Anmälningsförfarande för spärrning av material som kränker upphovsrätten eller närstående rättigheter

(Lag om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster, 5 kap.)

Vem kan lämna en anmälan?

Den som innehar upphovsrätten eller dennes företrädare kan kräva att en tjänsteleverantör gör material som kränker upphovsrätten oåtkomligt. Det samma gäller innehavare av närstående rättigheter och deras företrädare när det gäller material som kränker sådana rättigheter.

I vilken ordning skall yrkanden framföras?

Yrkandet skall först framföras hos den innehållsproducent som har lämnat det material som yrkandet gäller. Om innehållsproducenten inte kan identifieras eller om denne inte utan dröjsmål avlägsnar materialet eller gör det oåtkomligt, kan yrkandet framföras hos tjänsteleverantören.

Kontaktinformation för yrkan, om Posten är leverantör av lagringstjänsterna.

Anmälans form och innehåll

Anmälan skall göras skriftligen eller på elektronisk väg så att anmälans innehåll inte ensidigt kan ändras och så att den finns tillgänglig för parterna.

Anmälan skall innehålla

  • anmälarens namn och kontaktinformation,
  • en specifikation av det material som enligt yrkandet skall göras oåtkomligt samt en utredning om var materialet finns,
  • anmälarens försäkran att det material som yrkandet gäller enligt anmälarens ärliga uppfattning är tillgängligt på kommunikationsnätet på ett lagstridigt sätt,
  • uppgift om att anmälaren utan resultat har framfört sitt yrkande hos innehållsproducenten eller att innehållsproducenten inte har kunnat identifieras,
  • anmälarens försäkran att han innehar upphovsrätten eller närstående rättigheter eller är berättigad att handla på rättsinnehavarens vägnar,
  • anmälarens underskrift.

En anmälan som inte uppfyller kraven ovan är utan verkan.

Ersättningsskyldighet

Den som lämnar oriktiga uppgifter i en anmälan enligt ovan är skyldig att ersätta den skada detta orsakar. Ersättningsskyldighet föreligger dock inte eller den kan jämkas, om den som lämnade uppgiften hade haft grundad anledning att anta att uppgiften var riktig eller om den oriktiga uppgiften hade endast ringa betydelse med beaktande av innehållet i anmälan eller bemötandet i dess helhet.