Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Behandlingsavgifter för försändelser som kräver förtullning introduceras 31.1.2020 – det här behöver du veta om reformen

Posti tar i bruk en ny behandlingsavgift från och med 31.1.2020. Avgiften gäller varuförsändelser vars värde överskrider 22 euro som anländer från länder utanför EU-området eller specialområden utanför EU:s moms- och accisområde samt kräver förtullning.

När försändelsens värde är 22 € eller mer, är behandlingsavgiftens storlek 2,90 € för en enskild försändelse.

Importförtullning av inkommande försändelser

Vad har ändrats?

  • Postis tjänster förblir i övrigt oförändrade, men försändelser på över 22 euro kräver en behandlingsavgift på 2,90 euro från och med 31.1.2020. 

  • Behandlingsavgiften gäller enskilda försändelser som kommer från länder utanför EU-området, vars värde överstiger 22 euro.

  •  Du får ett meddelande om behandlingsavgiften samtidigt som du per post får hem en ankomstavi för en försändelse som kräver förtullning.

Gör förtullningen och betala eventuella skatter och behandlingsavgiften genast när du har fått ankomstavin för försändelsen som kräver förtullning. Skatter och behandlingsavgiften ska betalas inom 20 dagar från att försändelsen har anlänt. En försändelsen som inte förtullats returneras till avsändaren. Om du anser att försändelsen inte behöver förtullas, kan du skicka en begäran om befrielse till adressen lentoposti@tulli.fi. Bifoga en orderbekräftelse eller en utredning om gåvan och dess värde samt ankomstkoden.

OBS! Den nya behandlingsavgiften gäller inte varuförsändelser som anländer från EU-länder eller försändelser som kommer från länder utanför EU där värdet av en försändelse är mindre än 22 €.

Fyra alternativ för förtullning

Tullens webbimport

Du kan göra förtullningen själv på adressen www.tulli.fi.

Förtulla din försändelse tulli.fi > förtulla på nätet > deklarationstjänst för import > ny postförtullning. Du får hjälp av Tullen tfn 0295 5206 eller tulli.fi > nätbeställning

Tullens serviceställen

Tullklarering av försändelser kan ske på de av Tullens serviceställen som hanterar postpaket. Serviceställena hittar du här: Tullens serviceställen. En tullklarerad postförsändelse levereras enligt dina önskemål hem till dig eller till din närpost.

Ombudsfullmakt

Du kan befullmäktiga en representant som gör förtullningen för din del.

Postis förtullningstjänst för person- och företagskunder

Förtullningstjänstens priser finns i Tjänsteprislistan och till dem tillkommer eventuella tullar och skatter. Vi levererar förtullade försändelser till kunden eller till Postis serviceställe för uthämtning. Mer information på numret 020 451 5900 eller på e-postadressen huolinta@posti.com.

För företag: transitering av postförsändelser

Transitering gäller i främsta hand fraktförsändelser. Avtala om transitering med en sådan speditionsfirma som Tullen i Finland har beviljat status som befullmäktigad mottagare och som verkar som lagerförare. Posti erbjuder inte transiteringstjänst, utan transporterar endast postförsändelser som transiterats av ackrediterade företag.

Det finns en förteckning över befullmäktigade speditionsfirmor på Tullens webbplats. Du kan söka företag t.ex. genom att skriva stadens namn i sökfältet. De befullmäktigade mottagarna (VV) anges med X i tabellens högra kolumn.

Speditionsfirman ansvarar för prissättningen av tjänsten.

Frågor och svar om reformen

Om du inte känner igen en försändelse som du har fått en ankomstavi för, fråga avsändaren vad försändelsen innehåller. Försändelsens mottagare ska betala försändelsens skatter, tullar och behandlingsavgift inom ramarna för förvaringstiden på 20 dygn. Ifall avgifterna inte betalas returneras försändelsen automatiskt till avsändaren efter att tiden gått ut.

Om du inte gör förtullningen själv, gör ett förtullningsuppdrag till Posti senast två dagar innan returdatum. Gör så här:

  1. Samla ihop nödvändiga bilagor (1) orderbekräftelse, handelsfaktura eller kvitto, (2) personbeteckning eller FO-nummer och (3) en utredning om försändelsens innehåll. Exportförtullningsbeslut (returförsändelser), proformafaktura och ursprungsbevis kan också behövas.


  2. Skicka bilagorna och ett ifyllt förtullningsuppdrag som kommit med ankomstavin till huolinta@posti.com eller Posti Oy/Huolinta, PB 611, 00011 Post.

Ankomstavin som identifierar försändelsen kommer bara i pappersform per brev och mottagaren behöver den för att identifiera försändelsen. Om du emellertid vet försändelsens ID-nummer och försändelsens innehåll kan du eventuellt identifiera försändelsen även med dessa uppgifter.

Posti skickar ankomstavin bara en gång. Om du vet försändelsens ID-nummer och försändelsens innehåll kan du eventuellt identifiera försändelsen även med dessa uppgifter.

Behandlingsavgiften ska täcka kostnaderna för den manuella behandlingen av försändelser som kräver tullklarering, anmälningsproceduren och lagring.

Avgiften är 2,90 €/försändelse (0 moms). 

Posti levererar försändelserna till tillfällig lagring, framför försändelsen till tullen och skickar en ankomstavi till mottagaren. 

På webbutikernas sidor nämns vanligtvis att mottagaren eventuellt måste betala tilläggskostnader utöver tull- och skatteavgifter. Vi har haft som mål att på ett omfattande sätt sprida information om reformen för att så många som möjligt känner till reformen när de beställer varor från utländska webbutiker.

Mottagaren får en ankomstavi från Posti per post med instruktioner om att betala avgiften via den skyddade webbsidan posti.fi.

Betalningen görs med bankkort via den skyddade webbsidan posti.fi. Posti ger instruktioner till försändelsens mottagare på ankomstavin om hur betalningen görs.

Ja, efter 31.1.2020 kommer du via OmaPosti till Postis skyddade webbsida där du kan utföra betalningen.

Försändelsen frigörs inte från tillfällig lagring förrän betalningen har utförts.

Försändelsen lagras i 20 dagar från försändelsens ankomstdatum, varefter försändelsen returneras, ifall behandlingsavgiften eller förtullningen inte betalas. Posti skickar ingen påminnelse när tidsfristen närmar sig sitt slut.

Nej. Betalningen ska utföras via den skyddade webbsidan Posti.fi. Anvisningarna finns på ankomstavin.

Du kan bara betala med bankkort. Betalningen utförs på adressen posti.fi och instruktionerna för betalningen finns på ankomstavin.

Betalningen ska meddelas till tullen i tullklareringen, eftersom den är en del av transportprocessen.