Grunder för ersättning av postförsändelser

Ansvaret hos transportören av en försändelse begränsas i lag (postlagen, Världspostkonventionen eller lagen om vägbefordringsavtal). Välj rätt sändningssätt med tanke på innehållet i din försändelse och förpacka den omsorgsfullt. Dessa ersättningsgrunder gäller även Assurerade försändelser.

Ersättningsprinciperna varierar utifrån vilka av de ovannämnda bestämmelser som tillämpas på den aktuella försändelsen. Ansvaret hos transportören, d.v.s. Posten, är begränsat vid alla transporter. I bestämmelserna definieras också vem som är berättigad till ersättning. I fråga om internationella försändelser är avsändaren berättigad till ersättning och avsändaren måste söka ersättning hos sin avtalspartner.

Postens begränsade ansvar inverkar inte på ansvaret mellan avsändaren och adressaten. Vid distanshandel enligt konsumentskyddslagen ansvarar försäljaren alltid för transporten av produkten.

Förutsättningen för skadeersättning är att man kan konstatera att skadan har förorsakats när försändelsen har varit på Postens ansvar. Kontakta alltid kundtjänsten så snabbt som möjligt i händelse av skada.