Visa alla utgåvor

Posti har rapporterat till Traficom om posttjänstens förverkligande

Det är transport- och kommunikationsverket Traficoms uppgift att övervaka att postlagen (415/2011) samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den efterföljs. Enligt bestämmelserna för kontroll av posttjänsternas kvalitet ska varje postföretag årligen publicera uppgifter om de postlagsenliga tjänsternas kvalitet. Posti har rapporterat till Traficom om 2020 års händelser.

För brevförsändelsernas del hör endast brev och postkort som har betalats med frimärke till de samhällsomfattande tjänsterna. Deras andel av alla försändelser som går via Posti är cirka 3,4 procent. Dagstidningar eller tidskrifter, oadresserade direktmarknadsföringsförsändelser och merparten av alla paket omfattas inte av postlagen.

Uppfyllandeav utdelningsskyldigheten

I svårtillgängliga områden gjordes undantag från utdelningsfrekvensen på fem dagar för 166 (160–200 år 2019) hushåll (högsta tillåtna antalet 1 000). Antalet varierar under olika årstider bl.a. enligt tidtabellerna för skärgårdens förbindelsebåtar. På grund av personliga specialbehov hade i genomsnitt 27 435 (26 741 år 2019) hushåll (personer över 75 år och personer med nedsatt rörlighet) rätt till specialutdelning.

Normer för leveranshastigheten för brev som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna

Kravet på leveranshastighet som övervakas av Transport- och kommunikationsverket gäller brev som betalats med frimärke (eller motsvarande portobeteckning) som i regel sänds av konsumenter.

Enligt postlagens kvalitetsstandard ska minst 50 procent av alla inrikes brev vara framme på den fjärde vardagen efter postningsdagen (P+4) och 97 procent senast på den femte vardagen efter postningsdagen (P+5). Utrikespost inom Europeiska unionen ska delas ut så att minst 50 procent av försändelserna är framme på den tredje dagen och 97 procent på den femte dagen efter postningsdagen.

Av alla inrikes brev var 97,6 procent framme på den fjärde dagen och 99,1 procent på den femte dagen.

Postgången för brev från avsändare till adressat som betalas kontant är förknippad med fler hanteringsmoment än de stora brevpartier som sänds av företag. Brev som sänds ett i taget läggs i allmänhet i brevlådor varifrån de hämtas till sorteringscentraler. Där går de frankerade breven igenom en egen utrednings- och sorteringsfas.

Försändelseförfrågningar och deras utredning

Sammanlagt behandlades 738 förfrågningar (1 353 år 2019) som gällde vanliga brev, dvs. 0,00016 procent av den totala mängden försändelser. Postgången för vanliga brev kan inte bekräftas på ett tillförlitligt sätt i efterhand eftersom försändelserna inte omfattas av försändelseuppföljningen. För förfrågningar angående vanliga brev går det inte heller att ange en enskild försändelse, utan siffran kan innehålla flera förfrågningar som gäller samma försändelse. Av alla försändelser konstaterades 32 (63) vara försvunna. Antalet återfunna försändelser uppgick till 113 (315) och antalet olösta fall var 593 (975).

Sammanlagt behandlades 1703 förfrågningar (2 410 år 2019) som gällde rekommenderade brev, dvs. 0,082 procent av den totala mängden försändelser. Antalet återfunna försändelser var enligt statistiken 722 (1 485), och 79 (28) försändelser konstaterades vara försvunna. Antalet olösta fall uppgick till 902 (897).

Största delen av förfrågningarna om rekommenderade brev gällde främst distanshandelsförsändelser från Kina.

Mängden skadade brev utgjorde 0,0138 procent (0,0086 procent år 2019) av den totala volymen. I denna mängd ingår även försändelser som var skadade redan innan de kom till Postis sorteringsprocess. Mottagaren informerades om skadan med ett följebrev.

