Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Tillförlitliga data som stöd för affärsverksamheten

Högklassiga och tillförlitliga data är en förutsättning för effektiv försäljning och marknadsföring. Vi känner Finland och finländarna och har tillgång till överlägsna datakällor, där vi hittar den information som intresserar just ditt företag.

Våra datakällor omfattar alla finländare, dvs. drygt 5 miljoner personer. Vi använder bland annat befolkningsdatasystemet (BDS), fordonstrafikregistret (Trafi), Postis eget postmottagarregister samt telefonnummerdatabasen som informationskällor för våra data- och marknadsföringstjänster. Posti är en ansvarsfull och pålitlig aktör som tar hand om informationssäkerheten och ser till att behandlingen av data uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning.

  • Vi känner Finland och finländarna

  • Tillförlitlig och högklassig information som samlats in på ett ansvarsfullt sätt

  • Posti är det enda företag i Finland som har tillgång till två officiella persondatabaser

Våra datakällor

Befolkningsdatasystemet (BDS) är ett nationellt, elektroniskt register som innehåller de grundläggande uppgifterna om finländarna och de övriga personer som är bosatta i Finland. I det mest använda basregistret i Finland ingår dessutom uppgifter om byggnader, byggprojekt, lägenheter och fastigheter.

I befolkningsdatasystemets rika och omfattande datalager hittar vi information som hjälper våra kunder att skapa kundförståelse, att rikta marknadskommunikationen och att uppdatera sitt kundregister.

Befolkningsdatasystemet administreras av Befolkningsregistercentralen och magistraterna samt vissa kommuner. Registreringen av information grundar sig på medborgarnas och myndigheternas lagstadgade anmälningar. Användningen av uppgifterna i BDS förutsätter ett informationstillstånd som beviljas av en myndighet.

Utöver befolkningsdatasystemet hör postmottagarregistret till de mest använda, tillförlitliga basregistren i Finland. Det innehåller information om alla personer som har en postadress i Finland. Rent konkret innehåller registret namn- och adressuppgifter samt andra kontaktuppgifter, byggnadsuppgifter, styruppgifter för meddelanden samt information om de förbud och samtycken som en person gett.

I registret finns även personbeteckningar. Grundläggande uppgifter såsom information om namnändringar, nyfödda, invandrare och avlidna personer får Posti i enlighet med postlagen från befolkningsdatasystemet. Adressuppgifterna samlar Posti in från personerna själva via flyttanmälan.

Registret kan användas för att skicka meddelanden, men även för att uppdatera och kontrollera kundregister. Registret är omfattande, snabbt och alltid uppdaterat. Postis adressuppgiftssystem uppdateras varje natt. Dessutom ser man i registret konsumenternas flyttanmälningar redan före den egentliga flyttningen.

I Trafiksäkerhetsverket Trafis fordonstrafikregister finns uppgifter om fordon och fordonsförare. I fordonstrafikregistret sparas tekniska data och identifieringsuppgifter om fordon samt uppgifter om besiktning, godkännande, användningssyfte, inteckningar och beskattning. Dessutom innehåller registret information om fordonsförares körkort, körrätt, förarexamen och yrkeskompetens. Registret omfattar uppgifterna för 5 miljoner påställda fordon samt 3,7 miljoner körkort. Användningen av Trafis uppgifter förutsätter ett informationstillstånd som beviljas av en myndighet.

Nummer database består av teleoperatörernas och Finlands Nummertjänst Ab:s (SNOY) uppgifter om telefonabonnemang. I databasen finns nästan alla offentliga fasta och mobila telefonnummer i Finland, med undantag för kontantkortsnummer, hemliga nummer och företags anknytningar. Uppgifterna i Numerokanta uppdateras varje vardag.

Statistikcentralens rutdatabas innehåller de viktigaste uppgifterna om befolkningsstrukturen, utbildningen, boendet, inkomsterna och arbetsplatserna i olika områden. Materialet omfattar hela Finland och finns tillgängligt i följande rutstorlekar: 250 m x 250 m, 1 km x 1 km och 5 km x 5 km.

