Avtalsvillkor för poststyrningstjänster (privathushåll)

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa villkor tillämpas mellan Posti Group Ab (nedan Posten) och konsumentkunden (nedan Postmottagare). Med poststyrningstjänster avses eftersändning och avbrott i utdelningen av adresserade postförsändelser samt ändrings- och underhållstjänster för kundens adress och övriga kontaktuppgifter. Punkt 4 i dessa villkor tillämpas även på de oadresserade försändelser som Posten delar ut.

2. ADRESSREGISTERSYSTEM OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

2.1 Adressregistersystem

Posten sparar de kontaktuppgifter och ändringar i kontaktuppgifterna som Postmottagaren har meddelat samt uppgifter om de i punkt 1 nämnda tjänster som kunden har beställt. Adressregistersystemet används för meddelandeförmedling och skötsel av därtill hörande tjänster, d.v.s. för postverksamhet enligt postlagen samt för produktion av tjänster som hänför sig till sändning, styrning, förmedling och mottagning av paket, godsförsändelser, tidningar och andra fysiska försändelser samt e-postmeddelanden, textmeddelanden, samtal och andra elektroniska meddelanden. Dessa tjänster produceras för avsändare och mottagare av meddelanden. Posten har rätt att spara även kundernas personbeteckningar i adressregistersystemet. Personbeteckningarna behövs för att kunna särskilja personer med samma namn. Med hjälp av personbeteckningarna säkerställs också att systemet är pålitligt och lätthanterligt och att Postens tjänster för meddelandeförmedling fungerar felfritt. Posten lämnar inte ut personbeteckningarna. Posten lämnar inte heller ut målgrupper för direktmarknadsföringskampanjer. Kunderna kan förbjuda direktmarknadsföring från olika företag genom att meddela om förbudet direkt till företagen i fråga. Direktmarknadsföringsförbud för medlemsföretag i förbundet Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto kan också meddelas direkt till förbundet.

Posten har en lagstadgad skyldighet att lämna ut namn- och adressuppgifter samt uppgifter om gällande uppdrag i fråga om ändringar i utdelningen på begäran till andra postföretag. Posten lämnar ut uppgifter som finns i adressregistersystemet även till de myndigheter som har en lagstadgad rätt att få uppgifterna i fråga.

Posten hanterar de kunduppgifter för Postens tjänster som finns i adressregistersystemet enligt personuppgiftslagen. Posten hanterar uppgifterna för skötsel, analysering och utveckling av Postens kundrelationer, för fakturering och rapportering samt för information om och marknadsföring av Posti Group -koncernens och dess samarbetspartners produkter och tjänster. Uppgifterna hanteras också för marknadsundersökningar på det sätt som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen.

2.2 Tjänster för korrigering av kontaktuppgifter

Posten uppdaterar Postmottagarnas nya kontaktuppgifter, om inte Postmottagaren har meddelat Posten om förbud mot detta, i de postningsregister för företags- och samfundsavsändare som innehåller den aktuella Postmottagarens uppgifter. Avsändarna måste ha ett avtal om tjänsten med Posten. Avsändarna ansvarar för att försändelserna förses med korrekt adress.

Om Postmottagaren förbjuder att dennes kontaktuppgifter används i tjänsterna för korrigering, slutar Posten att förmedla korrigeringar i de aktuella kontaktuppgifterna, men Posten raderar inte de kontaktuppgifter som avsändarna redan har.

Privarpersoners adresser som innehas av andra privatpersoneruppdaterar Posten endast med den registrerades tillstånd i Postens tjänst Komihåg-adressbok.

3. POSTSTYRNINGSTJÄNSTER

 3.1 Adressändring (ändring av permanent adress)

När Postmottagaren har gjort en anmälan om ändring av den permanenta adressen eftersänder Posten avgiftsfritt brevförsändelser samt Postpaket (paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna*) som är adresserade till den gamla adressen till Postmottagarens nya adress, om inte annat har avtalats med avsändaren.

Med permanent adress avses Postmottagarens primära, tills vidare gällande postadress (normalt hemadressen).

3.2 Flyttpost

Tjänsten Flyttpost är en avgiftsbelagd tjänst som kan beställas i anslutning till en adressändring. I tjänsten styr Posti adresserade postförsändelser (brev, tidningar och Massbrev) som kommer till den gamla adressen samt Postpaket (paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna) till Postmottagarens nya adress med 1:a klass brevhastighet under den tid som Postmottagaren har beställt tjänsten.