I uppgifterna om paket ingår endast försändelser som hör till postlagens tillämpningsområde

Under året behandlades 6 075 (1 065 år 2019) förfrågningar om postpaket (3,18 % av den totala mängden försändelser). Bristen på kapacitet och ändringarna inom de internationella transportförbindelserna orsakade av coronapandemin (bland annat flygrutter och tidtabeller samt avsaknaden av fortsatta förbindelser) har ökat antalet förfrågningar. På grund av de orsaker som pandemin har orsakat har paketen inte kunnat levereras vidare som normalt. Totalt 137 (69 år 2019) postpaket bekräftades vara försvunna. Antalet återfunna postpaket var 5 328 (962) och antalet olösta fall 610 (34).

Returneringar av felutdelade försändelser till Posti som delats ut av andra distributionsföretag

I Finland finns 16 distributionsföretag utöver Posti som delar ut brevpost. År 2020 returnerades cirka 240 000 (113 000 år 2019) felaktigt utdelade försändelser till Posti som hade delats ut av andra distributionsföretag.

Enligt postlagen måste varje postföretag ordna en tjänst för returnering av försändelser som delats ut felaktigt.

Postlagen förutsätter även att ett postföretag ska förse dess försändelser med de märkningar som behövs för att identifiera och särskilja dem från motsvarande försändelser från andra postföretag. Breven är därför alltid försedda med en beteckning som visar vilket företag som ansvarar för utdelningen. Postis beteckningar är Posti Ab, ECONOMY, PRIORITY, POSTI GREEN.

Mottagaren borde ha returnerat de felutdelade försändelserna direkt till det distributionsföretag som ansvarade för utdelningen och inte till Posti. Det går snabbare att korrigera fel om försändelsen genast returneras till rätt ansvarsinstans.

Traficom upprätthåller ett register över olika distributionsföretag och deras beteckningar.

Förverkligandet av språkliga rättigheter

Uppföljningen av hur de språkliga rättigheterna förverkligas görs genom att följa med kundresponsen och kundtjänstens kvalitet. Ingen förändring har skett i servicen jämfört med året innan.

Posti betjänar sina kunder på finska, svenska och engelska i flera olika kanaler. Kunderna får råd eller kan ge respons med hjälp av Postis webbplats och elektroniska blanketter, Postis Facebook-sidor och chatt, e-post till kundtjänsten samt personlig service på postkontoren. Respons kan även ges i form av ett fritt formulerat brev.

Postis serviceställen – antal och placering

Vid slutet av 2020 hade Posti cirka 2 900 serviceställen i hela landet. Det viktigaste med tanke på användaren av posttjänsterna är att nätverket av serviceställen utgör en fungerande helhet. Posttjänster fås förutom i Postis egna butiker även i de postkontor som verkar i samband med flera serviceföretag. Paket kan avhämtas från postkontor och paketautomater. Posti erbjuder även hemleverans och automater som bland annat placeras i bostadsfastigheter och till vilka det går att beställa till exempel paketförsändelser och andra nätbutiksinköp samt skicka färdigt betalda paket, brev och kort. Dessutom finns det 4 437 brevlådor för avgående brevpost runt om i Finland.

Traficom har 12.3.2021 publicerat pressmeddelandet Finländarnas nöjdhet med posttjänsterna är fortfarande på god nivå, enligt vilket finländska konsumenter fortfarande var mycket nöjda med posttjänsterna år 2020. Det har inte skett några större förändringar i nöjdheten jämfört med tidigare år.

Varje vardag passerar miljontals försändelser via Posti, men postmängderna varierar mycket under olika veckodagar, under olika tider av månaden och under olika årstider. Årligen går drygt 2 miljarder meddelanden och försändelser via Posti. Avsändarkundernas behov bestämmer takten för postarbetet. Runt om i Finland ansvarar cirka 13 000 yrkeskunniga personer inom postbranschen för transport, sortering och utdelning av försändelser.