Myndighetssamarbete

Postis Adresstjänst samarbetar med flera olika myndigheter. De viktigaste samarbetspartnerna är Befolkningsregistercentralen och magistraterna. Posti producerar via olika kanaler lagstadgade flyttanmälningsuppgifter till befolkningsdatasystemet för magistraterna och Befolkningsregistercentralen.

Postis verksamhet regleras i postlagen. I Finland bevakar Kommunikationsverket att postlagen samt stadganden och bestämmelser som givits med stöd av den efterföljs.

 

Flyttanmälan

När du gör flyttanmälan via nätet, telefon eller med blankett kan du samtidigt göra lagstadgad flyttanmälan till magistraten. Utifrån den bestäms bl.a. beskattningskommun, valort samt tillgången till vissa tjänster med anknytning till social trygghet. Flyttanmälan ska alltid lämnas till magistraten när man flyttar permanent från en bostad till en annan eller när en tillfällig vistelse på en annan adress varar i över tre månader.

www.maistraatti.fi
www.vrk.fi

Postis tjänster och utdelning

Postis verksamhet styrs av postlagen, med stöd av givna förordningar samt Kommunikationsverkets bestämmelser. Lagen är tillgänglig i statens författningsdata med numret 415/2011. Postis verksamhet övervakas av Kommunikationsverket. Den allmänna utvecklingen av postverksamheten övervakas och styrs av kommunikationsministeriet