Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Oadresserad utdelning når hela Finland

Genom oadresserad utdelning kan du förmånligt skicka reklam till stora mottagargrupper, antingen i hela Finland eller i önskade områden.

För vem lämpar sig tjänsten?

Oadresserad direktmarknadsföring är rätt val om du vill nå hushållen och företagen i hela Finland eller i vissa områden. Hemdirekt lämpar sig för reklam, kuponger, varuprov och gratistidningar.

Fördelar

Genom oadresserad direktmarknadsföring når du förmånligt alla finländare eller de finska och svenska hushållen och företagen i ett visst område.

Med hjälp av tjänsten för oadresserad utdelning, Hemdirekt, når du enkelt och förmånligt såväl hushållen som företagen. Hemdirekt är ett bra val om du vet att dina kunder bor i ett visst område. Oadresserad direktreklam är ett alternativ och ett komplement till t.ex. tidningsreklam.

Ditt meddelande får ett utmärkt uppmärksamhetsvärde när det delas ut tillsammans med Postinen och den övriga dagsposten i över två miljoner postlådor. Oadresserad direktmarknadsföring lämpar sig för reklam, kuponger, varuprov och gratistidningar.

 • Oadresserad direktreklam når cirka upp till 3,5 miljoner konsumenter.

Grundläggande information om Hemdirekt

Tjänsten finns i två versioner: Hemdirekt och Hemdirekt, Premium. Utdelningsområdet för Hemdirekt är Finland, med undantag för Åland.

Sändning

 • Hemdirekt: Försändelserna lastas i lastbärare enligt produktionsinriktning och lämnas in till en postterminal på tisdagar eller torsdagar före kl. 17.

 • Hemdirekt, Premium: Försändelserna ska lämnas in till Postis nät två vardagar före den avsedda utdelningsdagen (tisdag)

  • senast kl. 17.00 till postterminaler (Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg)

  • senast kl. 12.00 till terminaler (Jyväskylä, Lundo, Seinäjoki, Rovaniemi)

  • innan senaste meddelade inlämningstid till butiker/försäljningsställen

 • Försändelser i Hemdirekt Premium 01-processen lämnas in senast kl. 17.00 dagen före den avsedda utdelningsdagen

Läs instruktionerna Skriv ut buntlapp Postningsanvisning

Mottagning

 • Försändelserna delas ut i Postis grundutdelning enligt vald tjänst.

 • Hemdirekt delas inte ut till hushåll med reklamförbud. För medborgarinformation finns Offentligt meddelande, som delas ut också till adresser med reklamförbud.

 • Försändelserna delas alltid ut i hela postnummerområdet.

Utdelningsdagar

 • Hemdirekt: Försändelserna delas ut på måndagar och onsdagar till tillåtna hushåll.

 • Hemdirekt, Premium: Försändelserna delas ut på torsdagar i det valda utdelningsområdet.

Annat att beakta

 • Täckutdelning är oadresserad utdelning. Försändelserna delas ut samtidigt till de hushåll som inte får en adresserad försändelse. Utdelningen sker alltid samtidigt med adresserade försändelser. Trippeltäckutdelning gäller de hushåll som inte får tidningar eller adresserad direktreklam.

 • Antalet hushåll kan variera beroende på flyttningar, postlådor med reklamförbud och byggande.

Produktvillkor (pdf)

Hemdirekt delas alltid ut i hela postnummerområdet. Utdelningen gäller tillåtna hushåll.

Hemdirekt, Premium delas alltid ut i hela postnummerområdet. Utdelningsalternativen är:

 • Tillåtna hushåll (delas inte ut till adresser med reklamförbud)

 • Full utdelning (tillåtna privathushåll och företag)

 • Offentligt meddelande (delas ut till alla utdelningsställen, hushåll och företag)

Utdelningen av Hemdirekt kan även riktas inuti ett postnummerområde enligt följande kriterier:

 • Finskspråkiga

 • Svenskspråkiga (inkl. tvåspråkiga)

 • Småhus (inkl. egnahems-, par-, rad- och kedjehus samt bondgårdar)

 • Täckutdelning (Hemdirekt, Premium delas ut till de hushåll till vilka en adresserad försändelse inte delas ut)

Utdelningen av Hemdirekt kan även riktas till vissa postnummer genom att utnyttja klassificeringen enligt bostadsområde.

Försändelserna delas inte ut till postlådor med reklamförbud.

