Skip to main content
Sorteringstjänst garanterar kvaliteten
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Sorteringstjänst garanterar kvaliteten

Sorteringstjänsten stöder förarbetet för postningen på ett automatiskt och partispecifikt sätt. Verktyget säkrar leveransen ända fram, minskar kvalitetsfel i postningarna och gör leveranskedjan mer transparent. Sorteringstjänsten producerar 2D-koder och 4-placeringskoder som används i brev-, tidning- och DM-försändelser.

Tiedote 25.2.2020

Lajittelupalvelun käyttöönotto Lehden Päivä- ja Etäjakeluille siirtyy toukokuulle.

Lue toimintaohjeet.

Fördelarna för kunden

Användningen av Sorteringstjänsten är avgiftsfri för både kunden och postningsföretaget. Den lämpar sig för postning av brev, tidningar och direktmarknadsföringsförsändelser.

 • Genom att använda Sorteringstjänsten och uppfylla sändningsvillkoren går det att påskynda leveransen av försändelsen med en vardag.

 • Postningskvaliteten bir bättre och man säkerställer att försändelserna kommer fram, eftersom sorteringstjänsten kontrollerar att adressen är korrekt.

 • Försändelsen skickas till rätt postanstalt, även om postnumret vore felaktigt.

 • Sannolikheten för fel i postningen minskar, eftersom Sorteringstjänsten styr genomförandet av postningen

Fördelarna för postningshusen

 • Sorteringstjänsten ger tydliga och aktuella instruktioner för postning.

 • Sorteringstjänsten skapar automatiskt bunt- och lastbärarlappar samt den Elektroniska försändelseförteckningen.

 • Man behöver inte längre mata in uppgifter som gäller förarbetet för postning eller postnummerfördelningen i PTP (Planeringsapplikation för postning).

 • Sorteringstjänsten skapar automatiskt kodernas innehåll

Så här fungerar sorteringstjänsten

*Postninghusets sorteringsystem måste vara kompatibelt med Sorteringstjänsten. Postningshuset och Posti ingår ett avtal om användningen av tjänsten.

Om det är störningar i Sorteringstjänstens funktioner, var god och vänta en stund och försök sedan på nytt. Om detta inte hjälper bör du kontrollera din nätförbindelse. Det lönar sig även att kontrollera att produktuppgifter eller andra parametrar är inmatade korrekt. Felaktiga uppgifter kan orsaka fel.

Om störningen fortsätter länge ska du skicka en felanmälan till e-postadrssen lajittelupalvelu@posti.com så kan vi omedelbart inleda korrigerande åtgärder. Vi läser e-posten vardagar kontorstid, våra experter kontaktar dig vid behov.

Om din postningstidtabell tillåter detta ber vi dig vänta tills systemet fungerar. Om du inte kan flytta postningen ska du göra så här:

 1. Fortsätt förberedelsen av postningen med hjälp av Guide för sändningssorterade försändelser eller Tjänstespecifika postningsanvisningarna för brev. - Standardbrev Pro leveranspartier ska lastas i lastbärare enligt fyra destinationer (4k), se instruktionerna i Postis Guide för sändningssorterade försändelser: Lastning i lastbärare, sidan 21.

 2. Använd den elektroniska försändelseförteckningen - Tidningar: fortsätt fylla i försändelseförteckningen som skapats med PTP. - Kunddirekt: fortsätt med försändelseförteckningen som skapats för leveranspartiet på förhand. Skapa en ny om sådan inte finns. - Priority-brev, Economy-brev eller Priority-standardbrev: anmäl leveranserna på försändelseförteckningen. - Standardbrev Pro-tjänsterna: vi kontaktar dig och ger separata anvisningar.

 3. Ange i Tilläggsuppgifter för dem som hanterar försändelseförteckningen samt Postis mottagning att Sorteringstjänsten inte har använts. Detta gör att vi kan undvika att debitera onödiga kostnader för tilläggstjänster.

 4. Kom ihåg att kvittera försändelseförteckningen som färdig och bifoga följesedlarna till leveranspartiet.

 5. Leverera försändelserna till postinlämningsstället.

Kodernas placering på försändelserna

Kontakta din kontaktperson på Posti för koderna. Du kan välja mellan tre olika koder.

