Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster

1. Avtalsobjekt och parter

1.1. Genom detta avtal (nedan "Bruksvillkor") avtalar Kunden och Posti Group Ab om användningen av den del av de webbtjänster som riktas till konsumenter och som kräver registrering. I detta avtal används för Posti Group koncernens webbtjänst som kräver registrering och som riktar sig till konsumenter benämningen "Service", för en enskild person som utnyttjar Servicen används benämningen "Kunden" och för Posti Group Ab används benämningen "Posten". Kunden har alltid rätt att i ärenden som gäller Servicen vända sig till Posten oberoende av vilket bolag i Posti Group koncernen som producerat tjänsten i fråga.

1.2. Servicens innehåll bestäms i fråga om dessa Bruksvillkor och vissa tjänster i enlighet med separata avtal (nedan "Serviceavtal") samt de uppgifter som Posten lämnat i samband med Servicen.

1.3. Postens kontaktinformation: Posti Group, besöksadress Postrutten 7 A, 00230 HELSINGFORS, postadress PB 1, 00011 POSTI.
FO-nummer 0109357-9.
Förfrågningar om Servicen: posti.fi/kontaktuppgifter.

2. Avtalsvillkor och tillämpningsordning

2.1. Kunden förbinder sig att dessutom godkänna och iaktta de Servicespecifika villkoren och anvisningarna inklusive kompletterande eller avvikande villkor till Bruksvillkoren. Om villkoren står i strid sinsemellan, tillämpas specialvillkoren för Serviceavtalen och de servicespecifika uppgifter som framförts i samband med ifrågavarande tjänst.

3. Registrering som kund och ibruktagande av Servicen

3.1. Användningen av servicen förutsätter registrering som användare av Servicen, kontroll av identiteten och godkännande av Bruksvillkoren och eventuella Serviceavtal. Kunden godkänner Bruksvillkoren genom registrering. På Posti Group Ab:s konsumenttjänster tillämpas dessutom Posti Group Ab:s Allmänna leveransvillkor för kontant- och konsumentkunder ("Allmänna leveransvillkor"). Kunden utnyttjar Servicen med hjälp av koder som lämnats i samband med registreringen. De olika sätten för registrering som gäller vid varje enskild tidpunkt har beskrivits i samband med Servicen.

3.2. En förutsättning för att använda Servicen kan vara en viss ålder eller annan särskild förutsättning, såsom finländsk personbeteckning. Specialförutsättningarna för varje enskild service har angivits i samband med varje service. En person under 15 år får inte godkänna Bruksvillkoren i eget namn.

4. Behandlingen av kundens personuppgifter

4.1. I samband med registreringen lagras Kundens personuppgifter i Postens kundregister. Kundens personuppgifter behandlas i enlighet med Bruksvillkoren och Serviceavtalen samt personuppgiftslagen och den registerbeskrivning för kundregister som gjorts med stöd av lagens 10 §.

4.2. Kunden informeras om behandlingen av personuppgifterna och ett eventuellt medgivande av Kunden för behandlingen begärs i förväg i samband med Servicen, i Serviceavtalet eller på annat sätt, om medgivandet är nödvändigt för att fullfölja Servicen.

4.3. Med hjälp av de personuppgifter som lämnats i samband med Servicen kan Kunden utnyttja eller beställa produkter och tjänster även av Andra serviceproducenter som specificeras nedan i punkt 7. Kunden informeras då om överföringen av personuppgifter eller annan behandling senast i samband med en sådan behandling. Om Kundens medgivande behövs för överföring av personuppgifter eller annan behandling, inhämtas denna senast i samband med behandlingen.

4.4. Posten kan i samband med registreringen ge kunden en kod, "ett postnamn", av typen evig beteckning, för individualisering av Kunden. Postnamnet används för att entydigt säkra identifieringen av Kunden i samband med att Servicen genomförs i Posten samt mellan Posten och dess samarbetsparter. Postnamnet kan med Kundens medgivande även användas för andra syften.

5. Dataskydd

5.1. Principerna för datasekretessen och -säkerheten i Servicen, de tillhörande anvisningarna och tillämpningen av rätten till insyn enligt personuppgiftslagen beskrivs i Postens anvisningar om datasekretess och -säkerhet.

6. Användning av Servicen

6.1. Kunden förbinder sig att använda Servicen i enlighet med villkoren, anvisningarna, lagstiftningen och god sed. Kunden har rätt att använda Servicen i enlighet med syftet för den aktuella Servicen. Kunden har utan skriftligt tillstånd av rättighetsinnehavaren inte rätt att kopiera, sprida, offentligt framföra eller kommersiellt utnyttja Servicen eller delar av densamma.

