Information till kommunerna

Placering av postlådor

Kommunerna har olika roller i fråga om placering av postlådor. Om placering av postlådor föreskrivs i postlagen (415/2011).

Postlådor i småhus ska i regel placeras i enhetliga grupper invid gatorna. En kommun är skyldig att tillåta att postlådor och sådana anordningar och mindre konstruktioner som behövs för insamling och utdelning av brevförsändelser placeras på allmänna områden (45 §).

Posten åläggs i sin tur skyldighet att besluta om postlådornas placering (44 §). En part som är missnöjd med placeringen av en postlåda kan föra ärendet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet för avgörande.

Ärendet avgörs enligt bestämmelserna i postlagen. Kommunikationsverket har med stöd av postlagen utfärdat en föreskrift om placering av postlådor.

Läs kommunikationsvärkets förskrift

Ärendet avgörs alltid av byggnadstillsynsmyndigheten med flera medlemmar, och beslutanderätten kan inte delegeras till en enskild tjänsteinnehavare. Beslut får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (80 §).

Gruppering i gamla bostadsområden

Postlådor i småhus grupperas område för område. Dessförinnan kontaktar Postens representanter den aktuella kommunen. Placeringen får inte medföra onödig fara för trafiken eller olägenhet för underhåll av gator och vägar. Kommunens sakkunskap är av största vikt när placeringen av postlådor planeras. Ett gott samarbete gynnar såväl kunderna, kommunen som Posten.

Nya bostadsområden och kompletteringsbyggande

När nya småhusområden planläggs, samarbetar Posten gärna med kommunen redan i planeringsskedet. När placeringen av postlådor planeras på förhand, är det lättare att skapa en enhetlig och fungerande miljö. Genom förhandsplanering och -information till byggnadsentreprenörerna kan man även förebygga meningsskiljaktigheter som beror på postlådornas placering, och kommunen behöver inte avgöra ärenden i efterhand. Om frågan är aktuell i er kommun, kan ni lämna begäran om kontakt via Postens kundtjänst.

Byggare av egna hus har många frågor att utreda. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet kan redan innan byggandet inleds uppmana byggaren att fråga Posten om var postlådan får placeras. På så sätt kan man undvika att postlådan eller någon annan konstruktion för mottagning av post placeras på ett olämpligt ställe.