Förbjuda ämnen

Konsumenters försändelser får inte innehålla farliga ämnen, föremål eller annat som till sin natur är farligt eller förbjudet. Vi erbjuder avtalskunder möjligheten till trygg och lagenlig transport av farliga ämnen i Finland.

Vad avses med farliga ämnen?

Med farliga ämnen avses ämnen som på grund av sin explosions-, brand- eller strålningsfara, giftighet, frätande eller annan egenskap kan skada människor, egendom eller miljö. Transport av farliga ämnen regleras av internationella bestämmelser och nationell lagstiftning.

Farliga ämnen transporteras i Finland som Postis frakt tjänster, som TFÄ-paket eller som begränsade mängder LQ-paket. Kunden ansvarar för att sina produkter och förfaranden är förenliga med internationell lagstiftning och Postis villkor.