Bruksanvisning för elektronisk försändelseförteckning för brevförsändelser

1. POSTNINGSDAG

Postningsdagen måste alltid antecknas på förteckningen. Dagen och månaden antecknas med två siffror, årtalet med fyra.

2. UPPGIFTER OM KUNDEN

Med kund avses avsändaren eller betalaren.

3. KUNDNUMMER

Avsändarens eller betalarens kundnummer är obligatoriska uppgifter.

4. FAKTURERINGSADRESSENS NUMMER

Om man inte anger någon siffra för faktureringsadressen, sänds fakturan till den faktureringsadress som anges i kundavtalet.

5. PRODUKTLISTA

Produktlistan inklusive produktnummer finns här

6. MODELL FÖR SIFFROR

Skriv siffrorna klart och tydligt på försändelseförteckningen enligt modellen, använd maskin eller texta.

7. UPPGIFTER OM SÄNDNINGEN

Anteckna produktnummer (obligatorisk uppgift), antal, zon och enhetsvikt eller totalvikt på försändelseförteckningen. Anteckna vikten i gram med tre siffror i kolumnerna för totalvikten.

Zonerna som står till förfogande och deras förklaringar finns i produktlistan. Om användning av zoner som avviker från dessa avtalas separat med Posti.

Om en tilläggstjänst fogas till produkten, antecknas den under den valda produktraden. Tilläggstjänstens stycketal ska överensstämma med produkten som tilläggstjänsten hänför sig till.

Tilläggstjänster för inrikes Priority-brev (12907)

 • postförskott (1144)
 • maxistorlek (6838)
 • express (6844)
 • maxistorlek (6838) + postförskott (1144)
 • express (6844) + lördagsutdelning (6845)

Tilläggstjänster för inrikes Economy-brev (12909)

 • postförskott (1144)

Tillägstjänster för inrikes Rekommenderat brev (15257) och Brev med mottagningsbevis (15258)

 • till adressaten personligen (10415)

Tillägstjänster för inrikes Assurerad försändelse (15259 och 15260)

 • postförskott (1144)
 • till adressaten personligen (10415)
 • postforskott (1144) + till adressaten personligen (10415)

I inrikes trafik kan till Kunddirekt (18155 och 18156) fogas

 • extra hantering för kund direkt (17018)

I inrikes trafik kan till småförsändelse (12886) fogas

 • extra hantering (12887)

Tilläggstjänster för utrikes Priority-brev (1659)

 • maxistorlek (5949)
 • Express, internationell (7400)
 • Express, internationell (7400) + maxistorlek (5949)

Om en produkt på försändelseförteckningen inte uppfyller villkoren för den aktuella produkten (vikt, mått), kanPosti ändra försändelsen till en brev- eller paketprodukt som närmast motsvarar försändelsen. Om det är frågan om ett utrikes brev, återsänds det tillsammans med ett följebrev till avsändaren och försändelsen stryks från försändelseförteckningen.

8. INFOKOD

Infokoden gör det lättare för kunden att rikta fakturan till de rätta kostnadsenheterna. Infokoden är radspecifik. Den får ha högst 15 tecken och kan bestå av både siffror och bokstäver. Infokoden kopieras på fakturan som sådan ochPosti känner inte till kodens innehåll.

9. BRUKSKOD

Om användning av fältet avtalas separat med Posti. Normalt ifylls detta fält inte alls. Er kontaktperson hosPosti ger närmare information om det blir nödvändigt att använda fältet.

10. SÄNDNINGSBETECKNING

Sändningsbeteckningens längd är två tecken. Beteckningen kan väljas fritt.

11. CHAUFFÖREN FYLLER I

Posti fyller i denna punkt.

12. FÖRBEHÅLL

I förbehåll antecknas särskilda tilläggsuppgifter om sändningen.

13. AVSÄNDARENS STÄMPEL ELLER NAMN

Här antecknas eller stämplas avsändarens namn (utgivare, tryckeri eller leverantör av postningstjänster).

14. UNDERSKRIFT OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE

Underskrift och namnförtydligande är obligatoriska uppgifter. Det är bra att även anteckna telefonnumret. Anteckna postningsdagen i fältet som reserverats för uppgiften uppe på försändelseförteckningen.

15. MOTTAGNINGSKONTROLL / POSTNUMMER

Posti fyller i denna punkt.