Postens utdelning

Grundutdelning på vardagar

Postens grundutdelning sker på arbetsdagar (må–fr).
Posten delar ut alla brev och tidningar som är högst 25 x 35,3 x 3 cm stora och väger högst 2 kg samt ankomstavier om försändelser som inte lämpar sig för grundutdelningen.

Villkoren för grundutdelning finns i bilagan Utdelningstjänster i Posti Group Ab:s allmänna villkor.

Postens utdelning regleras genom postlagen, och Kommunikationsverket övervakar att lagen iakttas.

Föreskrift om placering av postlådor (pdf)

Avgiftsbelagda tilläggstjänster

Hemkörning: För att beställa hemkörning behöver man försändelsebeteckningen som finns på ankomstavin.

Närpostlåda till hemadressen: Grundutdelning som avviker från Postens utdelningsplan till postinkast, postlåda eller annat ställe. Tjänsten förutsätter ett avtal. Tjänsteavtalet kan ingås med en enskild postmottagare i ett enfamiljshus eller bostadsaktiebolag för alla postmottagare i bolaget.

Närpostlåda till stugan: när posten delas ut på någon annan adress än den ordinarie adressen.

I tjänsten Avgiftsbelagd utdelning av tidning utdelas tidningar som kunden prenumererat och som hör till tidigutdelningen till en plats som avviker från den utdelningsplats som ingår i tidningens prenumerationspris. Tidningen delas ut till en plats som avtalas med kunden, antingen till tidningens prenumerationsadress eller nära den. Avtal om tjänsten ingås via kundtjänsten. Tjänsteavtalet kan ingås med en enskild postmottagare eller ett husbolag så att det gäller alla postmottagare i husbolaget. Gällande priser finns i Prislistan för tjänster (PDF).

Läs mer om Närpostlåda
Utdelningsplan

Enligt lagen om posttjänster ska postföretaget upprätta en plan över hur utdelningen arrangeras i detalj. Postens utdelningsplan utgörs av en allmän del och en lokal utdelningsplan.

I utdelningsplanens allmänna del beskrivs de viktigaste principerna för grundutdelningen, och i den lokala utdelningsplanen presenteras utdelningsrutten och utdelningsställena (platserna där postlådorna är placerade) i ett visst område.

Lösning av meningsskiljaktigheter

Om postmottagaren och Posten inte når samförstånd om placeringen av postlådan, kan postmottagaren föra ärendet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet för avgörande. Byggnadstillsynsmyndighetens beslut kan överklagas i den regionala förvaltningsdomstolen och vidare i högsta förvaltningsdomstolen.

Vid meningsskiljaktigheter har Posten rätt att avbryta postutdelningen tills ett lagakraftvunnet beslut har fattats i ärendet.

Installation och montering av postlådor

Utdälningstjänster för specialgrupper