Placering och gruppering av postlådor

I enlighet med postlagen åläggs Posti Ab skyldighet att besluta om postlådornas placering. Om du ska sätta upp en ny postlåda, ska du först kontakta Postis kundtjänst. Postis lokala representant kontaktar dig och berättar var din postlåda ska placeras utifrån adressen.

Posti fastställer postlådans placering i enlighet med postlagen och Kommunikationsverkets föreskrift.

Hur placeras en postlåda eller lådgrupp?

På gatuområde i en tätort eller område för allmän väg placeras postlådan eller lådgruppen ungefär 40 cm från trottoarkanten eller körbanans vägren.

I glesbygden ska postlådor eller lådgrupper placeras 50–70 cm från vägrenens eller vägbreddningens yttre kant i vägens tvärriktning och ungefär 1 m från körbanans kant. Om vägslänterna är mycket branta eller om en breddning av vägen gjorts för postlådorna, kan lådorna placeras närmare vägen.

Postlådans eller lådgruppstativets ben ska grävas ned till minst 40 cm djup och stödjas ordentligt. Postlådans öppning ska vara 105–110 cm från marken.

Postlådorna i en grupp ska placeras i nummerordning med det lägsta numret längst till höger.

Gruppering av postlådor

Postlådorna i småhus ska i första hand placeras i enhetliga grupper. Postutdelningen är en arbetskraftsintensiv bransch, där kostnaderna för utdelningen per försändelse ökar kontinuerligt till följd av stigande utdelningskostnader och ett allt mindre antal försändelser. Genom gruppering strävar Posti efter att garantera en kostnadseffektiv utdelning.

Postmottagaren kan komma överens om att utdelningen sker närmare än i den postlåda vars placering har fastställts utifrån adressen. Tjänsten Närpostlåda på hemadressen är tillgängliga för alla. Om kraven i postlagen uppfylls, har postmottagaren på basis av sina personliga specialbehov rätt att få tjänsten avgiftsfritt.

Lösning av meningsskiljaktigheter

Om postmottagaren och Posti inte når samförstånd om placeringen av postlådan, kan postmottagaren föra ärendet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet för avgörande. Byggnadstillsynsmyndighetens beslut kan överklagas i den regionala förvaltningsdomstolen och vidare i högsta förvaltningsdomstolen. Vid meningsskiljaktigheter har Posti rätt att avbryta postutdelningen tills ett lagakraftvunnet beslut har fattats i ärendet.