6.2. Kunden svarar för alla kostnader som hänför sig till utnyttjandet av Servicen.

7. Produkter och tjänster som tillhandahålls av andra serviceproducenter

7.1. Användningen av Servicen kan göra det möjligt att nyttja eller beställa produkter och tjänster även av tredje part ("Annan serviceproducent"). Posten svarar inte för produkter, tjänster, verksamhet eller uppgifter lämnade av Andra serviceproducenter. Avtal om produkter och tjänster av Annan serviceproducent ingås mellan Kunden och Annan serviceproducent, och Posten är inte part i ifrågavarande avtal och svarar heller inte för förpliktelser som hänför sig till det. En Annan serviceproducent kan registrera sina egna kunder i sitt eget kundregister och svarar för detta register.

8. Priser, betalningssätt och betalningstider

8.1. Priser
Priserna på Postens Service bestäms i enlighet med Postens gällande prislistor vid varje enskild tidpunkt. Prislistorna finns tillgängliga i samband med Servicen. Andra serviceproducenter svarar för prissättningen av sina egna produkter och informationen om priserna.

8.2. Prisändringar
Prisändringar för de tjänster av varaktig karaktär som Kunden valt meddelas i enlighet med punkt 11.3. Priset för annan service vid varje enskild tidpunkt meddelas i samband med varje enskild service.

8.3. Mervärdesskatt
Ändringar av mervärdesskatten eller verkningarna av andra lagar, förordningar eller av myndigheternas åtgärder på Servicens priser beaktas omedelbart från den tidpunkt då de trätt i kraft, varvid de automatiskt fogas till priserna. Dessa meddelas i samband med Servicen.

8.4. Betalningssätt
För betalning av servicen kan de betalningssätt som angivits i samband med Servicen användas. Då betalkortsuppgifterna sparas, registreras och sparas de av en tredje part som godkänts enligt internationella standarder (PCI DSS Card Industry Data Security Standard). Posti drar från betalkortet de betalningar som motsvarar kundens beställningar. Posten kan ändra de betalningssätt som finns till förfogande. Eventuella ändringar meddelas i samband med Servicen. Posten svarar inte för betalningssätt som erbjuds av Andra serviceproducenter eller deras funktion.

9. Kundens ansvar

9.1. Beteckningar
Användningen av koderna (t.ex. användarnamn och lösenord) motsvarar Kundens personliga namnteckning i samband med betalning, beställning och andra transaktioner. Kunden godkänner som bindande alla med Kundens användarkoder eller genom Kundens åtgärd eller uppdrag vidtagna åtgärder.

Om Kundens användarkod kommer i en utomståendes besittning eller förkommer, ska Kunden omedelbart byta sin kod eller anmäla detta till Posten. Kundens ansvar för användningen av koden och för den skada som detta misstag eventuellt vållat andra upphör omedelbart, efter att Kunden har gjort ovannämnda anmälan till Postens kundtjänst eller Kunden har bytt sin användarkod. Ytterligare information om behandlingen av användarkoderna finns i anvisningarna för Postens datasekretess och dataskydd. Posten kan lämna ut Kundens användarnamn och lösenord till någon annan än Kunden endast med fullmakt av Kunden eller med stöd av lag.

9.2. Utrustning
Kunden svarar själv för att den datautrustning och annan utrustning samt de programvaror och datakommunikationsförbindelser som han eller hon använder motsvarar de krav som Posten fastställt. Kunden svarar själv för kostnaderna och funktionen av den utrustning, de programvaror samt kommunikations- och datakommunikationsförbindelser som användningen av Servicen förutsätter. Kunden är skyldig att vid användningen av Servicen iaktta Postens gällande anvisningar om användning och säkerhet samt andra anvisningar. Detaljerade uppgifter finns i Postens anvisningar om datasekretess och dataskydd.

9.3. Uppgifter
Kunden ska lämna för Servicen nödvändiga uppgifter. Kunden ska utan dröjsmål meddela eventuella ändringar i uppgifterna. Kunden svarar för att de uppgifter han eller hon lämnat är korrekta. Posten kontrollerar endast Kundens identitet. Posten är inte skyldig att kontrollera eller korrigera andra uppgifter som Kunden lämnar i samband med Servicen.

9.4. Material
Posten övervakar inte material som producerats, skickats, förmedlats eller på annat sätt behandlats genom Servicen och svarar inte heller för lagstridigt eller kränkande innehåll i detta material. Kunden svarar för att han eller hon inte genom Servicen producerar, sänder, förvarar eller på annat sätt behandlar material som kränker upphovs- eller andra rättigheter, god sed, lag eller myndigheternas bestämmelser. Sådan kränkning kan medföra skyldighet att ersätta den vållade skadan och leda till straffrättsliga påföljder. Kunden ansvarar på egen bekostnad för de eventuella tvister som uppstår i anslutning materialet och för de eventuella rättegångs- o.d. kostnader, skadeersättningar och andra eventuella ersättningsskyldigheter som tvisterna ger upphov till.

