Större mängder farliga ämnen

Om du åt gången skickar större mängder produkter som klassas som farliga ämnen, det vill säga till exempel en hel försäljningsförpackning, ett paket eller en pall produkter, måste försändelsen av dessa avtalas på förhand.

Avsändarens ansvar

Avsändaren svarar för klassificering av ämnen och föremål, förpackning och beteckningar samt för att dokumenten ges enligt TFÄ-bestämmelserna. Dokumentet ska innehålla uppgifter om farliga ämnen eller föremål enligt följande

1. FN-nummer (UN och fyra siffror, t.ex. UN1993)

Nödvändiga uppgifter om ämnet hittades i punkt 14 Transportuppgifter i säkerhetsdatabladet. Man kan utbe sig databladet av tillverkaren eller importören. (Material Safety Data Sheet).

2. Ämnets eller föremålets officiella transportnamn (t.ex. BRANDFARLIGA VÄTSKOR, N.O.S.)

Transportnamnet kompletteras vid behov med det tekniska namnet som anges inom parentes. Detta ges när klassificeringen omfattas av specialbestämmelse 274. T.ex. BRANDFARLIGA VÄTSKOR, N.O.S. (ETANOL)

3. Varningsetikettens nummer (till exempel 3)

Om flera nummer på etikettförlagor finns angivna ska numren efter det första anges inom parentes. T.ex. 3 (6.1, 8)

4. Förpackningsgrupp, om tillordnad (I, II eller III) 5. Tunnelrestriktionskod (till exempel D) 6. Mängden av farligt ämne

  • För föremål och redskap bruttomassa i kilon (för föremål och redskap i klass 1 det explosiva ämnets nettomassa i kg). (För farliga ämnen i de maskiner och anordningar som definieras i dessa bestämmelser ämnets helhetsmängd i kg eller liter).

  • För fasta ämnen, kondenserade gaser, nerkylda kondenserade gaser och upplösta gaser nettomassa i kg.

  • För flytande ämnen det farliga ämnets helhetsmängd i liter.

  • För komprimerade gaser, adsorberade gaser och kemikalier under tryck kärlets volym i liter.

Om försändelsen har förpackats i begränsade mängder (LQ) krävs inte ovannämnda ämnesuppgifter. Det är tillräckligt med meddelande om bruttomassa för LQ. I transportdokumentet texten "Farliga ämnen förpackade i begränsade mängder XX KG" eller "bruttomassa för LQ XX KG". I Postis tjänster med adresskort ska tilläggstjänsten LQ Transport användas. Då meddelas bruttomassan i EDI-meddelandet och på adresskortet anges följande text: LQ Transport xx ST. XX KG (ST. är antalet LQ-paket eller lastbärare i leveranspartiet multipaket, KG är produkternas bruttomassa i kilogram.)

Dokumentmallar

Transportdokument för farliga ämnen

TFÄ-bilaga

Tjänster i inrikes trafik och deras begränsningar

Pakettjänster

  • Posti transporterar inte ämnen i transportkategorierna 0 och 1 i frigränstabellen.

  • Posti transporterar inte ämnen som tillhör kategorierna 1 (sprängämnen, exklusive 1.4S), 4.2 (självantändande ämnen) och 7 (radioaktiva ämnen).

  • Fasta ämnen: max 30 kg per innerförpackning.

  • Flytande ämnen: max 30 l per innerförpackning.

Inrikes Express-frakt och frakt

  • Posti transporterar inte ämnen i transportkategorierna 0 och 1 i frigränstabellen.

  • Posti transporterar inte ämnen som tillhör kategorierna 1 (sprängämnen, exklusive 1.4S), 4.2 (självantändande ämnen) och 7 (radioaktiva ämnen).

Tjänster i internationell trafik

Farliga ämnen får inte skickas till utlandet som postpaket.