Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster

1 Avtalsobjekt och parter och tillämplingen av avtalsvillkor

1.1
De här avtalsvillkorna (nedan ”Bruksvillkor”) tillämpas av Posti Group koncernens (“Posten”) webbtjänster som kräver registrering (”Service”) och som riktas till konsumenter (”Kunden”).

1.2
Tjänsternas innehåll bestäms enligt Bruksvillkor och Servicespecifika villkoren (“Serviceavtal”) och uppgifter som Posten uppger i samband med tjänsterna. På Postens konsumenttjänster tillämpas dessutom Posti Group Ab:s Allmänna leveransvillkor för kontant- och konsumentkunder ("Allmänna leveransvillkor"). Kunden förbinder sig att dessutom godkänna och iaktta Bruksvillkor och andra avtalsvillkor tillämpningsvara av Servicen samt Postens anvisningar. Om villkoren står i strid sinsemellan, tillämpas specialvillkoren för Serviceavtalen och de servicespecifika uppgifter som framförts i samband med ifrågavarande tjänst.

1.3 Postens kontaktinformation:
Posti Group,
besöksadress Postrutten 7 A, 00230 HELSINGFORS,
postadress PB 1, 00011 POSTI.
FO-nummer 0109357-9.
Förfrågningar om Servicen: https://www.posti.fi/kontaktuppgifter.

2 Registrering som kund och ibruktagande av Servicen

2.1
Användningen av servicen förutsätter registrering som användare av Servicen, kontroll av identiteten och godkännande av Bruksvillkoren och andra villkor tillämplingsvara av Servicen. Kunden godkänner villkoren genom registrering. Kunden utnyttjar Servicen med hjälp av koder som lämnats i samband med registreringen. De olika sätten för registrering som gäller vid varje enskild tidpunkt har beskrivits i samband med Servicen.

2.2
En förutsättning för att använda Servicen kan vara en viss ålder eller annan särskild förutsättning, såsom finländsk personbeteckning. Specialförutsättningarna för varje enskild service har angivits i samband med varje service. Kunden måste vara en minst 15 år gammal fysisk person. En person under 15 år får inte godkänna Bruksvillkoren i eget namn.

3 Behandlingen av kundens personuppgifter och dataskydd

3.1
I samband med registreringen lagras Kundens personuppgifter i Postens kundregister. Kundens personuppgifter behandlas i enlighet med lagstiftningen, Bruksvillkoren och Serviceavtalen och den registerbeskrivning för kundregister.

3.2
Kunden informeras om behandlingen av personuppgifterna och ett eventuellt medgivande av Kunden för behandlingen begärs i förväg i samband med Servicen, i Serviceavtalet eller på annat sätt, om medgivandet är nödvändigt för att fullfölja Servicen.

3.3
Med hjälp av de personuppgifter som lämnats i samband med Servicen kan Kunden utnyttja eller beställa produkter och tjänster även av Andra serviceproducenter som specificeras nedan i punkt 4. Kunden informeras då om överföringen av personuppgifter eller annan behandling senast i samband med en sådan behandling. Om Kundens medgivande behövs för överföring av personuppgifter eller annan behandling, inhämtas denna senast i samband med behandlingen.

3.4
Posten kan i samband med registreringen ge kunden en kod, "ett postnamn", av typen evig beteckning, för individualisering av Kunden. Postnamnet används för att entydigt säkra identifieringen av Kunden i samband med att Servicen genomförs i Posten samt mellan Posten och dess samarbetsparter. Postnamnet kan med Kundens medgivande även användas för andra syften.

3.5
Principerna för datasekretessen och -säkerheten i Servicen, de tillhörande anvisningarna och tillämpningen av rätten till insyn enligt personuppgiftslagen beskrivs i Postens websidor.