Utöver de övriga datakällorna har vi även tillgång till en stor mängd öppna data som vi får bland annat av Finlands miljöcentral och Statistikcentralen. Öppna data omfattar bland annat medellönen för olika yrken samt mångsidig information om miljön och vattendragen.

Med hjälp av databasen Päättäjät ja vaikuttajat (Beslutsfattare och påverkare) hjälper vi dig att nå rätt företag och att välja aktuella beslutsfattarkontakter på företag för marknadsföring och kommunikation. I databasen ingår uppgifter om över 500 000 organisationer och 600 000 beslutsfattare. Uppgifterna kommer från Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) och omfattar företagen, sammanslutningarna och deras verksamhetsställen, statsförvaltningen, kommunerna och deras verksamhetsställen samt organisationerna och läroanstalterna.

Vi använder cookies (kakor) för att samla in data från alla våra nättjänster och mobilappar, som används av 1,6 miljoner finländare varje månad. Med hjälp av dessa data kan vi bland annat rikta reklam till personer som ska flytta eller som aktivt handlar på nätet.

Postis kundregister för elektroniska konsumenttjänster innehåller information om personer som identifierats genom stark autentisering och som har registrerat sig som användare av Postis elektroniska tjänster, såsom OmaPosti. Kunduppgifterna i registret kan med kundens samtycke även behandlas vid Postis utvalda samarbetspartners direktmarknadsföring och uppdatering av kundregister.

Posti är den enda aktör i Finland som kan erbjuda information om personer som ska flytta redan före den egentliga flyttningen. Tjänsteleverantörerna är intresserade av flyttare eftersom flyttning får människor att köpa. Posti har de mest omfattande datakällorna i Finland för att nå flyttare. Med hjälp av Postis tjänster når du både de befintliga och de potentiella flyttkunderna i flyttningsprocessens alla skeden, via alla kanaler. Flyttarna kan nås direkt med hjälp av en elektronisk flyttanmälningsblankett, internetreklam, tryckt direktreklam eller per telefon.

De unika data som uppstår vid postutdelning och planering av utdelningen är till vissa delar även tillgängliga i datatjänsterna för våra företagskunder. Ett exempel på detta är att vi vet vilka konsumenter som vill ta emot oadresserad direktmarknadsföring och vilka som inte vill det.

Posti är ASMLs samarbetspartner. Vi har tillgång till förbudsregistren för telemarknadsföring (s.k. telerobinson) och adresserad direktmarknadsföring (s.k. postrobinson). Informationen kan användas vid direktmarknadsföring eller föras in i kundens register, till exempel i samband med en uppdateringstjänst.

Den samnordiska klassificeringstjänsten conzoom® innehåller information om hushåll i fråga om socioekonomisk ställning, konsumentbeteende och attityder. Bostadsområdesklassificeringen delar upp bostadsområden i Finland i tio huvudkategorier och 31 underkategorier. Klassificeringen bygger på statistik uppdelad i kartrutor och TNS Gallups information om värderingar och konsumtion vilket innebär att klassificeringen även innehåller konsumenternas åsikter och attityder.

conzoom® kan kopplas direkt till ditt kundregister vilket gör det möjligt att använda det vid kundsegmentering, registerprofilering och i all kommunikation och marknadsföring till dina kunder. Klassificeringen kan användas för kundrekrytering med adresserad och oadresserad tryckt direktreklam.

Utöver myndighetsregister är det även möjligt att utnyttja olika omfattande marknadsföringsregister, med hjälp av vilka du kan kontakta konsumenter via olika kanaler, såsom via tryckt reklam, per telefon eller via e-post. Målgrupperna kan avgränsas utifrån uppgifterna i registret eller olika berikningsmodeller. Dessutom erbjuder vi mer avgränsade register, såsom yrkes- och hobbyregister (till exempel läkare och skogsägare).