Rekommendation

Det lönar sig att använda rekommenderat brev då man behöver ett kvitto på att försändelsen avsänts. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud.

Rekommenderade brev kan skickas till alla länder, och de transporteras utomlands med hastigheten för Priority-brev.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Samtliga länder, se de landspecifika uppgifterna.

Transporttid

Inrikes:
Ett Rekommenderat brev kan i regel hämtas på servicestället den andra och senast den tredje arbetsdagen
efter inlämningsdagen.

Utomlands:

  • Norden 2-4 arbetsdagar
  • övriga Europa 3-10 arbetsdagar
  • övriga världen 5-10 arbetsdagar.

Tiden för eventuell tullhantering ingår inte i bedömningen av transporttiden.

Maximivikt

2 kg.

Maximimått

Inrikes:
250 mm x 400 mm x 30 mm

Utrikes:
Längd + bredd + tjocklek 900 mm, längden dock högst 600 mm.
Rörformad försändelse: längd + dubbel diameter 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Minimimått

Inrikes:
90 mm x 130 mm.

Utrikes:
90 mm x 140 mm.
Rörformad försändelse: minimilängd 100 mm, längd + dubbel diameter minst 170 mm.

Märkning och koder

Inrikes:
Försändelsen förses med ett adresskort för rekommenderat brev. Adresskortet har en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen.

Du kan även betala och skriva ut adresskortet på nätet. Läs mer

Utomlands:
På internationellt rekommenderat brev används adresskortet för inhemskt rekommenderat brev, från vilket ankomstavidelen avlägsnas. Brev som innehåller gods och skickas till EU-länder behöver inte en separat tulldeklaration. På försändelser till länder utanför EU samt på försändelser till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde klistras den lilla tulldeklarationen CN 22. Om försändelsens värde överskrider 300 euro, ifylls ett nödvändigt antal stora tulldeklarationer CN 23, på ett språk som förstås i adresslandet.

Sändning

Lämnas till transport på posten, postterminal eller terminal. Posten kan även hämta rekommenderade brev hos avsändaren som avgiftsbelagd hämtningstjänst.

Rekommenderade brev kan inte lämnas i brevlåda

Försändelseuppföljning

Inrikes kan kunden följa upp transporten av försändelsen med uppföljningsstreckkoden som finns på försändelsen eller dess adresskort i försändelseuppföljningen eller genom att ringa kundtjänsten.

Utrikes finns försändelseuppföljning på försändelser till Estland, Hong Kong, Irland, Island, Japan, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige och Tyskland.

Mottagning

Endast inrikes:
Adressaten aviseras med ankomstavi när försändelsen finns på adressposten.

Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud. Om avsändaren har begränsat kvitteringsrätten så att försändelsen endast får utlämnas till adressaten, utlämnas försändelsen inte mot fullmakt.

Läs mer om anteckning av adressaten.

Betalningssätt

Frimärke.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Grunder för ersättning av postförsändelser

Förvaring

Endast inrikes:
Försändelser som inte har kunnat överlämnas till mottagaren förvaras på verksamhetsstället i 14 dygn. I ankomstavin ges information om inom vilken tid försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället. Endast en ankomstavi skickas.

Vidaresändning från ett verksamhetsställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika verksamhetsställena.

Annat att beakta

Inte pengar eller värdeföremål.
Posten svarar för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som Assurerad försändelse.