Postnummer i Finland

Postnumret är en kod bestående av fem siffror som skrivs framför adressortens namn (t.ex. 00100 HELSINGFORS). Koden styr postgången, från avsändaren via postsorteringen och -utdelningen till adressaten. Användningen av postnummer och rätt adress säkerställer en smidig service utan fördröjningar.

Finland är indelat i postnummerområden, där varje postnummer täcker ett enhetligt geografiskt område. De två första siffrorna i postnumret fastställer inom vilket postnummerområde orten är belägen. Postnumrets tre sista siffror anger till vilket adresspostkontor inom ett visst postnummerområde försändelsen är på väg. Utöver nummerbeteckningen används i adresserna även adressortens namn.

Postnummerområdesgränserna är inte desamma som kommungränserna, och samma postnummer kan täcka delar av två eller flera kommuner. Likaså kan det inom samma kommuns område finnas flera olika adressortsnamn.

Företag som får mycket post kan använda ett eget postnummer, som består av siffror och företagets namn. Dessa företagspostnummer är inte bundna till ett visst område eller en viss adressort.

Postnumret, som infördes i Finland på 1970-talet, är i dag till nytta även till exempel när statistik som grundar sig på geografisk indelning, marknadsundersökningar, -beräkningar, -planer o.s.v. görs upp.