Försändelser med hemtransport och paketförsändelser som skickas av företag ingår inte i tjänsten.

Till utlandet eftersänds brevförsändelser på upp till 250 gram. Övriga försändelser returneras tilla avsändaren eller behandlas som obeställbara. 

3.3 Tidsbestämd eftersändning av postförsändelser

Med tjänsten tidsbestämd eftersändning eftersänder Posten alla de adresserade försändelser som levereras i grundutdelningen (brev, tidningar och Massbrev) samt Postpaket (paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna) från Postmottagarens permanenta adress till den adress som Postmottagaren har anmält under den tid som tjänsten gäller. Försändelser med hemtransport och paketförsändelser som skickas av företag ingår inte i tjänsten. När den tidsperiod för vilken Postmottagaren har beställt tjänsten har gått ut eftersänds inga försändelser längre, utan dessa delas ut till den adress som finns angiven på försändelsen.

Den tidsbestämda eftersändningen är en avgiftsbelagd tjänst. Tjänsten säljs alltid för en i förväg fastställd tidsperiod som är minst sju (7) dagar lång inklusive helger och helgdagar. Avgiften för tjänsten fastställs alltid utifrån den ursprungligen beställda tidsperioden. Tjänsten kan inte förlängas, utan tjänsten måste beställas på nytt. I undantagsfall kan tiden för en tjänst som redan har börjat förkortas genom anmälan till Postens kundtjänst. Serviceavgiften för tjänsten krediteras dock inte.

En tidsbestämd eftersändning påverkar inte den permanenta postadress som finns i adressregistersystemet. Om inget slutdatum anges i beställningen, gäller tjänsten i två månader.

Till utlandet eftersänds brevförsändelser på upp till 250 gram. Övriga försändelser returneras tilla avsändaren eller behandlas som obeställbara.

3.4  Parallelladress

Om Postmottagaren tar emot försändelser på flera adresser samtidigt (till exempel en andra bostad eller en jobbadress) kan denne underlätta leveransen av försändelserna till rätt adress genom att anmäla de övriga adresserna utöver den permanenta adressen till Posten. Till parallelladressen utdelas endast försändelser som har adresserats till parallelladressen av avsändaren. Man kan inte göra en adressändring från en parallelladress till en annan, och eftersändning ingår inte i anmälan om parallelladress.

3.5 Allmänna villkor för eftersändning

En adressändring eller eftersändning kan inte verkställas för en enskild person om utgångsadressen är ett företags företagspostnummer- eller postboxadress.

Från Finland till utlandet eftersänds brevförsändelser på upp till 50 gram utifrån en adressändring och på upp till 250 gram utifrån tjänsten Flyttpost, om man inte har avtalats med avsändaren om att försändelsen inte får eftersändas. Till paket och maxibrev (godsförsändelser) som skickas till utlandet ska en tulldeklaration fogas, vilket innebär att paket och maxibrev returneras till avsändaren i Finland.

Tjänsten för eftersändning av post från utlandet till Finland produceras av postföretaget i utgångslandet enligt avtal mellan kunden och postföretaget i utgångslandet. Permanenta eller tidsbestämda adressändringar från utlandet till Finland ska anmälas till postföretaget i utgångslandet. Den nya adressen kan med fördel också anmälas till finska Posten.

 3.6 Landskapet Åland

Posten Åland Ab ansvarar för försändelser och tjänster på Åland enligt sina egna leverans- och godstransportvillkor samt för Posten Åland och postverksamheten enligt gällande landskapslagar. På försändelser som skickas eller eftersänds från övriga Finland till Åland tillämpas inrikes tjänstevillkoren, med undantag av Maxibrev och paket som kräver tullklarering.

Finska Postens ansvar för försändelserna upphör emellertid när denna har lämnat ut försändelserna till Posten Åland. På motsvarande sätt börjar finska Postens ansvar för försändelser som skickas från Åland till Finland eller till utlandet när Posten Åland har lämnat ut försändelserna till finska Posten.

Posten har rätt att lämna ut uppgifter om att en kund flyttar till eller från Åland till Posten Åland.

 4. AVBROTT I UTDELNINGEN

4.1 Avbrott i utdelningen

Kunden kan göra ett avbrott i utdelningen av alla adresserade och oadresserade försändelser som Posten delar ut i grundutdelningen för en tidsperiod på mellan sju (7) dagar och två (2) månader. Tjänsten kan inte förlängas utan avbrott, utan när den period med avbrott i utdelningen som ursprungligen beställdes upphör levereras postförsändelserna för avhämtning, även om tjänsten har beställts på nytt från den tidpunkt då den första tjänstebeställningen går ut och framåt.