Kunden svarar för innehållet i och framställningssättet av det material som Kunden sänt eller på annat sätt hanterat med hjälp av Servicen. Om Kunden kan foga sitt eget material till Servicen, ska Kunden innan detta material används förvissa sig om att materialet inte står i strid med Bruksvillkoren, Serviceavtalen eller de av Posten utfärdade anvisningarna och att materialet inte innehåller datavirus eller andra sådana egenskaper som kan vålla skada. Kunden svarar för att han eller hon inte inför sådant material i Servicen som innehåller virus eller andra skadliga egenskaper samt att han eller hon inte sprider eller på något sätt som i övrigt medför olägenhet hanterar sådant material.

Kunden förbinder sig att låta bli att använda Servicen för att sända meddelanden som medför olägenhet eller som är störande, såsom s.k. skräppost, kedjebrev och obeställda massutskick.

9.5. Påföljder
Om innehållet i de uppgifter som kunden lämnat Posten eller det material som Kunden levererat Posten står i strid med Bruksvillkoren, Serviceavtalen eller de anvisningar som Posten lämnat, är Posten inte skyldig att fullfölja Servicen i enlighet med nämnda avtal eller de uppgifter som Posten lämnat om Servicen.

Om det framgår att innehållet i materialet som Kunden hanterat med hjälp av Servicen är kränkande, kränker någon annans upphovs- eller andra rättigheter, strider mot lagen eller Bruksvillkoren eller villkoren i Serviceavtalet eller kan vålla skada, har Posten rätt att avlägsna ifrågavarande material. Därtill har Posten rätt att på grund av missbruk häva Bruksvillkoren och/eller Serviceavtalet och avbryta användningen av Servicen i enlighet med punkterna 12.1., 12.3. och 12.4.

10. Postens ansvar och ersättningsskyldighet

10.1. Postens ansvar för Servicen har fastställts i dessa Bruksvillkor och därutöver eller avvikande från detta i samband med Serviceavtalen och Servicen.

10.2. Posten svarar för att de krypterings- och skyddsförfaranden som tillämpas vid dataöverföring och -behandling i anslutning till Servicen är ändamålsenliga och tryggar den kommunikationshemlighet som lagen förutsätter i samband med Servicen. Posten upprätthåller Servicen så att den i regel står till förfogande 24 h om dygnet, alla dagar i veckan. Posten kan tillfälligt avbryta Servicen t.ex. för ändrings- och reparationsarbeten eller med anledning av reparationsarbeten som underhållet medför. Posten garanterar inte oavbruten och felfri tillgång till Servicen.

10.3. Avsändaren ansvarar för innehållet och formen i de elektroniska och fysiska meddelandena och annat material som Posten förmedlar. Avsändaren ansvarar även för att alla de nödvändiga medgivanden och tillstånd som krävs av mottagaren finns och att de meddelanden som sänds till mottagaren är tillåtna enligt gällande lagstiftning Posten ansvarar inte heller för annat innehåll som skapats av annan part än Posten.

10.4. Postens skadeståndsansvar bestäms enligt de lagar och villkor som tillämpas på Servicen. Dessutom gäller de ansvars- och ersättningsprinciper som fastställts i Posti Group Ab:s Allmänna leveransvillkor.

10.5. Om Kunden använder Servicen för något annat ändamål än vad som avses i 1 kap. i konsumentskyddslagen, begränsas Postens ansvar endast till direkta skador och till det belopp som Kunden har betalat för ifrågavarande tjänst.

10.6. Kunden ska omgående uppmärksamma Posten om fel uppdagas i Servicen. Detta ska göras inom skälig tid från det att konsumenten upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Inom transporttjänster gäller branschspecifika regler om anmärkningar och förfallotider, vilka framgår av de Allmänna leveransvillkoren.

11. Ändring av avtalsvillkor

11.1. Kunden är medveten om att Posten kontinuerligt utvecklar Servicen, och att Servicens urval och innehåll därför kan förändras. Posten har också rätt att upphöra med att producera Servicen. Posten har också rätt att upphöra med att producera Servicen. Posten har då rätt att säga upp Servicen i Bruksvillkoren och/eller Serviceavtalet eller den del därav som upphört i enlighet med punkterna 12.1. och 12.3.

11.2. Om en ändring i Bruksvillkoren eller Serviceavtalet inte ökar Kundens skyldigheter eller minskar hans eller hennes rättigheter, eller om avtalsändringen beror på ändring av lagen eller myndighets beslut, har Posten rätt att meddela ändringen i samband med Servicen. Ändring som beror på lagändring eller myndighets beslut träder i kraft omedelbart. Övriga ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som Posten meddelar, dock tidigast 30 dagar efter meddelandet.

