Skip to main content

Genom adresserad utdelning når du de personer du vill

Med hjälp av adresserad utdelning kan du tilltala kunder personligt och få bästa möjliga uppmärksamhetsvärde.

För vem lämpar sig tjänsten?

Adresserad utdelning är ett bra val om du vill rikta ditt budskap till en viss målgrupp, så noggrant som möjligt.

Fördelar

Med hjälp av adresserad utdelning når du dina befintliga och potentiella kunder effektivt och får bästa möjliga uppmärksamhetsvärde för ditt budskap. Vi hjälper ditt företag att hitta lämpliga målgrupper genom profilering och poängsättning.

Kunddirekt, dvs. adresserad utdelning med namn och adress, möjliggör marknadskommunikation till rätt personer. Du når dina befintliga och potentiella kunder effektivt, kan tilltala dem personligt och får bästa möjliga uppmärksamhetsvärde för ditt budskap.

Kunddirekt kan riktas noggrant till vissa typer av konsumenter eller företag. Vi har tillgång till omfattande datakällor, såsom befolkningsdatasystemet och fordonstrafikregistret, så du kan välja din målgrupp utifrån ett stort antal uppgifter. Huvudförsändelsen för kampanjen kan kompletteras med en s.k. teaser, dvs. ett meddelande som skickas före eller efter kampanjen.

 • Marknadsföringen kan riktas till konsumenter och företag noggrannare än du tror

Grundläggande information om Kunddirekt

Kunddirekt-försändelser delas ut till mottagarna till den femte dagen efter inlämningsdagen. Ingen utdelning tisdagar. För maskinellt sorterbar Kunddirekt kan man köpa vissdagsutdelning med transporthastigheten 02.

Sändning

 • Inlämning senast kl. 17 under arbetsdagar till en sorteringscentral eller terminal. Inlämningsplatserna för Kunddirekt Vissdagsutdelning fr.o.m. 1 juli 2019 är postcentralerna i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. Alternativt kan Posti hämta försändelserna (avgiftsbelagd hämtningstjänst). Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Mottagning

 • Delas ut via grundutdelningen, postboxutdelningen, en avgiftsbelagd utdelningstjänst eller till poste restante.

Maskinel sortering: 350g Manuell sortering: 2000g

Maskinel sortering, försluten försändelse* Max. 250 x 328 x 10 (mm) Min. 105 x 148 x 0,2 (mm) Styckevikt 5-350 g

Maskinel sortering, öppen försändelse* Max. 250 x 310 x 10 (mm) Min. 148 x 210 x 0,4 (mm) Styckevikt 40- 350 g

*Mer detaljerade storlek och viktgränser kan hittas i Guiden för maskinsorterbara försändelser

Manuell sortering Max. 250 x 353 x 20 (mm)** Min. 90 x 140 x 0,2 (mm) Maximivikt 2 000 g

** Enligt separat överenskommelse tjocklek 30 mm. Till en försändelse som överskrider maximitjockleken (20 mm) fogas en avgiftsbelagd Extra hantering. Från och med 1 juni 2016 är den maximitjockleken för Manuell sortering 30 mm och ingen Extra hantering krävs.

Vid användning av avtalsfakturering som grundar sig på försändelseförteckningen ska Kunddirekt-försändelserna förses med Posti Ab:s portobeteckning.

Läs mer om portobeteckningen

Portot bestäms enligt prislistan om inte annat avtalats. I priset ingår koldioxidneutralisering av utsläpp som orsakas av utdelningen.

Produktegenskaper som påverkar priset är partistorlek, en enskild försändelses vikt, eventuella tilläggstjänster samt hur enkla försändelserna är att hantera. Portot bestäms enligt de produktegenskaper som kunden valt samt eventuella andra tilläggstjänster (t.ex. Informationstjänsten).

Prissättningsstrukturen grundar sig på styckepris enligt partistorlek och viktklass.

Betalningssättet är avtalsfakturering, vilket innebär att leveranspartiet anges i försändelseförteckningen (elektronisk försändelseförteckning eller avgiftsbelagd försändelseförteckning i pappersformat).

Se leverans-, avtals- och produktvillkor

Kunddirekt, som inte har kunnat levereras till mottagaren, hanteras som obeställbar. För en sådan försändelse görs inte en adressklarering som lagen om posttjänster förutsätter för personliga försändelser. Posti förstör den om inte annat avtalats mellan avsändaren och Posti (Informationstjänst).

För sändning av konfidentiella/personliga meddelanden används Priority- eller Economy-brev, för vilka görs en adressklarering.

Maskinellt sorterbar

 • Försändelserna lastas i lådor med adressidorna åt samma håll.

 • Lådorna ska märkas enligt de 19 destinationer som anges i Guiden för sändningssorterade försändelser (t.ex. ”03–14 HELSINGFORS POK”).

 • Lådorna lastas i lastbärare enligt anvisningarna i Guiden för sändningssorterade försändelser, försändelser med transporthastighet 03 (02).

 • Lådorna lastas i rullpallar eller på lastpallar. Om Sorteringstjänsten används kan partiet även lastas på s.k. dollys, dvs. transportunderlag.

Manuellt sorterbar

 • Försändelserna buntas, med undantag för de partier som kommer via Sorteringstjänsten. När det gäller dessa partier kan de buntar som ska öppnas läggas i lådor.

 • Buntbeteckningar enligt Guiden för sändningssorterade försändelser.

 • Buntarna lastas i lastbärare enligt anvisningarna i Guiden för sändningssorterade försändelser, försändelser med transporthastighet 03 (02). Det rekommenderas att buntar som ska öppnas lastas separat.

 • Buntarna lastas i rullpallar, tidningshäckar eller på lastpallar.

Postningsanvisning för Kunddirekt 2019 (pdf)

Guide för planering av maskinellt sorterbar direktreklam 2019 (pdf) Guide för adressering, buntning och lastning i lastbärare av sändningssorterade postförsändelser (pdf)

Extra hantering inneslutas till Kund direkt i nedan angivna fall:

 • när försändelsensmått eller form avviker från de produktegenskaper som definierats för produkten i fråga

 • om produkten inte har förbehandlats enligt Postis anvisningar (Handböckerna för Partisorterade och Maskinsorterade försändelser)

 • Fram till 31.5.2019 Extra hantering läggs också till om tjockleken på en försändelse som sorteras manuellt är över 20 mm

 • Extra hantering läggs till om manuellt sorterbara försändelser postas i lådor eller maskinsorterbara försändelser i buntar.

De Kunddirekt-försändelser som inte har kunnat levereras till mottagaren hanteras som obeställbara. De adressklareras inte eftersom kravet på adressklarering enligt lagen om posttjänster endast gäller personliga försändelser. Posti förstör försändelsen om inte annat avtalats (Informationstjänsten).

För sändning av konfidentiella eller personliga meddelanden används Priority- eller Economy-brev, som omfattas av adressklarering.

Leverans-, avtals- och produktvillkor

Kunddirekt kan kompletteras med Informationstjänsten. Den valda servicenivån avgör hur försändelsernas ska hanteras. Om Kunddirekt har kompletterats med Informationstjänsten, hanteras obeställbara försändelser enligt den valda servicenivån vid adressklareringen