Visa alla utgåvor

Posten: Postvolymerna fortsätter att minska – priset på frimärken justeras för att täcka utdelningskostnaderna

Priserna för Postens kontanta brevtjänster ändras 31.3.2022. De kontanta brevtjänsterna omfattar bland annat samhällsomfattande inrikes och utrikes brev som är försedda med frimärke.

Den finländska konsumenten använder i medeltal mindre än 20 euro per år för sändning av brev. De ändrade priserna innebär därför en ökning på mindre än 2 euro per år.

Ett hushåll får för närvarande frankerade försändelser i genomsnitt endast var tredje vecka

Återhämtningen efter coronapandemin har påskyndat inflationen. Särskilt inom logistiksektorn har stigande energipriser en betydande och direkt inverkan på Postens kostnader. Vi har genomfört ett antal ändringar i vår egen verksamhet för att motverka kostnadstrycket.

Under 2000-talet har nästan 70 procent av brevmängden försvunnit på grund av den elektroniska kommunikationen. De adresserade breven minskade med 8 procent under år 2021. Antalet brev som skickades av konsumenter minskade ännu mer, med drygt 10 procent. Den vikande trenden inom papperspost kommer inte att stanna av. Utifrån den nuvarande sjunkande trenden beräknas mängden brev minska med upp till hälften av dagens nivå under de förestående åren.

Postens verksamhet finansieras av intäkter från de tjänster som kunderna betalar för, och bolaget får inget statligt stöd för sin verksamhet.

Prishöjningen säkerställer samhällsomfattande tjänster i hela Finland

"Den uppskattning ett äkta brev och kort tillmäts kommer att fortsätta att öka och vi tror att det kommer att finnas en efterfrågan på dem under lång tid framöver. Vi måste emellertid höja priserna så att portot täcker kostnaderna i takt med att distributionsvolymerna minskar", säger Tuija Åkerman, ansvarig för Postens hantering av konsumentbrev.

Hanteringen och sorteringen av frankerade brev omfattar ett flertal manuella arbetsmoment från insamling till sortering och utdelning. Vi besöker omkring tre miljoner hushåll och företag under vardagarna. Genom att prissätta portot så att det täcker kostnaderna för utdelningsnätet kan Posten säkerställa samhällsomfattande tjänster i hela Finland.

Inrikes brev indelas i fyra viktklasser enligt gramvikt. Priset för inrikes kort och brev på högst 50 gram är 1,95 euro från och med 31.3.2022 (+0,10 euro).

Priset för utrikes kort och brev på högst 20 gram är 2,05 euro i Priority-klass (+ +0,10 euro).

Priset för julhälsningar stiger till 1,40 euro (+ 0,10 euro).

Priserna för alla inrikes viktklasser motsvarar multiplar av priset för ett fixvärdemärke. För det lättaste brevet eller postkortet (1–50 g) räcker det med ett fixvärdemärke, för nästa viktklass (51–250 g) räcker det med två fixvärdemärken och för den tredje viktklassen (251–1 000 g) behövs 4 fixvärdemärken. De tyngsta breven på upp till 2 kilogram kräver sex fixvärdemärken.

Alla inrikes och utrikes fixvärdemärken som köpts före prisökningen duger som sådana, utan extra frimärken, även efter ändringen. Även gamla 1:a och 2:a klass fixvärdemärken kan fortfarande användas för eftersändning. Deras värde motsvarar ett inrikes fixvärdemärke, vars värde från och med 31.3.2022 är 1,95 euro.

Inga faktiska ändringar görs på produkterna och tjänsterna, men leveransvillkoren uppdateras något. Leveransvillkoren finns på Postens webbplats www.posti.fi/villkor

De nya priserna på alla brevtjänster finns på Postens webbplats i prislistan www.posti.fi/priser

Ändringarna gäller inte priser för avtalskunder.

Frimärken kan köpas på cirka 3 000 försäljningsställen eller i Postens webbutik: www.posti.fi/ostoksille