Skip to main content
Med avtal

Assurerad försändelse

Högst 1 000 x 600 x 600 mm

I tjänsten för assurerade försändelser ingår en bekräftelse på att försändelsen har postats och lämnats ut till adressaten, leverans med en särskild säkerhetsbehandling, försändelseuppföljning samt utlämning på Postis serviceställe.

  • Lämpar sig för sändning av pengar, värdepapper och värdeföremål
  • Försändelsen lämnas ut mot kvittering till adressaten eller till en person som adressaten befullmäktigat
  • Mer omfattande ersättningsskydd än vid andra värdeförsändelser
Transporttid

Levereras till ett postkontor som bestäms utifrån adressatens adress. Försändelsen kan i regel hämtas ut den andra eller senast den tredje vardagen efter postinlämningsdagen.

Maximivikt

2 kg

Maximimått

1 000 x 600 x 600 mm

Minimimått

90 x 140 mm

Sändning

Lämnas in på posten eller postterminal. Alternativt kan den avgiftsbelagda hämtningstjänsten användas. Läs mer on sändning.

Den elektroniska ankomstavin är tillgänglig om kunden använder Posti SmartShip eller EDI-meddelandet.

Märkning och koder

På värdeförsändelser fästs ett adresskort för den valda tjänsten med en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen (försändelsekod). Adresskortet kan skrivas ut med Posti SmartShip eller kundens eget utskriftsprogram.

På en Assurerad försändelse med ömtåligt innehåll fästs Postis egen "Ömtåligt"-etikett sim finns i Postis serviceställer. Anteckningar som finns på fabriksförpackningarna är inte tillräckliga.

På Expressbrev fästs en självhäftande Exprès-streckkodsetikett. På Expressbrev som delas ut på lördag skall man dessutom fästa en dekal som anger lördagsutdelning.

Försändelseuppföljning

Med försändelsekoden kan man följa upp försändelsen i försändelseuppföljningen.

Mottagning av värdeförsändelser

Mottagaren får antingen en elektronisk ankomstavi eller en ankomstavi i pappersformat när försändelsen kan hämtas ut.

Försändelsen lämnas ut mot kvittering till adressaten eller till en person som adressaten befullmäktigat. Om kvitteringsrätten har begränsats med en tilläggstjänst, lämnas försändelsen endast ut till adressaten. Värdeförsändelser som är adresserade till företag eller samfund kan endast tas emot av en person som har firmateckningsrätt eller fullmakt.

Prissättning
Betalningssätt
Leveransvillkor
Förvaring

Försändelser som inte har kunnat lämnas ut till adressaten förvaras på servicestället i 14 dygn. Av ankomstavin framgår inom vilken tid försändelsen ska hämtas ut på servicestället. Endast en ankomstavi skickas. Eftersändning från ett serviceställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika serviceställena.

Postförskott för brev

Med postförskott tryggar du att betalningen för din försändelse blir insatt på ditt konto innan försändelsen överlämnas till adressaten.

Posti ansvarar för att det postförskottsbelopp som du har meddelat inbetalas på angivet konto på en bank med verksamhet i Finland inom 2-4 vardagar från betalningsdagen. Postförskottets maximibelopp är 2000 euro.

Vid betalningar med bankreferens förmedlas referensnumret till betalningsmottagaren, vid betalningar utan referens förmedlas betalarens namn. I postförskottsförsändelser används ett IBAN-kontonummer och en BIC-kod som identifierar banken enligt SEPA-bestämmelserna. Om det finns fel i konto- eller referensuppgifterna ansvarar vi inte för dröjsmål eller skador.

Postförskottsförsändelser har ett eget adresskort. Du kan använda en elektronisk ankomstavi för postförskottsbrev.

Brev med postförskott kan beställas endast via Posti SmartShip-beställningskanalen eller genom ett annat EDI-gränssnitt.

Personlig utlämning av en värdeförsändelse

Du kan begränsa kvitteringsrätten så att brevet endast lämnas ut till adressaten personligen.

Med tilläggstjänsten kan överlämningen av en försändelse begränsas till den fysiska person som angetts som adressat. En försändelse som adresserats till ett företag eller samfund kan inte begränsas med tilläggstjänsten.

Elektronisk ankomstavi för brev och Uthämtningspåminnelse

Med hjälp av en elektronisk ankomstavi erbjuder du din kund bättre service, får snabbare leverans av försändelser och minskar antalet outhämtade försändelser.

Som avtalskund har du avgiftsfri tillgång till elektronisk ankomstavi. Du har tillgång till elektronisk ankomstavi för inrikes rekommenderade brev, postförskottsbrev, brev med mottagningsbevis samt för assurerade försändelser. Du skickar ut en elektronisk förhandsuppgift i form av ett EDI-meddelande för försändelser som lämnats in för transport. Din kund får en ankomstavi utifrån EDI-meddelandet.

Elektronisk ankomstavi skickas i första hand via sms och e-post. Om adressaten inte nås via sms skickas ankomstavin per brev eller som ett elektroniskt brev till OmaPosti. Du har också tillgång till en avgiftsbelagd Uthämtningspåminnelse. Den förutsätter användning av elektronisk ankomstavi.

Om du använder beställningskanalen Posti SmartShip kan du börja använda den elektroniska ankomstavin genom att markera den under rubriken Tilläggstjänster. Kontakta Postis kundtjänst eller din kontaktperson för att få tillgång till EDI-meddelanden.