Handelsfaktura

Export (utrikeshandel, handel utanför EU)

 • Säljarens fullständiga namn, postadress, telefon- och telefaxnummer samt bankförbindelser

 • Fakturans datum och löpande individualiserande beteckning

 • Säljarens referens, FO-nummer, referensnummer för utrikeshandel (UVN)

 • Köparens referens, nummer och datum för beställningen

 • Köparens (och adressatens, om inte samma) fullständiga namn och adress

 • Adressatens namn och postadress

 • Varans ursprungsland

 • Destinationsland

 • Uppgifter om transporten, t.ex. transportmedel, rutt

 • Leveransklausul (t.ex. cif New York, Incoterms 2000)

 • Datum då varorna levereras, tjänsterna utförs eller betalningsdag för förskottsbetalning

 • Leveranssätt

 • Betalningsvillkor och betalningssätt

 • Varukollinas märkning, nummer, antal och slag

 • Noggrann varudefinition

 • Tulltariffposition i enlighet med den nomenklatur som tillämpas i destinationslandet: i de flesta länder en 6-siffrig HS-position. CN-benämningen (EU:s Combined Nomenclature) uppges inte

 • Varumängd och varuart samt tjänsternas omfattning och art. Som mängd kan man ange enheter enligt handelsvara, brutto- och nettovikt, andra enheter som förutsätts i köparlandets tulltariff

 • Varans prisuppgifter i avtalad valuta, enhets- och totalpriser enligt varuslag

 • Uppgift om huruvida försäljningen sker skattefritt. Exportförsäljning uppges med anteckningen ´Alv 0 % veroton myynti Yhteisön ulkopuolelle´(Moms 0 % skattefri försäljning utanför gemenskapen/VAT 0 %, Tax-exempt sale outside the EU)

 • Rabatter och/eller eventuella tilläggsdebiteringar och deras grunder

 • Exportörens underskrift ifall myndigheterna i köparlandet kräver det

 • Vid behov namn och adresser på de speditörer som säljaren och köparen har anlitat

Försäljning inom EU (mellan medlemsstaterna)

I handeln mellan medlemsstaterna i EU tillämpas ovannämnda föreskrifter i tillämpliga delar. Varans ursprungsland anges om man känner till det. Angivande av tulltariffposition rekommenderas: 8-siffrig CN-position (Combined Nomenclature) i handeln medlemstater emellan.

Av handelsfakturan måste dessutom följande uppgifter framgå

 • Säljarens och köparens mervärdesskattenummer. Säljarens FO-nummer. UVN-referens behöver inte uppges

 • Beteckningen "VAT 0 % (Intra-Community supply)" anger skattefri försäljning

 • Beteckningen T2L eller T2LF tilläggs i vissa fall antingen på fakturan eller på transportdokumentet för att påvisa varans EU-position. Ett separat T2L-dokument eller T2F-dokument kan också avfattas