Skip to main content
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Frankeringsmaskinen är ett förnuftigt betalningssätt

Med frankeringsmaskin betalar du enkelt porton för inhemska och internationella brev. Maskinen producerar portobeteckningar direkt på försändelsen eller etiketten. Du får en detaljerad specifikation över porton månadsbasis. Som avtalskund får du dra av moms. Prislista för frankeringsmaskin

Nya frankeringsmaskiner är små och lätta att använda. Det är enkelt att följa upp kostnaderna och prissätta försändelser. Bekanta dig med modellerna och välj en lämplig maskin.

Frankeringsmaskiner säljs och hyrs ut av Neopost Finland , Pitney Bowes och av dessa auktoriserade återförsäljare.

Frankeringsmaskinförsäljaren meddelar oss när du har köpt eller hyrt en maskin. Vi skickar dig genast efter det en orderbekräftelse och ett öppningsmeddelande.

 • Betala önskad summa som disponibla medel via Extranet eller på vårt konto i Nordea, Andelsbanken eller Danske Bank. Du hittar kontonumren och referensnumret i öppningsmeddelandet eller på händelsespecifikationens första sida.

 • En betalning som görs via Extranet överförs på 15 minuter till maskinleverantörens laddningssystem. Efter det kan du ladda ner de disponibla medlen i din maskin. Om du använder girering i stället för Serviceportal, överförs till laddningssystemet nästa arbetsdag.

 • Ladda ner betalningen i frankeringsmaskinen efter att de disponibla medel som du betalat har överförts till laddningscentralen. Du kan också ladda mer saldo i flera omgångar. Du får reda på saldot genom nolladdning och på de nyaste portoterminalerna med saldoförfrågan. I problem som gäller laddning kontakta importören eller laddningscentralen. Neopost Finland; tfn. 09 2532 0200 och Pitney Bowes; tfn. 09 6824 060

 • Vi levererar dig transaktions- och produktuppföljningsspecifikation en gång i månaden.

Användningen av Serviceportal påskyndar och förenklar på många sätt skötseln av ärenden i anknytning till frankeringsmaskinen.

 • Du betalar snabbt disponibla medel till din frankeringsmaskin - du kan använda medlen redan om några minuter efter betalningen.

 • Du kan betala avgifter för flera maskiner med en girering utan referensnummer.

 • En detaljerad betalningshistoria och momsspecifikation underlättar din bokföring.

 • Du hittar alla aktuella uppgifter i anknytning till maskinen (placeringsadresser, saldon osv.) på samma plats.

Danske Bank

BIC: DABAFIHH IBAN kontonummer: FI40 8000 1600 0105 82

Nordea Bank

BIC: NDEAFIHH IBAN kontonummer: FI08 2333 1800 0121 32

Pohjola Bank

BIC: OKOYFIHH IBAN kontonummer: FI71 5000 0120 2018 34

Kunden kan ladda frankeringsmaskinen med önskad summa i disponibla medel via laddningscentralen, dock högst den summa som finns på kontot. När de disponibla medlen tar slut låses frankeringsmaskinen automatiskt. Frankeringsmaskinens användningsuppgifter överförs automatiskt till Posti i samband med varje laddning. Kunden ska se till att frankeringsmaskinen regelbundet har kontakt med laddningscentralen så att Posti får de nödvändiga användningsuppgifterna och en transaktionsspecifikation för maskinen kan skickas till kunden.

Extra laddning En kund som har rätt att göra extra laddningar kan ladda en frankeringsmaskin som stödjer extra laddningar högst till den kreditlimit som anges i avtalsbilagan. Kunden ska betala den extra laddningen till det konto som Posti har uppgett inom fem (5) vardagar efter att den extra laddningen har gjorts. Det går inte att göra flera extra laddningar i följd, och en extra laddning kan inte göras som maskinens första laddning. Posti förbehåller sig rätten att debitera en särskild serviceavgift för extra laddningar. Posti förbehåller sig rätten att ändra villkoren för extra laddningar.