3.6
I Servicen mår hanteras personuppgifter som är Kundens egendom (till exempel de personuppgifter som Kunden har i sin adressbok). Kunden får hantera personuppgifterna uteslutande för sina personliga eller därmed jämförbara sedvanliga privata syften. Posti behandlar personuppgifterna för Kundens räkning i ovannämnda syfte. Om personuppgifter som ägs av Kunden hanteras i en tjänst enligt detta avtal, befullmäktigar Kunden med detta avtal Posti att för Kundens räkning genom EU:s modellklausuler avtala om överföring av personuppgifter som ägs av kunden till en underleverantör utanför EU för tillhandahållande av tjänsten. EU:s modellklausuler garanterar att regler som motsvarar EU:s lagstiftning tillämpas på hanteringen av personuppgifter utanför EU. Överföringen inverkar inte på dataskyddet eller uppgifternas konfidentialitet.

4 Användning av Servicen

4.1
Kunden förbinder sig att använda Servicen i enlighet med villkoren, anvisningarna, lagstiftningen och god sed. Kunden har rätt att använda Servicen i enlighet med syftet för den aktuella Servicen. Kunden har utan skriftligt tillstånd av rättighetsinnehavaren inte rätt att kopiera, sprida, offentligt framföra eller kommersiellt utnyttja Servicen eller delar av densamma. Servicen är enbart avsedd för privatpersoners privata ändamål. Servicen får inte användas i näringsverksamhet, och man får inte heller skicka reklam eller annan information som hänför sig till näringsverksamhet via Servicen.

4.2
Kunden svarar för alla kostnader som hänför sig till utnyttjandet av Servicen. Kunden ansvarar för beställningar or avgifter som är gjorda på Servicen.

4.3
Användningen av Servicen kan göra det möjligt att nyttja eller beställa produkter och tjänster även av tredje part ("Annan serviceproducent"). I Servicen kan förevisas dessutom Postens och Annan serviceproducentens annons. Posten svarar inte för produkter, tjänster, verksamhet eller uppgifter lämnade av Andra serviceproducenter. Avtal om produkter och tjänster av Annan serviceproducent ingås mellan Kunden och Annan serviceproducent, och Posten är inte part i ifrågavarande avtal och svarar heller inte för förpliktelser som hänför sig till det. En Annan serviceproducent kan registrera sina egna kunder i sitt eget kundregister och svarar för detta register.

5 Netposti

5.1
Service består av en elektronisk postlåda för en privatperson. I postlådan kan personen ta emot meddelanden i elektronisk form. Kunden kan läsa, spara och ta bort meddelanden i sin elektroniska postlåda. Kunden skall även ha en finsk personbeteckning och Kundens kontaktinformation skall finnas i Postens adressuppgiftssystem. Vid frambefordrandet av meddelandet kan Kundens adressuppgifter som finns i Postens adressuppgiftssystem användas.

5.2
Bland de Avsändare som anslutits till Service väljer Kunden de Avsändare av vilka Kunden vill ta emot meddelanden i sin elektroniska postlåda, varvid meddelandena inte frambefordras på papper. Dessutom kan Kunden i sin elektroniska postlåda på uppdrag av Avsändaren få en elektronisk kopia av ett brev eller annat meddelande som även förmedlats till Kunden på papper. Meddelandet förmedlas till Kundens postlåda endast om de i Service angivna uppgifter som specificerar Kunden och mottagaruppgifterna i Avsändarens meddelande stämmer överens och specificerar mottagaren. Ett brev levereras dock inte i pappersform om Avsändaren har valt enbart elektronisk leverans

5.3
Posten har rätt att ta bort val som Kunden har gjort gällande Avsändares brev som förmedlas till den elektroniska postlådan under följande förutsättningar:

Kunden har inte under de tre (3) senaste månaderna loggat in på Netposti-tjänsten och i Kundens elektroniska postlåda finns olästa elektroniska fakturor;

Kunden har inte under de senaste tolv (12) månaderna loggat in på Netposti-tjänsten, Kunden har valt att ta emot brev av Avsändarna endast elektroniskt och Kunden har över två månader gamla olästa elektroniska brev; eller

Posten har fått kännedom om att Kunden är död.

Posten meddelar Kunden om att avsändarvalen tas bort per e-brev eller e-postmeddelande 14 dagar innan ändringen genomförs. Meddelandet skickas till den e-postadress som Kunden har uppgett i Netpostitjänsten. Avsändarens nya brev levereras därefter i form av ett pappersbrev och en elektronisk kopia i enlighet med punkt 5.2

Posten identifierar som fakturor endast sådana elektroniska brev som har en streckkod för betalningen.

