Leveransvillkor för Mobilpostkort

1. Tjänsteleverantör

Posti Ab (Posti)
besöksadress: Postrutten 7 A, 00230 HELSINGFORS, postadress: PB 1, 00011 POSTI.
FO-nummer 0109357-9.
Förfrågningar om tjänsten: posti.fi/kontaktuppgifter.

2. Att ingå och säga upp avtalet

Tjänsten blir tillgänglig när Kunden har betalat beställningen. Kunden har inte rätt att annullera tjänsten efter betalningen.

3. Behandling av kundens personuppgifter

När kunden skickar ett postkort sparas kundens personuppgifter och de uppgifter som behövs för genomförandet av tjänsten i Posti Ab:s register över konsumentkunder. Registrets uppgifter används på det sätt som anges i registerbeskrivningen. De registrerade kundernas uppgifter sparas i Kunddatabasen (registerbeskrivningen).

4. Leveranstid

Kortet postas den dag Kunden har valt och levereras enligt Posti Ab:s villkor för 1:a klass brev. Kortet delas i regel ut till adressater inom Finland följande vardag efter postningsdagen.

5. Immaterialrätter till kort

Posti övervakar inte material som producerats, skickats, förmedlats eller på annat sätt behandlats genom Tjänsterna och ansvarar inte heller för lagstridigt eller kränkande innehåll i detta material. Kunden ansvarar för att denne med hjälp av Tjänsterna inte producerar, skickar, förvarar eller på något annat sätt behandlar material som kränker upphovsrätten eller andra rättigheter, god sed, lagar eller myndighetsbestämmelser. Sådan kränkning kan medföra skyldighet att ersätta den vållade skadan och leda till straffrättsliga påföljder.

När Kunden använder fotografier av privatpersoner ansvarar denne för att dessa personer har gett Kunden tillstånd att använda fotografierna i Tjänsten.

Kunden ansvarar för innehållet och presentationssättet för det material som denne har skickat eller på något annat sätt behandlat med hjälp av eller via Tjänsterna. Före användning av materialet ska Kunden säkerställa att materialet inte strider mot Bruksvillkoren eller de anvisningar som Posti Ab har gett och att materialet inte innehåller datavirus eller andra sådana egenskaper som kan orsaka skada. Kunden ansvarar för att han eller hon inte inför sådant material i Tjänsterna som innehåller virus eller andra skadliga egenskaper samt att han eller hon inte sprider eller på något sätt som i övrigt medför olägenhet hanterar sådant material.

Om det material som Kunden har lämnat in är opassande eller lagstridigt, är Posti Ab inte skyldigt att fullfölja Tjänsten.

I Tjänsten används typsnitten Google Fonts.

6. Övriga villkor

På dessa leveransvillkor tillämpas Finlands lag. Tvister avgörs vid Helsingfors tingsrätt eller, om en konsumentkund så önskar, vid tingsrätten på Kundens hemort. Om Kunden inte har hemort i Finland, avgörs tvisterna vid Helsingfors tingsrätt. Kunden kan även föra en tvist att avgöras av konsumenttvistenämnden. Kontaktinformation Tavastvägen 3, PB 306, 00531 HELSINGFORS, telefon 029 566 5200, kril@oikeus.fi.