En kund som har rätt att göra extra laddningar kan ladda en frankeringsmaskin som stödjer extra laddningar högst till den kreditlimit som anges i avtalsbilagan.

Kunden ska betala den extra laddningen till det konto som Posti har uppgett inom fem (5) vardagar efter att den extra laddningen har gjorts.

Det går inte att göra flera extra laddningar i följd, och en extra laddning kan inte göras som maskinens första laddning.

Posti förbehåller sig rätten att debitera en särskild serviceavgift för extra laddningar. Posti förbehåller sig rätten att ändra villkoren för extra laddningar.

Transaktionsspecifikationen innehåller betalnings- och laddningstransaktioner samt en produktuppföljningsrapport. Kunden kan följa antalet produkter som betalats via frankeringsmaskinen och totalsumman. Produktuppföljning kräver att kunden har en våg kopplad till frankeringsmaskinen och ett gällande prisminne samt att laddning sker minst varannan månad, varvid produktuppgifterna överförs till Posti. Som laddning kan man även använda en så kallad nolladdning eller en saldoförfrågan (mer information ges av frankeringsmaskinens importör eller leverantör). En elektronisk transaktionsspecifikation skickas till kunden en gång per månad utan extra kostnad. Om inga betalnings- eller laddningstransaktioner har skett skickas ingen transaktionsspecifikation.

Läsanvisning för transaktionsspecifikationen

Kunden ska meddela Posti om att användningen av frankeringsmaskinen upphör genom en uppsägningsanmälan. Posti skickar en bekräftelse av uppsägningen och vid behov anvisningar för returneringen av maskinen till importören. Om frankeringsmaskinen används på ett sätt som strider mot produktvillkoren för frankeringsmaskiner kan Posti dra in användningsrätten med omedelbar verkan.

Om frankeringsmaskinen inte har laddats under de tolv (12) senaste månaderna har Posti rätt att säga upp användningsavtalet skriftligen utan uppsägningstid. Om det finns disponibla medel kvar på maskinen tillfrågas kunden om ett bankkontonummer dit de kan returneras. Ifall Posti inte får kontakt med kunden får kunden tillbaka de medel som blivit kvar på frankeringsmaskinens konto på begäran.

Andra frankeringsmaskin frågor

Felstämplar

Posti betalar under vissa förutsättningar tillbaka felstämplar som frankeringsmaskinen gjort.

Vi ersätter felstämplar om värdet på felstämplarna är 20 euro eller mer och om de är högst 6 månader gamla.

Obs! Posti ersätter inte följande felstämplar:

 • stämplar som avlägsnats från kuvert och postkort

 • stämplar som avlägsnats från paketförsändelser och förpackningar om tillräckligt mycket av förpackningen inte återstår

 • stämplar som avlägsnats från etiketter

 • spegelbilder av stämplar

 • otydliga eller ofullständiga stämplar

 • frankosvarsstämplar

 • stämplar av obeställbara försändelser

 • felstämplar som inte kan verifieras

Åtgärder

Fyll i ansökan om ersättning för felstämpling och packa blanketten tillsammans med felstämplingarna i sin helhet inklusive kuvert i en försändelse så väl att den inte går sönder under transporten.

Skicka försändelsen till adressen: Posti Ab Frankeringsmaskintjänster Beteckning 5009023 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Posti förbehåller sig rätten att debitera en avgift som anges i prislistan för ersättning av felstämplingar.

Godkända felstämplar läggs till frankeringsmaskinens disponibla medel där summan kan överföras till maskinen.

Ansökan om felstämpel (på finska)

Underfrankerade försändelser

Underfrankerade försändelser behandlas och prissätts enligt gällande Prislista för frankeringsmaskin. Om detta orsakar extra arbete eller andra kostnader, debiteras kunden en behandlingsavgift enligt prislistan och/eller en avgift för de uppkomna kostnaderna. Posti har rätt att låta bli att ta underfrankerade försändelser till transport.