2D (16x16 = 8x8 mm) 2D (8x32 = 4x16 mm) 4-placeringskod (5x50 mm)

Koderna

När kan jag påskynda transporthastigheten för mina försändelser?

Din försändelserna i regel är framme på den tredje dagen efter postinlämningen. Genom att använda Sorteringstjänsten kommer din försändelse i regel fram redan på den andra vardagen, förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Du använder någon av följande tjänster: Economy-standardbrev Pro, Tidning, Dagstidning, Tidskrift

 • Partistorlekarna och delpartierna för din försändelse är tillräckligt stora: Economy-standardbrev Pro: 25 000 st., Tidning, Dagstidning och Tidskrift: 15 000 st.

 • Postningsföretaget buntar ihop försändelserna eller packar dem i lådor i enlighet med Sorteringstjänstens anvisningar

 • Läs mer om villkoren i avsnittet "Vanliga frågor"

Även om Sorteringstjänsten används delas försändelser dock inte ut på tisdagar. När en försändelse postas på fredag delas den ut på onsdag.

Alma Manu Oy

Arkmedia Oy

Bech Distribution AS

Boomerang Distribution OÜ

Bording AB

Botnia Print Oy Ab

CardPlus Oy

CIL Suomi Oy

Dad Direct AB

Distribution Plus AS

DRX, DR Experten AB

Edita Prima Oy

Erweko Oy

Esa Lehtipaino Oy

Falkenberg Graphic Media AB

Forssan Kirjapaino Oy

Grano Oy

Grano Diesel Oy

Hansaprint Oy

Helprint Oy

Hämeen Kirjapaino Oy

I-print Oy

IDP Mail House AB

Ipoox Presorting Gmbh

JP Postitus Oy

Kaakon Viestintä Oy

Kaleva365 Oy

KGM Datadistribution AB

Kirjapaino Hermes Oy

Kirjapaino Kari Ky

Kirjapaino Topnova Oy

Kroonpress Ltd

KTMP Group Ab Oy

Laine Direct Oy

Lehtiliiteri Oy

Lehtisepät Oy

Libris Oy

Lundeby &Co Bokbinderi AS

Lähettämö Oy

M&P Paino Oy

Mail & Print Partner

Mailhouse Oy

Mainospalvelu A. Laitinen Ky

Mixtra Oy

Mukusala Ltd

Next Print Oy

Newprint Oy

Painotalo Plus Digital Oy

Painotalo Seiska Oy

Paintek Pihlajamäki Oy

Parajett AB

Pieksän Print Oy

Posti Messaging Oy

Postituspalvelu Navakka Oy

Printall AS

Pro Mail Oy

PunaMusta Oy

Quad Graphics Europe

Reusner AS

Salon Lehtitehdas

Sanomala Oy

Savion Kirjapaino Oy

Savon Paino Oy

Stibo AS

StroedeRalton AB

Suomalainen Lehtipaino Oy

Teroprint Oy

Tikkurilan Paino Oy

Trinket Oy

UPC Konsultointi Oy

Waasa Graphics Oy

Xerox Oy

Åland Post Ab

Om du är kund ska du fråga postningsföretaget om Sorteringstjänsten är ansluten till postningsföretagets sorteringssystem. Be postningsföretaget kontakta Posti för att ingå ett avtal.

Om du är ett postningsföretag ska du fråga den systemansvariga om Sorteringstjänsten kan anslutas till sorteringssystemet. Posti hjälper till att ansluta Sorteringstjänsten till postningsföretagets system. Posti och postningsföretaget testar och kontrollerar tillsammans att Sorteringstjänsten fungerar.

Med Sorteringstjänsten kan man sortera brev, adresserade och oadresserade direktmarknadsföringsförsändelser (Kunddirekt och Hemdirekt) samt tidskrifter och dagstidningar. Sorteringstjänsten lämpar sig inte för dagstidningar i tidigutdelningen, eftersom kunden sköter om sorteringen i sina egna system.

Sorteringstjänsten kontrollerar adresserna och styr försändelserna till buntar eller lådor enligt den identifierade adressen. Sorteringstjänsten beaktar ändringar i Postis nät, varför försändelserna alltid styrs vidare utifrån uppdaterad information. Tack vare Sorteringstjänsten styrs buntar och försändelser säkert till rätt utdelningskontor eller postcentral.