11.3. Om en avtalsändring ökar Kundens skyldigheter eller minskar hans eller hennes rättigheter och detta inte beror på lagändring eller myndighets beslut, meddelar Posten Kunden genom fysiskt eller elektroniskt brev eller på ett annat personligt sätt genom förmedling via Servicen eller på annat sätt. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som Posten meddelar, dock tidigast 30 dagar efter Postens meddelande om ändringen.

11.4. Om Kunden inte godkänner de nya avtalsvillkoren efter att Posten meddelat avtalsändringen i enlighet med punkt 11.2. eller 11.3., har Kunden rätt att säga upp avtalet. Om Kunden tillställer Posten uppsägningsanmälan på ett sätt som anges punkt 12.1. eller 12.3., minst 7 dagar innan de nya villkoren träder i kraft, binder de nya villkoren inte Kunden. Kunden är då bunden av de gamla villkoren tills de nya villkoren träder i kraft. Kundens avtalsförhållande upphör senast då de nya villkoren träder i kraft.

12. Avtalens och Servicens giltighet, uppsägning och hävning

12.1. Bruksvillkorens giltighet och uppsägning
Bruksvillkoren träder i kraft genast när Kunden har godkänt dem genom registrering eller på annat sätt, och gäller tillsvidare. Kunden har, efter att avtalet ingåtts, rätt att annullera avtalet inom 14 dygn. Annulleringsrätten gäller dock inte efter att Kunden har tagit Servicen i bruk. I vissa tjänster kan det finnas undantag till annulleringsrätten med stöd av konsumentskyddslagen. Dessa beskrivs i samband med tjänsten.

Posten kan säga upp Bruksvillkoren med 30 dagars uppsägningstid. Kunden kan säga upp Bruksvillkoren med 14 dagars uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas från det att anmälan gjorts. Kunden kan säga upp Bruksvillkoren i samband med Servicen eller genom att ringa upp Postens kundtjänst.

12.2. Hävning av Bruksvillkoren
Posten kan häva Kundens Bruksvillkor utan uppsägningstid, om Kunden använder Servicen i strid med dessa Bruksvillkor, Serviceavtal eller lag eller god sed, lämnar felaktiga uppgifter till Servicen, eller använder eller försöker använda Servicen på ett sätt som äventyrar dess funktion eller datasekretessarrangemangen. Posten häver dessa Bruksvillkor utan uppsägningstid efter att ha fått kännedom om att Kunden avlidit. I Servicen kan det i dylika fall finnas tjänstespecifika förfaringssätt.

12.3. Serviceavtalens giltighet, uppsägning och hävning
I fråga om Serviceavtalens giltighet, uppsägning och hävning iakttas i tillämpliga delar vad som konstaterats om Bruksvillkorens giltighet, uppsägning och hävning i punkterna 12.1. och 12.2. I samband med uppsägning eller hävning av Bruksvillkoren upphör samtidigt Serviceavtalen automatiskt att gälla. Serviceavtalen kan sägas upp eller hävas även vart för sig.

12.4. Stängning av Servicen
Posten kan stänga Servicen helt eller delvis, om det finns grundat skäl att misstänka missbruk det finns grundat skäl att misstänka avtals- eller lagstridig användning Servicen eller en del av den är föremål för datasekretessangrepp Posten har en annan jämförbar anledning att stänga Servicen. Kunden kan utan att säga upp avtalet be Posten att stänga Kundens kod för viss tid eller tillsvidare.

13. Övriga villkor

13.1. Alla rättigheter (äganderätt, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter) till Servicen och det material som Posten tillhandahåller i anslutning till den innehas av Posten eller dess licensgivare. Rättigheterna till produkter och tjänster av Andra serviceproducenter samt det material som hänför sig till dessa innehas av serviceproducenterna eller deras licensgivare.

13.2. I avtalet tillämpas finsk lag. Tvister avgörs vid Helsingfors tingsrätt eller, om en konsumentkund så önskar, vid tingsrätten på Kundens hemort. Om Kunden inte har hemort i Finland, avgörs tvisterna vid Helsingfors tingsrätt. Kunden kan även föra en tvist att avgöras av konsumenttvistenämnden.

13.3. Kundens meddelanden eller annat material förvaras i Servicen den tid som angivits i Serviceavtalen eller i samband med Servicen. Kunden ska själv sköta om lagring eller utskrivning av de meddelanden och annat material som Kunden behöver när användningen av Servicen upphör.

13.4. Posten har rätt att överföra Kundens avtal till ett annat bolag inom samma koncern.

13.5. Skyldigheterna enligt detta avtal är inte bindande för parterna vid force majeure.