Adressanteckningar

När adressatens namn- och adressuppgifter är korrekta och fullständiga når ditt brev sin mottagare snabbt och säkert.

I adressfältet skall endast finnas namn- och adressuppgifter, inte t.ex. reklam. Kundnummer eller andra liknande identifikationsuppgifter skall antecknas ovanför adressatens namn.

Adressuppgifter på inrikes försändelser

Adressuppgifterna delas upp på fem rader:

 1. Adressat
 2. Komplement till adressatens namn (organisationsenhet, avdelning, byrå, handläggare, lägenhetsinnehavare, c/o osv.)
 3. Reservrad
 4. Exakt postadress (gatuadress, postbox, poste restante el.likn.)
 5. Postnummer och adressort med versaler

Radavståndet skall vara ett s.k. grundradsteg.
Ett mellanslag mellan de olika delarna i adressen.
Tomma rader utelämnas.
Maximal radlängd är i regel 30 tecken.

Exempel:
Oy Firma Ab
Marknadsföringsavdelningen
Asta Anderson
PB 74
06151 BORGÅ

Adressuppgifter på utrikes försändelser

Praxis i adresslandet avgör hur du skriver adressen på dina utrikes försändelser. Landets namn skrivs alltid med VERSALER.

När du uppger din adress till utlandet eller skickar post hem från utlandet, skriv FI- framför postnumret och ordet FINLAND eller FINLANDE under det.

Hur skriver man en utlandsadress? Se de landspecifika anvisningarna.

Preciseringar

Till adressatens namn hör

 • En privatpersons förnamn (eller dess förkortning) och efternamn samt eventuell titel eller yrkesbeteckning, som skrivs före namnet.
 • En privat näringsidkares firmanamn.
 • Namnet på ett bolag, en anstalt, organisation eller myndighet.

Namnförkortning

 • Vad gäller privatpersoners namn förkortas främst förnamnet.
 • När det gäller ett företag eller en organisation kan man använda en officiell eller på annat sätt känd förkortning eller en förkortning som följer de allmänna rättskrivningsreglerna.

Till utdelningsadressen hör

 • i tätorter gatans eller vägens namn, husets nummer och eventuell bokstav, trappans beteckning och lägenhetens nummer (skiljs åt med mellanslag).
 • i glesbygder vägens namn och byggplatsens nummer.
 • postboxnumret (t.ex. PB 123 eller på finska PL 123) alltid när adressaten använder postbox.
 • specialadresser, exempelvis Poste restante
  Aurora Dal
  Poste restante
  00630 HELSINGFORS

Undvik förkortningar i adressuppgifterna. Om det ändå pga. utrymmesbrist blir nödvändigt att förkorta, ska vedertagna förkortningar användas, t.ex. gata = g. stig = st. väg(en) = v. katu = k, kuja = kj, kylä = kl, polku = p, tie = t.

Postnummer och adressort

Varje adress har ett postnummer. Postnumret antecknas framför adressortens namn.

Vid postboxadresser ändras postnumrets sista siffra till en etta (1).

Oy Firma Ab
PB 74
85501 NIVALA

Tävlingssvar kan skickas till en adress som fastställts särskilt för detta ändamål (t.ex. 00002 HELSINGFORS). En adress för tävlingssvar förutsätter avtal med Posten.

Svarsförsändelser styrs till rätt adress enligt avtal.

Oy Firma Ab
Beteckning 50XXXXX
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE