Skip to main content
Med avtal

Utrikes Economy-brev

Högst 250 x 353 x 30 mm

Economy-brev är det förmånligaste postningssättet och lämpar sig då när ditt meddelande inte är brådskande. Retur till avsändaren ingår i priset om adressaten inte anträffas.

  • Förmånligt och pålitligt
  • Lämpar sig för personlig och effektiv kommunikation
Adressländer

Landspecifika uppgifter, begränsningar och leveranstider återfinns på de landspecifika sidorna.

Maximivikt

2 kg

Maximimått

250 mm x 353 mm x 30 mm.

Minimimått

90 x 140 mm

Prissättning och betalningssätt

Prissättning
Prissättningen grundar sig på antalet försändelser och vikt. Priset påverkas också av avgiftszon. I Prissättningstjänsten debiteras förutom porton också en serviceavgift enligt prislistor. Om något av brevets mått (bredd, längd eller tjocklek) överskrider storleken 250 mm x 353 mm x 30 mm, hanteras och faktureras försändelsen som ett paket.

Betalningssätt

  • Fakturering enligt försändelseförteckning (Port Payé Finlande/PP)
  • Frankeringsmaskin
  • Prissättningstjänst
Märkning och koder

Port Payé/PP (fakturering enligt försändelseförteckning)
Försändelse- och portobeteckningen är "Port Payé Finlande" och befordringssnabbheten anges med Economy- samt Posti-beteckningen. Till koden ansluts kundnumret (sex tecken). Kunden ansvarar för tryck och utskrift av försändelse- och portobeteckning. Läs mer.

Frankeringsmaskin
Frankeringsmaskin antecknas Economy-beteckningen eller fästs en blå Economy-etikett på den övre delen av adressidan. På internationella försändelser ska alltid fästas en beteckning som anger hastighet, Priority eller Economy.

Utrikes brevförsändelser utan Economy-beteckning hanteras alltid som Priority-försändelser.

Mottagning

Delas ut till adressaterna i grundutdelningen.

Förvaring

Om försändelsen inte kan levereras till mottagaren, lämnas en ankomstavi. Förvaringstiden för försändelsen på ett serviceställe, Poste Restante eller i en postbox varierar i olika länder mellan två veckor till två månader. Obeställbara försändelser återsänds till avsändaren.

Innehållsbegränsningar

Economy-brev lämpar sig inte för sändning av värdeföremål eller pengar. Övriga innehållsbegränsningar för försändelserna enligt Postis allmänna avtals- och produktvillkor.

Port Payé/PP

Uppgifter om försändelsen och/eller försändelsepartiet anges i försändelseförteckningen. En kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen fogas till försändelsen och/eller försändelsepartiet.

De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg, postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till en terminal adderas en (1) arbetsdag till transporttiden. Om du använder avhämtnings- och utdelningsservice, se till att försändelserna kommer fram till postinlämningsstället före den sista postinlämningstiden. Partier på under 100 exemplar kan lämnas till Postis serviceställe eller ett företagsserviceställe. Information om serviceställen och postinlämningstider finns här. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Prissättningstjänst

Foga arbetsbeställningen till försändelsen och/eller försändelsepartiet enligt Postis postningsanvisning. Läs mer om prissättningstjänst

Försändelserna kan lämnas in på Postis serviceställe eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Frankeringsmaskin

Du kan lämna Economy-brev som stämplats med frankeringsmaskin i en brevlåda, Postis serviceställe eller postterminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Om du lämnar försändelserna i en brevlåda efter den sista tömningen, stämpla dem med stämpeln för följande dag eller med en tilläggsstämpel värd noll euro.

Tulldeklaration

Du kan lämna Economy-brev som stämplats med frankeringsmaskin i brevlådor. Läs mer om postnings- och betalningssätt.

För brev som sänds till EU-länder och som innehåller varor behövs ingen separat tullförteckning. Den lilla tulldeklarationen med streckkod (CN 22) fästs på försändelser som adresserats till länder utanför EU samt till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde och som innehåller varor. Om försändelsens värde överstiger 300 euro bifogas ett behövligt antal stora tulldeklarationer (CN 23) på ett språk som förstås i adresslandet.