Bruksanvisning för elektronisk försändelseförteckning för brevförsändelser

1. POSTNINGSDAG
Uppgift om postningsdag ska alltid finnas med på listan. Dag och månad märks med två siffror, årtal med fyra.

2. KUNDENS UPPGIFTER
Med kund avses avsändare eller betalare.

3. KUNDNUMMER
Avsändarens eller betalarens kundnummer är en obligatorisk uppgift.

4. FAKTURERINGSADRESSENS NUMMER
Saknas faktureringsadressens nummer skickas fakturan till den faktureringsadress som framgår av kundavtalet. Numren för övriga faktureringsadresser framgår av kundavtalet.

5. PRODUKTFÖRTECKNING
Produktförteckning med produktnummer finns här

6. IFYLLNADSMODELL FÖR NUMMER
Numren ska märkas tydligt på listan enligt modellen, antingen maskinellt eller omsorgsfullt med penna.

7. LEVERANSPARTIETS UPPGIFTER
Produktnummer (obligatorisk uppgift), stycketal, område och enhets- eller totalvikt antecknas på en rad i försändelseförteckningen. Vikt i gram antecknas med tre siffror i totalviktskolumnen.

De områden som används och förklaring till dessa återfinns i produktförteckningen. Användning av avvikande områden avtalas separat med Posti.

Om du beställer en tilläggstjänst till en tjänst antecknas detta under vald produktrad. Stycketalet för tilläggstjänsten ska överensstämma med den tillhörande produkten.

Tilläggstjänster för inrikes Priority-brev (12907)

 • postförskott (1144)
 • maxistorlek (6838)
 • express (6844)
 • maxistorlek (6838) + postförskott (1144)
 • express (6844) + lördagsutdelning (6845)

Tilläggstjänster för inrikes Economy-brev (12909)

 • postförskott (1144)
 • maxistorlek (6838)
 • maxistorlek (6838) + postförskott (1144)

Tilläggstjänster för rekommenderat brev (15257) och brev med mottagningsbevis (15258)

 • personligt överlämnande (10415)

Tilläggstjänster för assurerad försändelse (15259 och 15260)

 • postförskott (1144)
 • personligt överlämnande (10415)
 • postförskott (1144) + personligt överlämnande (10415)
 • Tilläggstjänst för inrikes Kunddirekt (12911)
 • Extra hantering vid Kunddirekt (17018)

Tilläggstjänst för Småförsändelser (12886)

 • extra hantering (12887)

Tilläggstjänster för utrikes Priority-brev (1659)

 • maxistorlek (5949)
 • Exprès-brev, utrikes (7400)
 • Exprès-brev, utrikes (7400) + maxistorlek (5949)

Tilläggstjänster för utrikes Economy-brev (1656)

 • maxistorlek (5949)

Om en produkt i försändelseförteckningen inte uppfyller kraven på produkten i fråga (vikt, mått) kan Posti byta produkttyp till närmaste motsvarighet (brev- eller paketprodukt). Om produkten är ett utrikes brev returneras den till avsändaren med ett följebrev och försändelsen tas bort från försändelseförteckningen.

8. INFOKOD
Infokod är avsedd för kunden för att göra det lättare att koppla fakturor till korrekt kostnadsställe. Infokoden är radspecifik och kan högst bestå av 15 tecken, både siffror och bokstäver. Infokoden kopieras till fakturan utan ändringar och Posti vet inte vad koden står för.

9. ANVÄNDNINGSKOD
Användning av detta fält avtalas separat med Posti. Detta fält används inte i normalfall. Kontaktpersonen på Posti ger närmare anvisningar om det är nödvändigt att använda fältet.

10. PARTIKOD
Används inte

11. IFYLLS AV CHAUFFÖREN
Detta fält fylls i på Posti.

12. FÖRBEHÅLL
Fältet förbehåll är avsett för övrig information om leveranspartiet.

13. AVSÄNDARENS STÄMPEL ELLER NAMN
Här antecknas eller klistras avsändarens namn (utgivare, tryckeri eller postningsföretag).

14. UNDERSKRIFT OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE
Underskrift och namnförtydligande är obligatoriska uppgifter. Även telefonnummer bör antecknas i listan. Uppgift om postningsdag antecknas på avsedd plats i överkanten av försändelseförteckningen.

15. GRANSKNING VID MOTTAGNING / POSTNUMMER
Detta fält fylls i på Posti.