5.4
Ett meddelande anses utlämnat till Kunden när det levererats till Kundens elektroniska postlåda och väntar på Kundens besök/läsning.

5.5
Till Kundens Netposti-tjänst kan också förmedlas meddelanden som andra privatpersoner eller Posten skickat via tjänsten utan att Kunden separat har godkänt avsändaren i fråga.

5.6 Förmedling av material som Kunden har beställt

Material kan förmedlas direkt till Kunden också utan ett avsändarval enligt punkt 5.2 utifrån en beställning som Kunden har gjort hos tredje part. Det beställda materialet kan till exempel vara en elektronisk tidning, men också till exempel ett visst meddelande, för vilket Kunden har avtalat om utskick i Netposti med Avsändaren. Arkiveringstiden för det beställda materialet, hanteringen i Netposti och de övriga villkoren kan avvika från det som fastställs i Bruksvillkor. Kopiering och lagring av det beställda materialet kan vara begränsad. De materialspecifika arkiveringstiderna för det beställda materialet och de övriga villkoren anges i Service.

5.7
Posten kan leverera Avsändaren ett kvitto på överlämningstidpunkt för de elektroniska meddelandena och en lista på dem som valt att motta eller mottagit elektroniska meddelanden av Avsändaren.

5.8 Elektroniskt mottagningsbevis

Avsändaren kan be att ett elektroniskt brev utlämnas till mottagarkunden mot ett mottagningsbevis. Kunden ombeds då kvittera brevet som mottaget innan det öppnas. Posten levererar Avsändaren ett bevis på mottagarens kvittering och utlämningsdatum. Ett elektroniskt mottagningsbevis utan kvittering förvaras i den elektroniska postlådan enligt tjänstebeskrivningens utsatta förvaringstid. Om Kunden inom denna tid inte kvitterar det elektroniska mottagningsbrevet som mottaget, kan brevet inte längre öppnas. Förutom ovannämnda bevis får Avsändaren till ett elektroniskt brev med mottagningsbevis ett kvitto på att brevet skickats. Kvittot innehåller information om leveranstidpunkten och om mottagaren för det elektroniska brevet. Det elektroniska mottagningsbeviset har utlämnats till Kunden när Kunden kvitterat brevet som mottaget.

5.9
Posten övervakar inte innehållet i meddelanden som frambefordrats till den elektroniska brevlådan. Avsändaren ansvarar för meddelandena och för formen och innehållet i eventuella länkar i dem samt för att uppgifterna är korrekta (t.ex. streckkod på faktura). Avsändarens meddelanden kan vara till exempel fakturor, lönespecifikationer, avtal, reklam eller andra meddelanden.

5.10 Arkivering

Kunden kan förvara sina mottagna meddelanden i den elektroniska postlådan medan Serviceavtalet gäller. När Serviceavtalet upphör har Kunden inte längre tillgång till sin elektroniska postlåda. Posten har rätt att meddela avsändarna om att Serviceavtalet upphör. När Serviceavtalet upphör kan Posten ändra leveranssättet så att meddelandena levereras i fysisk form, om avsändaren avtalat om detta med Posten.

6 Priser, betalningssätt och betalningstider

6.1 Prise

Priserna på Postens Service bestäms i enlighet med Postens gällande prislistor vid varje enskild tidpunkt. Prislistorna finns tillgängliga i samband med Servicen. Andra serviceproducenter svarar för prissättningen av sina egna produkter och informationen om priserna.

6.2 Prisändringar

Prisändringar för de tjänster av varaktig karaktär som Kunden valt meddelas i enlighet med punkt 9.3. Priset för annan service vid varje enskild tidpunkt meddelas i samband med varje enskild service.

6.3 Mervärdesskatt

Ändringar av mervärdesskatten eller verkningarna av andra lagar, förordningar eller av myndigheternas åtgärder på Servicens priser beaktas omedelbart från den tidpunkt då de trätt i kraft, varvid de automatiskt fogas till priserna. Dessa meddelas i samband med Servicen.

