Faktorer som ska beaktas vid installation av postlåda och lådgrupp

Anskaffning, installation och underhåll

Postmottagarna ansvarar för anskaffningen, installationen och underhållet av postlådorna och står för kostnaderna för dessa.

Om postlådorna är placerade i grupper kan postmottagarna placera lådorna en och en i gruppen. Alternativt kan ägarna till lådorna i samma grupp sinsemellan komma överens om att bygga ett gemensamt lådstativ. Postlådsstativet kan exempelvis vara av metall eller trä. Lådorna ska monteras stadigt så att de till exempel tål snöplogningen på vintern.

Undvik att använda järnspett när postlådan eller lådstativet sätts upp. Tryggast är det att gräva försiktigt med en spade för att undvika skador på eventuell kommunalteknik. De lokala el-, telefon- och fjärrvärmebolagen ger vanligen information om kablarnas exakta placering.

Postmottagarna sörjer för att postutdelarna har fri passage till postlådan eller lådgruppen. Om postlådan eller lådgruppen placeras på ett allmänt område eller på en annan postmottagares tomt kommer postmottagarna sinsemellan överens om underhållet av kör- eller gångrutten till postlådan eller lådgruppen.

Posten ansvarar för ersättningen av de skador som uppstår på postlådan eller lådgruppen vid normalt underhåll av en allmän kör- eller gångrutt.

Vad kännetecknar en bra postlåda?

När man skaffar sig en postlåda ska man tänka på hur lättanvänd, säker och funktionell lådan är i olika väderförhållanden.

Postutdelarens arbete underlättas då postlådans lucka öppnas tillräckligt så att det är lätt att lägga försändelserna i lådan. Postlådans öppning får inte ha vassa kanter som postutdelaren kan skada sina händer på.