Leveransvillkor för närfacket

1. Tillämpningsområde

Dessa leveransvillkor tillämpas på avtalet mellan Posti Ab (Posti) och konsumenten (Kunden) gällande tjänsten Närfack.

2. Tjänstens innehåll

I tjänsten Närfack lämnar Kunden paketet i Postis paketautomat för uthämtning. När paketet lämnas skickas en ankomstavi med den kod som behövs för att öppna facket till det mottagarens telefonnummer som Kunden uppgett. Paketet förvaras i 7 dygn i automaten.
Posti har efter förvaringstiden rätt att förstöra paket som inte uthämtats. Vid behov kan Kunden kontakta kundstödet för Postis paketautomater på 0100 85933.

3. Pilotprojekt

Tjänsten Närfack är en pilot i vilken information om efterfrågan på tjänsten och dess funktion insamlas. Tjänsten är tillgänglig 13.4–29.5.2016 i följande av Postis paketautomater:

Helsingfors

• Drumsö: K-Supermarket Drumsö, S-market Österviksgatan
• Vallgård: S-market Vallgård, Berghäll, S-market Hagnäs
• Kottby: Mustapekka, K-market Masurkka
• Gamlas: Prisma Gamlas

Esbo

• Hagalund: Stockmann Hagalund

Posti kan skicka frågor om tjänsten till Kunden.

4. Innehållsbegränsningar

Man får inte lämna innehåll i automaten som är förbjudna i Postis allmänna leveransvillkor.

6. Rätt att annullera

Kunden har enligt konsumentskyddslagen rätt att annullera avtalet inom 14 dagar. När ärendekoden har använts i paketautomaten kan beställningen inte längre annulleras.

7. Kundregister

Namn- och kontaktuppgifterna sparas i Posti Ab:s Register över konsumentkunder. Registeruppgifterna används på det sätt som anges i registerbeskrivningen.

8. Force majeure

Posti befrias från sina avtalsenliga skyldigheter och skadeståndsskyldighet vid force majeure såsom strejk, lockout, annan stridsåtgärd, olyckor, myndighetsåtgärder och andra omständigheter som Posti inte har kunnat undvika och vilkas följder den inte har kunnat hindra. Posti strävar efter att sköta tjänsterna så väl som möjligt även i ovan nämnda undantagsfall. Posti har vid behov rätt att vid force majeure prioritera genomförande av tjänster för att fullfölja eller trygga lagstadgade skyldigheter, samhällets funktioner, hälsa, allmän säkerhet eller andra motsvarande omständigheter.

9. Lag som tillämpas och meningsskiljaktigheter

På detta avtal tillämpas finsk lag. Eventuella tvister avgörs vid Helsingfors tingsrätt. En konsument har även rätt att väcka talan i den allmänna underrätten på sin hemort eller att hänskjuta ärendet för behandling till konsumenttvistenämnden.
Kontaktuppgifter till konsumenttvistenämnden Tavastvägen 3, PB 306, 00531 HELSINGFORS, tfn +358 29 566 5200, kril@oikeus.fi.