6.4 Betalningssätt

För betalning av servicen kan de betalningssätt som angivits i samband med Servicen användas. Då betalkortsuppgifterna sparas, registreras och sparas de av en tredje part som godkänts enligt internationella standarder (PCI DSS Card Industry Data Security Standard). Posti drar från betalkortet de betalningar som motsvarar kundens beställningar. Posten kan ändra de betalningssätt som finns till förfogande. Eventuella ändringar meddelas i samband med Servicen. Posten svarar inte för betalningssätt som erbjuds av Andra serviceproducenter eller deras funktion.

6.5
Kunden får betala beställda, laddade eller annars mottagna fakturor med Annan tjänsteleverantörs betalningstjänst eller genom andra ärbjudna betalningssätt. Kunden ansvarar för att fakturorna och uppgifter i anslutning till dessa är korrekta och behöriga och att uppgifterna kontrolleras innan fakturorna betalas, samt för avgifter och andra åtgärder som baserar sig på dessa.

7 Kundens ansvar

7.1 Beteckningar

Användningen av koderna (t.ex. användarnamn och lösenord) motsvarar Kundens personliga namnteckning i samband med betalning, beställning och andra transaktioner. Kunden godkänner som bindande alla med Kundens användarkoder eller genom Kundens åtgärd eller uppdrag vidtagna åtgärder. Om Kundens användarkod kommer i en utomståendes besittning eller förkommer, ska Kunden omedelbart byta sin kod eller anmäla detta till Posten. Kundens ansvar för användningen av koden och för den skada som detta misstag eventuellt vållat andra upphör omedelbart, efter att Kunden har gjort ovannämnda anmälan till Postens kundtjänst eller Kunden har bytt sin användarkod. Ytterligare information om behandlingen av användarkoderna finns i anvisningarna för Postens datasekretess och dataskydd. Posten kan lämna ut Kundens användarnamn och lösenord till någon annan än Kunden endast med fullmakt av Kunden eller med stöd av lag.

7.2 Utrustning

Kunden svarar själv för att den datautrustning och annan utrustning samt de programvaror och datakommunikationsförbindelser som han eller hon använder motsvarar de krav som Posten fastställt. Kunden svarar själv för kostnaderna och funktionen av den utrustning, de programvaror samt kommunikations- och datakommunikationsförbindelser som användningen av Servicen förutsätter. Kunden är skyldig att vid användningen av Servicen iaktta Postens gällande anvisningar om användning och säkerhet samt andra anvisningar. Detaljerade uppgifter finns i Postens anvisningar om datasekretess och dataskydd.

7.3 Uppgifter

Kunden ska lämna för Servicen nödvändiga uppgifter. Kunden ska utan dröjsmål meddela eventuella ändringar i uppgifterna. Kunden svarar för att de uppgifter han eller hon lämnat är korrekta. Posten kontrollerar endast Kundens identitet. Posten är inte skyldig att kontrollera eller korrigera andra uppgifter som Kunden lämnar i samband med Servicen.

7.4 Material

Posten övervakar inte material som producerats, skickats, förmedlats eller på annat sätt behandlats genom Servicen och svarar inte heller för lagstridigt eller kränkande innehåll i detta material. Kunden svarar för att han eller hon inte genom Servicen producerar, sänder, förvarar eller på annat sätt behandlar material som kränker upphovs- eller andra rättigheter, god sed, lag eller myndigheternas bestämmelser och att Kunden har behövda lov för behandlingen av material. Sådan kränkning kan medföra skyldighet att ersätta den vållade skadan och leda till straffrättsliga påföljder. Kunden ansvarar på egen bekostnad för de eventuella tvister som uppstår i anslutning materialet och för de eventuella rättegångs- o.d. kostnader, skadeersättningar och andra eventuella ersättningsskyldigheter som tvisterna ger upphov till. Kunden svarar för innehållet i och framställningssättet av det material som Kunden sänt eller på annat sätt hanterat med hjälp av Servicen. Om Kunden kan foga sitt eget material till Servicen, ska Kunden innan detta material används förvissa sig om att materialet inte står i strid med Bruksvillkoren, Serviceavtalen eller de av Posten utfärdade anvisningarna och att materialet inte innehåller datavirus eller andra sådana egenskaper som kan vålla skada. Kunden svarar för att han eller hon inte inför sådant material i Servicen som innehåller virus eller andra skadliga egenskaper samt att han eller hon inte sprider eller på något sätt som i övrigt medför olägenhet hanterar sådant material.Kunden förbinder sig att låta bli att använda Servicen för att sända meddelanden som medför olägenhet eller som är störande, såsom s.k. skräppost, kedjebrev och obeställda massutskick.

