioner om det viktigaste med partisortering. Om du använder dig av Sorteringstjänsten, får du automatiskt tillgång till korrekta uppgifter.

 1. Buntningsordning

 2. Buntlappspåskrifter

 3. Styruppgifter för leverans

 4. Lastbärare och nivåer för lastning

Du kan skriva ut styrlappar för lastbärare med streckkod i RCC2-styrlappsystemet. Nivåerna för lastning framgår av guiden för partisorterade försändelser. Kontakta kundtjänst om det uppstår oklarheter.

Smidigt med maskinell hantering

Beakta de tjänstespecifika kraven för maskinell hantering hos Posti. Fundera på vilken typ av oinplastade försändelser som du kan skicka som maskinsorterbara eller när du planerar hur kuvertet ska se ut. Då tar sig den maskinsorterbara försändelsen smidigt genom de olika hanteringsfaserna. Och når adressaten i rätt tid och i rätt format.

Se mått- och viktgränserna för maskinsorterbara försändelser. Läs instruktioner om hur och var du anger adressuppgiften, användning av 2D-kod eller 4-placeringskod samt andra faktorer som påverkar planeringen. Läs Guiden för maskinsorterbara försändelser.