Anvisning för ifyllnad av elektronisk försändelseförteckning för tidningar

1. POSTNINGSDAG

 • Skriv dag respektive månad med två och årtal med fyra siffror.
 • Uppgift om postningsdag ska alltid finnas med på listan.

2. UTGIVNINGSDATUM (Utdelningsdag)

 • Skriv dag respektive månad med två och årtal med fyra siffror. Prissättningen bygger på utgivningsdatum.
 • Uppgift om utgivningsdatum (utdelningsdag) ska alltid finnas med på listan.

3. TIDNINGENS NAMN

 • Skriv tidningens fullständiga namn.
 • Skriv kundens fullständiga namn om det kundnummer som du använder skiljer sig från tidningens kundnummer.

4. TIDNINGSNUMMER

 • Tidningsnumret skrivs utan årtal. För specialnummer skrivs bokstaven, t.ex. "B" skrivs efter det ordinarie numret.
 • Exempel:
  Ordinarie 6
  Dubbelnummer
  6-7Specialnummer 6B
  Specialdubbelnummer 6B-7B

5. KUNDNUMMER

 • Uppgift om kundnummer ska alltid antecknas på blanketten.
 • Kundnumret är i regel tidningens beställningskundnummer som börjar med 88
 • Kundnumret kan också vara betalarens kundnummer

6. FAKTURERINGSADRESSENS NUMMER

 • Denna punkt ska endast ifyllas om faktureringsadressen skiljer sig från standardfaktureringsadressen i tidningens produktavtal eller kundavtal.
 • Om kunden behöver använda en annan faktureringsadress än standardfaktureringsadressen, ska kunden avtala om användning av adressen i fråga med Postis kundtjänst.

7. TJÄNSTEFÖRTECKNING

 • Tjänsteförteckning med beteckningsnummer finns här.
 • Läs mer om tjänsterna under Tilläggstjänster för adresserad grundutdelning:
 • Om ett tidningsparti om minst 1 000 tidningar inte har buntats tillämpas tilläggstjänsten Extra hantering av tidning (beteckning 17014) tillsammans med tjänsten för motsvarande partistorlek.

8. IFYLLNADSMODELL FÖR NUMMER

 • Numren ska märkas tydligt på listan enligt modellen, antingen maskinellt eller omsorgsfullt med penna.

9. BETECKNINGSNUMMER

 • Beteckningsnumren och tjänstebenämningarna återfinns i tjänsteförteckningen till den utskrivbara försändelseförteckningen.
 • Beteckningarna på tidningstjänster hittar du här.
 • Uppgift om beteckningsnummer ska alltid finnas med på listan.

10. STYCKEANTAL

 • Styckeantal för postningstjänsten antecknas här.
 • Uppgift om antalet buntar ska framgå när det rör sig om en buntförsändelse (produktnummer 1007 och 1008).

11. OMRÅDE

 • inrikesområden märks med FI = Fastlandsfinland och AH = Åland
 • utrikesområden märks med: EU = EU - Europa, EU2 = ej EU - Europa och MUU = övriga länder. En förteckning över vilka länder som ingår i vilka områden återfinns i den aktuella prislistan.

12. ENHETSVIKT

 • I fältet anges vikten för en försändelse i gram för de försändelser som meddelas på raden. Med undantag av Buntförsändelser (produktnummer 1007 och 1008).

Tjänstespecifika anvisningar för märkning av enhetsvikt: Ett personligt meddelande bifogas till en tidning (bl.a. medlemskort eller faktura)

 • Economy-brevbilagor (beteckningsnummer 1028) antecknas i försändelseförteckningen utan enhetsvikt. Dessutom antecknas på en separat rad i försändelseförteckningen beteckningsnumret för den adresserade tidningstjänst som tidningen använder. Tidningens enhetsvikt antecknas på raden för den valda tidningstjänsten med den gemensamma enhetsvikten för tidningen + bilagan.

13. TOTALVIKT

 • Här antecknas leveranspartiets totalvikt.
 • Vid postning av Buntförsändelser (beteckningsnummer 1007 och 1008) antecknas alltid totalvikt istället för enhetsvikt.

14. INFOKOD ELLER UTDELNINGSKOD

 • Infokoden är avsedd för kunden för att göra det lättare att kontrollera fakturor.
 • Infokoden är radspecifik.
 • Infokoden kan högst bestå av 15 tecken, både siffror och bokstäver.
 • Infokoden kopieras till fakturan utan ändringar och Posti vet inte vad koden står för.

 15. ANVÄNDNINGSKOD

 • Användning av detta fält avtalas separat med Posti. Kontakta Postis försäljning.
 • Kontaktpersonen på Posti ger närmare anvisningar om det är nödvändigt att använda fältet.

16. IFYLLS AV CHAUFFÖREN

 • Postningsföretaget för tidningen fyller ej i detta fält

17. AVSÄNDARENS STÄMPEL ELLER NAMN

 • I detta fält antecknas avsändarens namn (utgivare, tryckeri eller postningsföretag)

18. FÖRBEHÅLL

 • Fältet förbehåll är avsett för övrig information om leveranspartiet

19. UNDERSKRIFT OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE

 • Underskrift och namnförtydligande är obligatoriska uppgifter.
 • Även telefonnummer antecknas på listan.

20. GRANSKNING VID MOTTAGNING

 • Detta fält fylls i på Posti

21. POSTNUMMER

 • Detta fält fylls i på Posti