7.5 Påföljder

Om innehållet i de uppgifter som kunden lämnat Posten eller det material som Kunden levererat Posten står i strid med Bruksvillkoren, Serviceavtalen eller de anvisningar som Posten lämnat, är Posten inte skyldig att fullfölja Servicen i enlighet med nämnda avtal eller de uppgifter som Posten lämnat om Servicen.

7.6
Om det framgår att innehållet i materialet som Kunden hanterat med hjälp av Servicen är kränkande, kränker någon annans upphovs- eller andra rättigheter, strider mot lagen eller Bruksvillkoren eller villkoren i Serviceavtalet eller kan vålla skada, har Posten rätt att avlägsna ifrågavarande material. Därtill har Posten rätt att på grund av missbruk häva avtalet och/eller avbryta användningen av Servicen i enlighet med punkterna 10.1., 10.2 och 10.3.

8 Postens ansvar och ersättningsskyldighet

8.1
Postens ansvar för Servicen har fastställts i dessa Bruksvillkor och därutöver eller avvikande från detta i samband med Serviceavtalen och Servicen.

8.2
Posten svarar för att de krypterings- och skyddsförfaranden som tillämpas vid dataöverföring och -behandling i anslutning till Servicen är ändamålsenliga och tryggar den kommunikationshemlighet som lagen förutsätter i samband med Servicen. Posten upprätthåller Servicen så att den i regel står till förfogande 24 h om dygnet, alla dagar i veckan. Posten kan tillfälligt avbryta Servicen t.ex. för ändrings- och reparationsarbeten eller med anledning av reparationsarbeten som underhållet medför. Posten garanterar inte oavbruten och felfri tillgång till Servicen.

8.3
Avsändaren ansvarar för innehållet och formen i de elektroniska och fysiska meddelandena och annat material som Posten förmedlar. Avsändaren ansvarar även för att alla de nödvändiga medgivanden och tillstånd som krävs av mottagaren finns och att de meddelanden som sänds till mottagaren är tillåtna enligt gällande lagstiftning Posten ansvarar inte heller för annat innehåll som skapats av annan part än Posten.

8.4
Postens skadeståndsansvar bestäms enligt de lagar och villkor som tillämpas på Servicen. Dessutom gäller de ansvars- och ersättningsprinciper som fastställts i Posti Group Ab:s Allmänna leveransvillkor.

8.5
Postens ansvar begränsas endast till direkta skador och till det belopp som Kunden har betalat för ifrågavarande tjänst, om inte annat föreskrivs av tvingande lagstiftning.

8.6
Kunden ska omgående uppmärksamma Posten om fel uppdagas i Servicen. Detta ska göras inom skälig tid från det att konsumenten upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Inom transporttjänster gäller branschspecifika regler om anmärkningar och förfallotider, vilka framgår av de Allmänna leveransvillkoren.

9 Ändring av avtalsvillkor

9.1
Kunden är medveten om att Posten kontinuerligt utvecklar Servicen, och att Servicens urval och innehåll därför kan förändras. Posten har också rätt att upphöra med att producera Servicen. Posten har också rätt att upphöra med att producera Servicen. Posten har då rätt att säga upp avtalet gällande Service eller den del därav som upphört i enlighet med punkten 10.1.

9.2
Om en ändring i Bruksvillkoren eller Serviceavtalet inte ökar Kundens skyldigheter eller minskar hans eller hennes rättigheter, eller om avtalsändringen beror på ändring av lagen eller myndighets beslut, har Posten rätt att meddela ändringen i samband med Servicen. Ändring som beror på lagändring eller myndighets beslut träder i kraft omedelbart. Övriga ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som Posten meddelar.