Om inget slutdatum anges i beställningen, gäller tjänsten i 14 dygn.

4.2 Förvaring av försändelser

Posten förvarar alla de försändelser som är adresserade till kunden och som delas ut i grundutdelningen under avbrottet på utdelningsstället. Försändelser som ska kvitteras (Rekommenderade brev, Brev med mottagningsbevis, Assurerade försändelser samt paket som ska avhämtas) returneras till avsändarna under avbrottet enligt de förvaringstider som anges i Posti Group Ab:s allmänna leveransvillkor eller på krav av avsändaren.

4.3 Avhämtning av försändelser

Försändelserna kan avhämtas på Postens serviceställe tidigast den andra arbetsdagen efter att tiden för avbrottet har gått ut. Om kunden vill hämta försändelserna under avbrottet ska denne avtala separat om detta med Posten. Försändelserna kan levereras för avhämtning mitt under tjänstens giltighetstid tidigast två (2)vardagar efter att kunden har tagit kontakt. Om försändelserna inte avhämtas när tiden för avbrottet har gått ut, förvarar Posten dem under den tid som anges i Posti Group Ab:s allmänna leveransvillkor, varefter Posten returnerar dem till avsändaren eller hanterar dem som obeställbara enligt postlagen och Posti Group Ab:s allmänna leveransvillkor.

Mot en tilläggsavgift och på separat beställning kan de postförsändelser som har samlats under avbrottet eftersändas för avhämtning till ett annat av Postens serviceställen än servicestället enligt tjänstebeställningen.

4.4 Om en enskild person gör en adressändring till en adress för vilken man har avtalat om en företagspostnummer- eller postboxtjänst i ett företags namn, kan Posten inte senare använda denna adress när kunden beställer tjänsten avbrott i utdelningen.

5. TJÄNSTENS IKRAFTTRÄDANDE OCH ANNULLERING AV TJÄNSTEN

5.1 Tjänstens ikraftträdande

De tjänster som avses i dessa villkor kan börja tidigast tre (3) hela arbetsdagar (må-fr) efter det att adressändringsblanketten har lämnats in på Posten för transport. Om tjänstebeställningen har gjorts på Internet eller per telefon är leveranstiden två (2) hela arbetsdagar. På ändringar gällande tjänsterna tillämpas samma leveranstider som för ikraftträdandet av tjänsten. Om de uppgifter som Postmottagaren lämnar är bristfälliga, felaktiga eller motstridiga kan Posten inte garantera att tjänsten kan träda i kraft vid den fastställda tidpunkten eller att tjänsten fungerar.

5.2 Annullering av tjänsten

Kunden kan annullera den tjänst som avses i dessa villkor och som kunden har beställt via Postens telefontjänst. Annulleringen kan dock inte längre göras efter att verkställandet av tjänsten har inletts. Posten inleder de förberedande åtgärderna 2 vardagar innan tjänsten träder i kraft, och en annullering ska alltså göras senast 2 hela vardagar innan tjänsten träder i kraft. Om kunden utnyttjar sin rätt att annullera tjänsten återbetalas serviceavgiften. Under andra omständigheter kan serviceavgiften inte återbetalas eller överföras till en annan tjänst. 

6. PRISER OCH ÖVRIGA VILLKOR

6.1. De poststyrningstjänster som avses i dessa villkor gäller per adress. Tjänsterna för hantering av elektroniska kontaktuppgifter är personliga. Serviceavgiften gäller per tjänstebeställning. Priserna följer Postens gällande prislistor.

6.2. Posten betalar skadestånd för försändelser som förkommer, skadas eller försenas högst upp till ett belopp som motsvarar de maximiersättningar som anges i gällande lagstiftning om post- eller transportverksamhet och/eller i Posti Group Ab:s allmänna leveransvillkor. Postens ansvar gentemot avsändaren upphör när försändelsen har nått utdelningsstället enligt den ursprungliga adressen.

* Paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna är enligt postlagen paket på högst 10 kg som betalas genom allmänt använda kontantbetalningssätt och som ska avhämtas på ett serviceställe (produkten Postpaket) eller ankommande paket på högst 20 kg från utlandet.