Användningen av Sorteringstjänsten påverkar inte kundens verksamhet. Det är viktigt att postningsföretaget får kundens adressregister i en tydlig form, så att postningsföretaget enkelt kan mata in uppgifterna i Sorteringstjänsten. Adressaternas namn- och adressuppgifter ska anges tydligt i de rätta kolumnerna.

Ibruktagandet av Sorteringstjänsten medför ändringar i postningsföretagets arbetssätt. Postningsföretaget tar i burk en applikation som är avsedd för sorteringen (t.ex. Excel kan inte användas för detta ändamål). Postningsföretaget bör diskutera de olika alternativen med den systemansvariga inom den egna organisationen. I vissa system är anslutningen färdigt installerad.

Innan postningen inleds matar postningsföretaget in det adressregister som företaget fått av kunden i Sorteringstjänsten. Dessutom matar postningsföretaget in försändelseuppgifter i tjänsten, dvs. försändelsens mått, buntstorlekar och lastbärartyp. Utifrån de angivna uppgifterna ger Sorteringstjänsten anvisningar för hur försändelserna ska leverars i buntar och lastbärare. Den skapar automatiskt bunt- och lastbärarlappar samt en elektronisk försändelseförteckning. Postningsföretaget behöver således inte längre för hand skriva ut styrlappar för lastbärarna (RCC2) eller en elektronisk försändelseförteckning. Postningsföretaget behöver inte heller mata in uppgifter som gäller förarbetet för postning eller postnummerfördelningen i PTP (planeringsapplikationen för postning). Dessutom uppdateras ändringar i postningsanvisningarna (till exempel produktändringar) automatiskt i Sorteringstjänsten.

När försändelserna levereras i lådor används lådlappar som Sorteringstjänsten skriver ut och som fästs på ett för lapparna avsett ställe på lådorna. Alternativt kan en separat skrivare för lådlappar eller en normal skrivare användas.

I Sorteringstjänsten hanteras 100 000 adresser på cirka 1,5 minuter. Tjänstens svarstid hos postningsföretaget påverkas också av hastigheten på postningsföretagets eget system och på dess dataanslutningar. En användare har konstaterat att "man precis hinner fylla på kaffekoppen" medan sorteringen pågår. Sorteringstjänsten är i bruk under alla tider på dygnet alla dagar, med undantag av avbrott för underhåll, service m.m. Posti informerar på förhand postningsföretagen om avbrott.

Vid lastningen i lastbärare utgår man från en smidig hantering av försändelserna, lastbärararnas kapacitet (vikt och volym) och arbetarskyddsbegränsningar. T.ex. är viktgränsen för rullpallar 250 kg, inklusive rullpallens egen vikt. Postningsföretaget bestämmer vilken typ av lastbärare som används.

Sorteringstjänsten korrigerar inte en felaktig adress på en försändelse, utan identifierar det rätta postnumret för försändelsen och styr den till rätt distributionsort.

Sorteringstjänsten kontrollerar endast att adressen existerar och korrigerar t.ex. ett felaktigt postnummer. Den kontrollerar inte t.ex. information om att adressaten har flyttat. Den använder korrigerad adressinformation endast för att ordna försändelserna i bokstavsföljd och för att sortera dem i buntar. Den returnerar dock inte adresser som den korrigerat till postningsföretaget, vilket innebär att den ursprungliga felaktiga adressen trycks på försändelsen. Med hjälp av Sorteringstjänsten kan man säkerställa att försändelserna når adressaten, eftersom försändelserna t.ex. trots ett felaktigt postnummer kan styras till rätt distributionsort.

Posti erbjuder en separat tjänst för uppdatering av adresser. När du köper uppdateringstjänsten trycks den korrigerade adressen på försändelsen. Tjänsten för uppdatering av adresser och Sorteringstjänsten har tills vidare inte kopplats samman.

De olika tjänsterna har olika minimipartistorlekar eftersom tjockleken på försändelserna normalt varierar beroende på om det är fråga om brev, kunddirekt eller tidningstjänster.

Försändelsens tjocklek påverkar hur många försändelser som behövs för att göra buntar/fylla lådor där försändelserna har grupperats enligt postnummerområde eller vissa postnummer.