Visa alla utgåvor

Posti har rapporterat till Traficom om posttjänstens förverkligande

Det är transport- och kommunikationsverket Traficoms uppgift att övervaka att postlagen (415/2011) samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den efterföljs. Posti har rapporterat till Traficom om händelserna år 2021, som var ett exceptionellt år på grund av förändringar i EU-lagstiftningen, tullar och mervärdesskatt, samt effekterna av coronapandemin.

För brevens del hör de brev som har betalats med frimärke till de samhällsomfattande tjänsterna. Deras andel av alla försändelser som går via Posti utgör cirka 3,3 procent. Dagstidningar eller tidskrifter, oadresserad direktreklam och merparten av alla paket omfattas inte av postlagen.

Enligt bestämmelserna för kontroll av posttjänsternas kvalitet ska varje postföretag årligen publicera uppgifter om de postlagsenliga tjänsternas kvalitet.

Uppfyllande av utdelningsskyldigheten

Undantag från fem dagars utdelningsfrekvensen gjordes i svårtillgängliga områden för cirka 165 hushåll (tillåtet högst 1 000). Antalet varierar under olika årstider bl.a. enligt tidtabellerna för skärgårdens förbindelsebåtar. På grund av personliga specialbehov hade i genomsnitt 27 257 hushåll (personer över 75 år och personer med nedsatt rörlighet) rätt till specialutdelning.

Normer för leveranshastigheten för brev som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna

Kravet på leveranshastighet som övervakas av Transport- och kommunikationsverket gäller brev som betalats med frimärke (eller motsvarande portobeteckning) som i regel sänds av konsumenter.

Enligt postlagens kvalitetsstandard ska minst 50 procent av alla inrikes brev vara framme på den fjärde vardagen efter postningsdagen (P+4) och 97 procent senast på den femte vardagen efter postningsdagen (P+5). Utrikespost inom Europeiska unionen ska delas ut så att minst 50 procent av försändelserna är framme på den tredje dagen och 97 procent på den femte dagen efter postningsdagen.

Av de inrikes breven var 97,6 procent framme på den fjärde dagen och 99,3 procent på den femte dagen.

Postgången för brev från avsändare till adressat som betalas kontant är förknippad med fler hanteringsmoment än de stora brevpartier som sänds av företag. Brev som sänds ett i taget läggs i allmänhet i brevlådor varifrån de hämtas till sorteringscentraler. Där går de frankerade breven igenom en egen utrednings- och sorteringsfas.

Försändelseförfrågningar och deras utredning

Sammanlagt behandlades 9 911 förfrågningar som gällde alla vanliga adresserade brev, dvs. 0,0023 procent av den totala mängden försändelser. Postgången för vanliga brev kan inte bekräftas på ett tillförlitligt sätt i efterhand eftersom försändelserna inte omfattas av försändelseuppföljningen. För förfrågningar angående vanliga brev går det inte heller att ange en enskild försändelse, utan siffran kan innehålla flera förfrågningar som gäller samma försändelse. Av alla försändelser konstaterades 187 vara försvunna. Antalet återfunna försändelser var 4 526 och antalet olösta fall 5 198.

De flesta förfrågningar om vanliga brev gällde utrikes försändelser. Antalet förfrågningar påverkades av ändringarna i EU-lagstiftningen om inkommande försändelser som ska förtullas. Från och med den 15 mars 2021 har elektronisk förhandsuppgifter krävts från postkontoret i ursprungslandet för varje försändelse som anländer till landet. Från och med den 1 juli 2021 man måste förtulla och betala mervärdesskatt på alla webbköp och tidningar som kommer från ett land utanför EU. Dessa påverkade också förfrågningarna om brev. Även coronans inverkan på utrikes posttrafik syntes i förfrågningarna.

Sammanlagt behandlades 3 921 förfrågningar som gällde rekommenderade brev, dvs. 0,2926 procent av den totala mängden försändelser. Antalet återfunna försändelser var enligt statistiken 2 371, och 319 försändelser konstaterades vara försvunna. Antalet olösta fall uppgick till 1 231.

Största delen av förfrågningarna om rekommenderade brev gällde främst utrikes försändelser. Antalet förfrågningar påverkades av ändringarna i EU-lagstiftningen om inkommande försändelser som ska förtullas.

Mängden skadade brev utgjorde 0,0127 procent av den totala volymen. I denna mängd ingår även försändelser som var skadade redan innan de kom till Postis sorteringsprocess. Mottagaren informerades om skadan med ett följebrev.

I uppgifterna om paket ingår endast försändelser som hör till postlagens tillämpningsområde

Under året behandlades 1 401 förfrågningar om postpaket (0,6419 % av den totala mängden försändelser). Totalt 93 postpaket bekräftades vara försvunna. Antalet återfunna postpaket var 1 168 och antalet olösta fall 140.

Returneringar av felutdelade försändelser till Posti som delats ut av andra distributionsföretag

I Finland finns 16 distributionsföretag utöver Posti som delar ut brevpost. År 2021 returnerades cirka 190 000 felaktigt utdelade försändelser till Posti som hade delats ut av andra distributionsföretag.

Enligt postlagen måste varje postföretag ordna en tjänst för returnering av försändelser som delats ut felaktigt.

Postlagen förutsätter även att ett postföretag ska förse dess försändelser med de märkningar som behövs för att identifiera och särskilja dem från motsvarande försändelser från andra postföretag. Breven är därför alltid försedda med en beteckning som visar vilket företag som ansvarar för utdelningen. Postis beteckningar är Posti Ab, ECONOMY, PRIORITY, POSTI GREEN.

Mottagaren borde returnera de felutdelade försändelserna direkt till det distributionsföretag som ansvarade för utdelningen och inte till Posti. Det går snabbare att korrigera fel om försändelsen genast returneras till rätt ansvarsinstans.

Traficom upprätthåller ett register över olika distributionsföretag och deras beteckningar.

Förverkligandet av språkliga rättigheter

Uppföljningen av hur de språkliga rättigheterna förverkligas görs genom att följa med kundresponsen och kundtjänstens kvalitet. Ingen förändring har skett i servicen jämfört med året innan.

Posti betjänar sina kunder på finska, svenska och engelska i flera olika kanaler. Kunderna får råd eller kan ge respons med hjälp av Postis webbplats och elektroniska blanketter, Postis Facebook-sidor och chatt samt personlig service på postkontoren. Respons kan även ges i form av ett fritt formulerat brev.

Postis serviceställen – antal och placering

Vid slutet av 2021 hade Posti cirka 3 300 serviceställen i hela landet, varav cirka 2 300 var automater och cirka 1 000 serviceställen med personlig betjäning.

Det viktigaste med tanke på användaren av posttjänsterna är att nätverket av serviceställen utgör en fungerande helhet. Posttjänster fås förutom i Postis egna butiker även i de postkontor som verkar i samband med flera serviceföretag. Paket kan avhämtas från postkontor och paketautomater. Posti erbjuder även hemleverans.

Dessutom finns det 4 295 brevlådor för avgående brevpost runt om i Finland.

Varje vardag passerar miljontals försändelser via Posti. Postmängderna varierar mycket under olika veckodagar, under olika tider av månaden och under olika årstider. Avsändarkundernas behov bestämmer takten för postarbetet. Runt om i Finland ansvarar cirka 13 000 yrkeskunniga personer inom postbranschen för transport, sortering och utdelning av försändelser.