Skip to main content
Publication Services
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Publication Services 1.1.2020

Kostnadsstrukturen är olika för olika tjänster och syns som prisökningar av olika storlek. Prisökningarna är genomsnittliga, kundspecifika ändringar kan avvika från de listpriser som uppges.

Tidskrifter , ändringar i priser

- Tidskrift Pro +2 % - Tidning +4 % - Bunt +2 % - Extra hantering av tidning +2 % - Serviceavgift för lagringsarbete +11 % - Economy brevbilaga +6 % - Tilläggstjänsten Manuell sortering +2 snt - Tilläggstjänster fr.o.m. 1.3.2020: se prislista Prislista 1.1.2020

Prissättningsdagen ändras: Tidskrift Pro, Tindning och Bunt I fortsättningen bygger prissättningen av tjänsterna på postinlämningsdagen.

Ändringar av tjänster, Tidskrift Pro

- För försändelser som är lämpliga för maskinell sortering - Prislistan får strukturella ändringar; antalet vikt- och partistorleksklasser minskar och de jämnas ut - Utdelningshastighet 02, försändelserna delas i regel ut den andra vardagen efter postinlämningen (inte på tisdagar). - Partistorlek minst 15 000 st. - Inga begränsningar på antalet utgivningsgånger. Höjt pris för 1–3 utgivningsgånger. - Förutsätter att man använder Sorteringstjänsten och anger förhandsuppgifter på årsnivå. - Försändelser med 4-placeringskod eller 2D-kod som fås från Postis Sorteringstjänst. - Exakta mått och tekniska bestämmelser i bruksanvisningen i Guiden för maskinellt sorterbara försändelser 2020. - Nya tilläggstjänster fr.o.m.1.3.2020: Fel förhandsuppgifter och Kodfel. Ytterligare information i prislistan. Uppdatering 26.2.2020: Införandet av Fel förhandsuppgifter-tillägstjänsten uppskjutas, den nya tiden är 1.6.2020. Vi informerar mer om tjänsten under våren.

Ny tjänst 1.1.2020 – Economy Tidning

- Lämpar sig för alla på förhand beställda tidningar av tidskriftsfer och dagstidningar. - Maskinellt sorterade försändelser ska ha en 4-placeringskod eller 2D-kod som fås från Postis Sorteringstjänst. Guide för maskinellt sorterbara försändelser 202 - Utdelningshastighet 03, försändelserna delas i regel ut den tredje vardagen efter postinlämningen, eventuellt redan under den andra vardagen (inte på tisdagar). - Inga begränsningar vad gäller partistorlek eller utgivningsgånger. - Höjt pris för 1–3 utgivningsgånger. - Förutsätter förhandsuppgifter på årsnivå. - Avgift för en manuellt sorterad tidning från och med 1.1.2020 är 5c/st. utöver utdelningspriset. (Tilläggstjänsten Manuell sortering) - Nya tilläggstjänster fr.o.m.1.3.2020: Fel förhandsuppgifter, Kodfel och Vikning. Ytterligare information i prislistan. Uppdatering 26.2.2020: Införandet av Fel förhandsuppgifter-tillägstjänsten uppskjutas, den nya tiden är 1.6.2020. Vi informerar mer om tjänsten under våren.

Dagstidningar , ändringar i priser

- Dagsutdelning av tidning+5 % - Distansutdelning av tidning +5 % - Dagsutdelning bunt +2 % (= 5,92 € st. + 0,570 € kg, kilopriset sjunker)) - Tilläggsavgift för buntar som ska öppnas +2,2 % (= 0,1252 € st.) - Tilläggsavgift för sen postinlämningstid +2,2 % (= 16,64 € /h/leveransparti och inlämningsplatsspecifikt) Prislista 1.1.2020

Allmänna ändringar av tjänster , Dagstidningar

- Användning av sorteringstjänsten som förutsättning för användning av Dags- och Distansutdelning av tidningar från och med 1.3.2020. --> Införandet av den tillägstjänsten uppskjutas, den nya tiden är 1.5.2020 - Postnummerfördelningen ska uppdateras alltid när partistorleken ändras med minst +/-10 % från den tidigare angivna fördelningen och minst med 3 månaders mellanrum även om partistorleken inte skulle förändras. - Till varje leveransparti ska tilläggas 1 viktstycke inför ankomstkontrollen vid mottagning.

Övriga ändringar, Dagsutdelning av tidning

- Minimi partistorlek höjs till 150 stycken - Lokalrabatter på mindre än 1 % upptecknas inte på avtalet. - Postinlämning till utvalda postterminaler i närområdet och terminaler eller direkt till utdelningens förarbetsplats. Postinlämningsplatserna och -tiderna avtalas via PTP.

Övriga ändringar, Distansutdelning av tidning

- Transportsträckan och postinlämningsstället avgör utdelningshastigheten +1 eller +2 arbetsdagar från utgivningsdagen (enligt lokalt serviceregister) - Inkluderar stamtransport från fastställda Postterminaler och terminaler. Du kan be Posti om en offert på transporten om du vill ha Dagsutdelning av tidning för ett större område. - Postinlämning tillsammans med delen för Dagsutdelning av tidning till utvalda postterminaler i närområdet och terminaler.

Dagstidning-tjänsten (12899) upphör vid slutet av år 2019.

I fortsättningen erbjuds tjänsten Economy Tidning och Tidning, Dags- och Distansutdelning av tidningar och Kunddirekt enligt lämpligheten av tjänstespecifika produktdefinitioner.

Terminaltransport

De primära postinlämningsställena för tidningar och direktreklam är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. Tidskrift Pro, Tidning, Economy tidning, Kunddirekt och Bunt partierna kan fortfarande lämnas till terminalerna med hjälp av den nya tilläggstjänsten Terminaltransport. Den omfattar transport från terminalen till den närmaste postterminalen.

Tidpunkten för inlämningen av partiet till terminalen påverkar servicenivån. - Postinlämning före kl. 17: servicenivå +1 arbetsdag. - Servicenivån för ett förhandsbeställt tidningsparti genomförs när partiet lämnas in före kl. 17 en dag tidigare än vad som anges i Planeringsapplikationen för postning.

Trycksakstransporter

Förhöjningen grundar sig på Statistikcentralens kostnadsindex inom lastbilstrafik 10/2018–10/2019 (utan bränslefaktor). Tjänster: - 7390 Beställd transport, grundutdelning +1,8% - 10013 Utdelningstransport tidning +1,8% - 19370 Utdelningstransport tidning, fast pris - 10014 Beställd transport Avtalsutdelning + 1,8% - 19371 Beställd transport Avtalsutdelning, fast pris - 17762 Transport av lösnummer +1,8% - 1042 Flygtransport +2,2%