9.3
Om en avtalsändring ökar Kundens skyldigheter eller minskar hans eller hennes rättigheter och detta inte beror på lagändring eller myndighets beslut, meddelar Posten Kunden genom fysiskt eller elektroniskt brev eller på ett annat personligt sätt genom förmedling via Servicen eller på annat sätt. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som Posten meddelar, dock tidigast 30 dagar efter Postens meddelande om ändringen.

9.4
Om Kunden inte godkänner de nya avtalsvillkoren efter att Posten meddelat avtalsändringen i enlighet med9.3., har Kunden rätt att säga upp avtalet. Om Kunden tillställer Posten uppsägningsanmälan på ett sätt som anges punkt 10.1., minst 7 dagar innan de nya villkoren träder i kraft, binder de nya villkoren inte Kunden. Kunden är då bunden av de gamla villkoren tills de nya villkoren träder i kraft. Kundens avtalsförhållande upphör senast då de nya villkoren träder i kraft.

10 Avtalens och Servicens giltighet, uppsägning och hävning och stängning av Servicen

10.1 Avtalets giltighet och uppsägning

Avtalet träder i kraft genast när Kunden har godkänt dem genom registrering eller på annat sätt, och gäller tillsvidare. Kunden har, efter att avtalet ingåtts, rätt att annullera avtalet inom 14 dygn. Annulleringsrätten gäller dock inte efter att Kunden har tagit Servicen i bruk. I vissa tjänster kan det finnas undantag till annulleringsrätten med stöd av konsumentskyddslagen. Dessa beskrivs i samband med tjänsten.

Posten kan säga upp avtalet gällande Service med 30 dagars uppsägningstid. Kunden kan säga upp avtalet gällande Service med 14 dagars uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas från det att anmälan gjorts. Kunden kan säga upp avtalet gällande Service i samband med Servicen eller genom att ringa upp Postens kundtjänst.

10.2 Hävning av avtalet

Posten kan häva avtalet utan uppsägningstid, om Kunden använder Servicen i strid med dessa Bruksvillkor, Serviceavtal eller lag eller god sed, lämnar felaktiga uppgifter till Servicen, eller använder eller försöker använda Servicen på ett sätt som äventyrar dess funktion eller datasekretessarrangemangen. Posten häver avtalet utan uppsägningstid efter att ha fått kännedom om att Kunden avlidit. I Servicen kan det i dylika fall finnas tjänstespecifika förfaringssätt.

10.3 Stängning av Servicen

Posten kan stänga Servicen helt eller delvis, om det finns grundat skäl att misstänka missbruk det finns grundat skäl att misstänka avtals- eller lagstridig användning Servicen eller en del av den är föremål för datasekretessangrepp Posten har en annan jämförbar anledning att stänga Servicen. Kunden kan utan att säga upp avtalet be Posten att stänga Kundens kod för viss tid eller tillsvidare.

10.4
När avtalet upphör har Kunden inte längre tillgång till Service och des material och innehåll.

11 Övriga villkor

11.1
Alla rättigheter (äganderätt, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter) till Servicen och det material som Posten tillhandahåller i anslutning till den innehas av Posten eller dess licensgivare. Rättigheterna till produkter och tjänster av Andra serviceproducenter samt det material som hänför sig till dessa innehas av serviceproducenterna eller deras licensgivare.

11.2
I avtalet tillämpas finsk lag. Tvister avgörs vid Helsingfors tingsrätt eller, om en konsumentkund så önskar, vid tingsrätten på Kundens hemort. Om Kunden inte har hemort i Finland, avgörs tvisterna vid Helsingfors tingsrätt. Kunden kan även föra en tvist att avgöras av konsumenttvistenämnden.

11.3
Kundens meddelanden eller annat material förvaras i Servicen den tid som angivits i Serviceavtalen eller i samband med Servicen. Kunden ska själv sköta om lagring eller utskrivning av de meddelanden och annat material som Kunden behöver när användningen av Servicen upphör.

11.4
Posten har rätt att överföra Kundens avtal till ett annat bolag inom samma koncern.

11.5
Skyldigheterna enligt detta avtal är inte bindande för parterna vid force majeure.