Hemdirekt:

 • maximivikt 200 g, minimivikt 5 g (pappersvikt för A4 minst 80 g/m2 eller minst 42 g/m2 om antalet sidor är minst 16)

 • maximimått: bredd 230 mm, längd 353 mm, tjocklek 5 mm; minimimått: 90 x 135 mm.

Hemdirekt, Premium:

 • maximivikt 300 g, ingen minimivikt

 • maximimått 250 x 353 x 30 mm, minimimått 90 x 135 mm.

Postning av försändelser som överskrider maximivikten ska alltid avtalas separat med Postis försäljningsavdelning.

Försändelserna ska rymmas som sådana eller vikta i Postis blå transportlådor och i brevinkastet. När Posti genomför vikning debiteras en tilläggsavgift. Hemdirekt-försändelserna ska alltid vikas i förväg.

Som portobeteckning används koden K eller texten K – Posti Ab. Beteckningarna trycks på buntlapparna på en synlig plats. Färgen kan väljas fritt bara den kan ses tydligt. När det är fråga om ett offentligt meddelande ska man utöver portobeteckningen även trycka texten ”Offentligt meddelande” på försändelserna.

Portobeteckningar

Prissättningsmodellen grundar sig på:

 • försändelsens vikt

 • utdelningsområde (A-, B- och C-område)

 • partistorlek

 • beställningens tidpunkt (förhandsbeställning).

Postnumren är indelade i tre områden (område A, område B och område C) enligt deras särdrag, såsom folktäthet och kostnadsnivå. A-områden är typiskt tätt bosatta områden, såsom stadscentrum, medan C-områden i regel är glesbygdsområden.

Du hittar även priserna i beställningskanalerna.

I priset för Hemdirekt ingår koldioxidneutralisering av de utsläpp som utdelningen orsakar samt leveransprocessen från postinlämningsstället till mottagaren. I priset ingår inte till exempel transport från tryckeriet till postinlämningsstället, förbehandling av post (till exempel buntning och lastning i lastbärare), analyser av influensområdet eller kampanjundersökningar.

Betalningssättet är avtalsfakturering. Leveranspartiet beställs via Kontakti eller PTP (Planeringsapplikation för postning). Fakturering sker en gång i veckan om inte annat avtalats mellan kunden och Posti.

Beställning görs antingen via PTP (Planeringsapplikation för postning) eller Kontakti. Förutom prisuppgiften får du en bekräftelse i realtid om huruvida utdelningstiden håller samt alltid korrekta postningsanvisningar.

 1. Planeringsapplikation för postning Lämpar sig särskilt för regelbunden och upprepad postning. Beställ användarnamn för PTP

 2. Nättjänsten Kontakti Lämpar sig särskilt för kampanjpostning eller små postningar. Skapa användarnamn för Kontakti

En utförd beställning är bindande och en avgift tas ut vid avbeställning enligt tidpunkten för avbeställningen. Om det är högst två veckor kvar till utdelningsdagen faktureras 30 procent av utdelningspriset för Premium-utdelningar. För Hemdirekt-utdelningar faktureras fullt utdelningspris.

Även ändringar av utdelningsdag och utdelningstjänst är avgiftsbelagda, och för dessa faktureras som ovan. Vid förändringar ska man avbeställa tjänsten och göra en ny beställning. För annullerade beställningar faktureras såsom ovan och för den nya beställningen faktureras enligt priset som syns i sammanfattningen.

Om måtten eller vikten för försändelser som angetts i beställningen ändras, faktureras för försändelserna enligt de faktiska måtten och vikten. Även ändringar i partistorlek påverkar priset.

Avgifter för ändringar och avbeställningar (pdf)

Tilläggstjänster

Hemdirekt

 • inga tilläggstjänster

Hemdirekt, Premium:

 • Vikning

 • 01-snabbhet

 • Riktad utdelning

Förvaring

 • Posti förstör exemplar som blivit över efter utdelningen, om inte annat avtalas.

Innehållsbegränsningar

 • Hemdirekt-försändelser kan inte innehålla lösa bilagor. Farliga ämnen, ömtåliga föremål, föremål som bryts eller flytande ämnen får inte skickas som Hemdirekt. Posti transporterar inte föremål eller produkter som är lagstridiga eller ger upphov till uppenbar fara.

 • Posti svarar endast för postförsändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt om de skickas som en assurerad försändelse.

Varför följer vi upp oadresserad direktreklam?

Intresse för reklam och reklamförbud (2015), intresse för oadresserad tryckt direktreklam n=1 408